Priemysel v úvode roka dosiahol medziročný takmer 9%-tný pokles, v súlade s očakávaniami. Dôvodom je aj vysoká úroveň zo začiatku minulého roka, voči ktorej sa porovnávame a zároveň postupné oslabovanie produkcie najmä z druhej polovice minulého roka. Oproti predchádzajúcemu mesiacu bol pokles produkcie na úrovni 1,5% (sezónne očistené dáta). Jedno z najdôležitejších odvetví slovenského priemyslu, výroba automobilov, dosiahlo medziročný pokles o 0,5%, čo je výrazne menej než v uplynulom mesiaci. Postupne sa však dostávame do obdobia, kedy bude automobilový priemysel medziročne porovnávaný s obdobím po vypuknutí vojnového konfliktu a napnutých dodávateľských reťazcov (predovšetkým do apríla minulého roka), kedy bola výkonnosť výrazne oslabená, čo bude ovplyvňovať aj medziročné čísla v tomto roku.

Zahraničný obchod opäť skončil v deficite, avšak výrazne menej než v závere minulého roka. Po prvýkrát od začiatku roka 2021 sme zaznamenali pokles nominálneho objemu dovozu v kategórií minerálnych olejov a príbuzných materiálov, kam patria aj energetické komodity, čo je neklamným znakom upokojovania situácie na energetických trhoch. Import aj export rástli o niečo viac než 10% medziročne, obe kategórie boli ťahané najmä aktivitu v automobilovom priemysle.

Výkon priemyslu v minulom roku bol lepší, než ukazovali pôvodné dáta. Štatistický úrad zrevidoval minuloročné čísla, najmä smerom nahor, čo celoročnú výkonnosť posunulo z -4,5% na -3,5%. Toto bolo do veľkej miery spôsobené úpravou dát za výkon vo výrobe dopravných prostriedkov. Automobilovému priemyslu sa tak darilo lepšie ako sa pôvodne reportovalo.

Čo nás čaká?

Prieskumy sentimentu aj tvrdé dáta postupne ukazujú zvoľňovanie problémov v dodávateľských reťazcoch, klesanie nákladov na prepravu či nákup komodít, ale aj optimistickejšie očakávania v niektorých ekonomikách. Toto všetko naznačuje postupné zvoľňovanie nákladových tlakov v priemysle, čo sa s odstupom času bude prejavovať aj v cenách pre spotrebiteľov.

Prieskumové dáta čoraz častejšie ukazujú, že viac než nedostatok vstupov začínajú do popredia vystupovať obavy o dostatok dopytu. V súčasnosti očakávame, že v závere roka 2023 by mohlo prísť k citeľnejšiemu oživeniu aktivity v priemysle, pričom silnejšie ekonomické oživenie – prirodzene spojené aj s rastom priemyslu – očakávame v roku 2024.

Nateraz tak do popredia vystupujú dve zásadné otázky – prvou z nich je zabezpečenie energií do nasledujúcich rokov, dostatočná diverzifikácia zdrojov či dodávateľov a z toho vyplývajúce upokojenie cien na trhoch. Druhou zásadnou otázkou je udržanie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu najmä v kontexte cien energií a snahy vlád po celom svete pomáhať domácim priemyselníkom. Jedným z takýchto plánov je aj americký Inflation Reduction Act, na ktorý plánuje reagovať aj Európska únia už v najbližších dňoch.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne