Neziskové organizácie musia od 1. januára 2022 ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Upozorňuje na to Finančná správa SR. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (FR SR) alebo systému štátnej pokladnice (v prípade subjektov verejnej správy).


Na splnenie tejto povinnosti majú na portáli finančnej správy k dispozícii elektronické formuláre. Ich použitie závisí od skutočnosti, či nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a tiež od typu podávaného účtovného dokumentu.

Pri jednoduchom účtovníctve treba použiť a pri podávaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začalo do 31. decembra 2021, formulár pod označením UZNO. Pri podávaní výročnej správy a správy audítora sú k dispozícii formulár VP-UVNOv21, bez ohľadu na to, za aké účtovné obdobie je výročná správa a správa audítora zostavená.

V sústave podvojného účtovníctva musia neziskovky použiiť pri podávaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začalo do 31. decembra 2021 formulár UZNUJ a pri podávaní výročnej správy a správy audítora VP-UVNUJv21.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: