Národná banka Slovenska odobrala spoločnosti Apriority finance povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Centrálna banka u firmy totiž našla viacero pochybení.


NBS tvrdí, že osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti Apriority finance nespĺňala od 09. apríla 2019 do 20. júla 2020, t.j. do začiatku konania, požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Daná osoba totiž najneskôr 9. apríla 2020 neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v daných sektoroch

Osoba vykonávajúca funkciu odborného garanta spoločnosti Apriority finance v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, nespĺňala viac ako rok požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, pretože v stanovený čas neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň. Rovnaký nedostatok NBS zistila aj pri osobe, ktorá vykonávala funkciu odborného garanta v sektore poistenia alebo zaistenia.

Firma centrálnej banke bez zbytočného odkladu neoznámila zmenu člena štatutárneho orgánu. Spoločnosť Apriority finance centrálnej banke na požiadanie nepredložila ani požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.

Spoločnosť Apriority finance centrálnej banke nepredložila Národnej banke Slovenska ani viaceré výkazy o vykonávaní finančného sprostredkovania.

Z údajov v Registri účtovných závierok vyplýva, že firma vlani už pravdepodobne nevykonávala žiadnu činnosť. Jej tržby boli totiž nulové. Minulý rok firma skončila so stratou 4 949 eur. V roku 2019 spoločnosť Apriority finance vykázala tržby 12 250 eur a stratu 388 eur. Firma vznikla v júni 2018.