Ako vybaviť úmrtný list, kto vedie dedičské konanie či aké príspevky patria pozostalým? Úmrtie blízkeho človeka má dopad aj na rodinný rozpočet pozostalých a je spojené s viacerými administratívnymi úkonmi. Portál Finsider pripravil krátky prehľad o tom, ako vybaviť úmrtný list a aké sú ostatné povinnosti pri úmrtí.

Povinnosti sa odlišujú aj podľa toho, na akom mieste k úmrtiu dôjde. Pri úmrtí tiež má blízka rodina nárok aj na určité finančné príspevky, ktoré poskytuje štát pri smrti v rodine. Každý z príspevkov má ale podmienky nároku, ktoré musí blízky človek z rodiny spĺňať. Štát poskytuje aj prípsevok na pohreb.

Ako vybaviť úmrtný list
Portál Finsider pripravil krátky prehľad o tom, ako vybaviť úmrtný list (Ilustračné foto: Pixabay/ako vybaviť úmrtný list)

Ako vybaviť úmrtný list:

Úmrtie v zdravotníckom zariadení oznamuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ak osoba zomrie mimo zdravotníckeho zariadenia, je potrebné kontaktovať linku 112 alebo 155. Úmrtie následne potvrdzuje lekár, ktorý stanoví čas a príčinu smrti a vystaví list o prehliadke mŕtveho.


Úmrtie sa potom nahlasuje na matrike v mieste, kde k nemu došlo, prípadne aj cirkevnej matrike. Rodina bude k tomu potrebovať list o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz a občiansky preukaz zosnulého. Matrika potom vykoná zápis v knihe úmrtí a vystaví úmrtný list.

Pred pohrebom si treba vybrať a kontaktovať pohrebnú službu.

Kde treba nahlásiť smrť:

Matrika raz mesačne oznamuje úmrtia Sociálnej poisťovni a úmrtia zdravotnej poisťovni oznamuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak mal zosnulý požičané zdravotnícke pomôcky, rodina ich musí vrátiť ich zdravotnej poisťovni.

Osobné doklady ako občiansky a vodičský preukaz, cestovný pas či zbrojný pas zosnulého strácajú dňom úmrtia platnosť a je potrebné ich odovzdať bezodkladne ktorémukoľvek okresnému riaditeľstvu Policajného zboru.

Zbraň prídu príslušníci polície prevziať sami a do času ukončenia dedičského konania ju uschovajú.

Výpočet predčasnej penzie
Ako vybaviť úmrtný list? Vystaví ho matrika (Ilustračné foto: Freepik/ako vybaviť úmrtný list)

Príspevky po smrti blízkeho:

Príspevok na pohreb – O príspevok na pohreb vo výške 79,67 eura môže požiadať plnoletá osoba, do jedného roka odo dňa pohrebu zosnulého, ktorá zabezpečila pohreb, má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a zosnulý mal v čase smrti trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. Žiada sa buď osobne na úrade práce podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zosnulého podaním žiadosti o príspevok na pohreb alebo elektronicky.

Vdovský či vdovecký dôchodok – Je to dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku. Účelom tohto dôchodku je zabezpečiť vdovcovi alebo vdove príjem v prípade úmrtia jeho manželky či jej manžela. Suma dôchodku je 60 percent sumy dôchodku zomretého manžela či manželky, na ktorý mali alebo by mali nárok ku dňu smrti.

Sirotský dôchodok – Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča (i oboch) alebo osvojiteľa. Suma sirotského dôchodku je 40 percent sumy dôchodku zomretého rodiča alebo osvojiteľa, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti.

Pozostalostná úrazová renta – Na pozostalostnú úrazovú rentu poskytovanú z úrazového poistenia zamestnávateľa má nárok fyzická osoba, voči ktorej mal zosnulý, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom, a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti.

Jednorazové odškodnenie – Je to dávka poskytovaná na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu zamestnanca, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Maximálna výška sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky od 1. januára 2024 je 75 166,20 eura.

Náhrada nákladov spojených s pohrebom – Nárok na náhradu nákladov spojených s pohrebom osoby, ktorá zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, má ten, kto tieto náklady spojené s pohrebom uhradil. Ide o náhradu výdavkov na smútočné ošatenie a náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu. Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom od 1. januára 2024 predstavuje 3 759,60 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: