Voľby do samosprávy obcí na Slovensku prebiehajú každé štyri roky. Hlavou obce môže byť občan, ktorý v nej má aj trvalý pobyt. Výhra vo voľbách prináša isté kompetencie, ale aj povinnosti starostu. Funkcia starostu je totiž verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.


Funkcia starostu je tiež nezlučiteľná s funkciou poslanca, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja či vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy. Ostatné práce sú povolené.

Aké sú povinnosti starostu:

 • Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia.
 • Starostia vykonáva obecnú správu a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
 • Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce.
 • Starosta informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.
 • Starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 • Starosta je štatutárnym orgánom obce a môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.
 • Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 • Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
 • To sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 • Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť.
 • Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 • Starosta si tiež prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Kto ho môže zastupovať a kedy končí vo funkcii:

 • Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
 • Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie.
 • Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
 • Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
 • Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení.
 • Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, dostáva plat ako starosta.
 • Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a doručené obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
povinnosti starostu
Výhra vo voľbách prináša isté kompetencie, ale aj povinnosti starostu (Ilustračné foto: Freepik/povinnosti starostu)
 • Mandát a povinnosti starostu zaniká:
  • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  • uplynutím funkčného obdobia,
  • vzdaním sa mandátu,
  • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  • vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,
  • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
  • v prípadoch, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,
  • smrťou,
  • zrušením obce.

Koľko zarába starosta obce či mestskej časti:

 • Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov.
 • Ak starostovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, počas poberania platu poslanca patrí starostovi plat najviac v sume minimálnej mzdy. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat patrí starostovi od zloženia sľubu.

Plat starostu v roku 2023 (tabuľka)

Počet obyvateľovNásobok priemernej mzdyPlat starostu
do 5001,65-násobok2 152 €
od 501 do 10001,83-násobok2 386 €
od 1001 do 30002,20-násobok2 869 €
od 3001 do 50002,41-násobok3 143 €
od 5001 do 10 0002,60-násobok3 390 €
od 10 001 do. 20 0002,81-násobok3 664 €
od 20 001 do 50 0003,21-násobok4 186 €
od 50 001 do 100 0003,54-násobok4 616 €
nad 100 0003,98-násobok5 190 €
Zdroj: slov-lex.sk/povinnosti starostu


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: