Kedy majú zamestnávatelia nárok na kurzarbeit? Ide o podporu v čase skrátenej práce, o ktorú môžu žiadať od 1. apríla tohto roka po splnení zákonných podmienok. Jednou z nich je takzvaný vonkajší faktor, ktorý zamestnávateľ nemohol ovplyvniť, predísť mu a má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom. Upozornilo na to ministerstvo práce.


Za vonkajší faktor, pri ktorom vzniká nárok na kurzarbeit sa považuje najmä krízová situácia, ktorú vyhlasuje prezident alebo vláda. Ide o mimoriadnu situáciu, výnimočný stav alebo núdzový stav. V uvedených prípadoch o žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce.

Kto a kedy má nárok na kurzarbeit

Vonkajším faktorom môže byť podľa rezortu práce aj okolnosť vyššej moci ako napríklad požiar alebo povodeň. V tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce a bude o nej rozhodovať komisia zložená zo zástupcov ústredia práce, ministerstva financií a rezortu hospodárstva.

Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, ktorú sú vyhlásené na území Slovenska, ďalej sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Aktuálne je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s prílevom cudzincov spojeným s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a tiež v ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19.

„Obe tieto krízové situácie možno považovať za vonkajší faktor, ak zamestnávateľ v ich dôsledku nemôže svojim zamestnancom prideľovať prácu. Zamestnávateľ však musí preukázať akým spôsobom vyhlásená mimoriadna situácia obmedzila jeho prevádzkovú činnosť,“ tvrdí ministerstvo práce.

V žiadosti musí firma uviesť konkrétne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré mali negatívny vplyv na prideľovanie práce. V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásenia z dôvodu pandémie koronavírusu, môže ísť napríklad o obmedzenie činnosti športoviska, ktoré slúžilo ako očkovacie centrum.

Nárok na kurzarbeit
Rezort ministra práce Milana Krajniaka vysvetlil, kto a kedy má nárok na kurzarbeit. (foto: MPSVaR)

Vojna na Ukrajine

Ak v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine dôjde k takej okolnosti, pri ktorej by mohol vzniknúť nárok na kurzarbeit, zamestnávateľ môže požiadať o podporu. Aj v tomto prípade je však povinný dokladovať príčinnú súvislosť medzi vonkajším faktorom a obmedzením činnosti.

Môže ísť napríklad o výpadok dodávok surovín v súvislosti s konfliktom na Ukrajine alebo zrušenie objednávok v rámci sankcií a embarga voči Rusku.

„Za vonkajší faktor sa nepovažujú prirodzené pohyby na trhu ako napríklad zvyšovanie cien energií. V dôsledku zvyšovania cien môžu zamestnávatelia zaznamenať znížený dopyt a s tým spojený pokles tržieb. Táto okolnosť však neoprávňuje zamestnávateľa poberať podporu v čase skrátenej práce,“ vysvetľuje rezort.

V prípade akéhokoľvek vonkajšieho faktora je zamestnávateľ povinný k žiadosti predložiť dôkazy, ako táto situácia negatívne ovplyvnila prideľovanie práce. Ak to neurobí alebo budú dôkazy nedostatočné, úrad alebo ústredie práce ho vyzve k doplneniu žiadosti a preruší konanie.

„Ak žiadateľ nepredloží doplnenie do 7 dní, podporu v čase skrátenej práce nie je možné poskytnúť. O poskytnutí podpory rozhodne úrad alebo ústredie do 10 dní od doručenia žiadosti,“ uzavrelo ministerstvo práce.