Národná banka Slovenska (NBS) si detailne posvietila na sprostredkovateľskú spoločnosť ZFP akadémia. Doslova papier po papieri prechádzala dokumenty firmy či záznamy so stretnutí s klientmi. Kontrolóri našli viacero pochybení. Firma teraz musí za ne zaplatiť pokutu 15-tisíc eur.

Pôvodne NBS vymerala spoločnosti ZFP Akadémia pokutu vo výške 20-tisíc eur. Firma proti prvostupňovému rozhodnutiu podala rozklad. Banková rada NBS následne pokutu znížila o 5-tisíc eur. Proti druhostupňovému rozhodnutiu sa už firma nemôže odvolať a pokutu musí zaplatiť do 30 dní od od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Centrálna banka vykonala dohľad na mieste ešte v júni 2017. Zistené nedostatky tak pochádzajú ešte z predchádzajúcich rokov.

ZFP akadémia neustrážila vzdelávanie svojich agentov

Kontrolóri NBS zistili, že od decembra 2014 do marca 2017 si jedenásti podriadení finanční agenti spoločnosti ZFP akadémia nesplnili zákonnú povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti a osobitné finančné vzdelávanie. Ak firma takéto niečo zistí, mala by podať bez zbytočného odkladu návrh na zrušenie zápisu týchto finančných agentov v registri finančných agentov. ZFP akadémie to však neurobila.

U dvoch finančných agentov, s ktorými firma uzatvorila zmluvu, nemala preukázané splnenie požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Ďalší agent spoločnosti nepredložil osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia.

Dva finanční agenti zase firme ZFP akadémia nepredložili výpis z registra trestov. Ten je potrebný na to, aby ich spoločnosť mohla zapísať do registra finančných agentov. Firma mala dať návrh na zápis jednej spoločnosti ako podriadeného agenta napriek tomu, že išlo o podnik zahraničnej osoby. Právnická osoba však môže vykonávať sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia len vtedy, ak má sídlo alebo ústredie na Slovensku.

Agenti si zapisovali, koľko klientom zaplatili

Kontrolóri NBS našli aj 29 prípadov, keď ZFP akadémia od decembra 2014 do marca 2017 poskytla v 29 prípadoch klientom finančnú odmenu za to, že využili jej služby. Podľa centrálnej banky dostali títo klienti časť provízie, ktorá patrila sprostredkovateľom. Klienti dostávali provízie za uzatvorenie úverových zmlúv, poistiek, zmlúv o stavebnom sporení, investičných zmlúv ako aj zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení.

NBS neuviedla, aké čiastky presne firma týmto klientom vyplatila. Údaje o vyplatených odmenách našli kontrolóri NBS v záznamoch finančných agentov. Finančný agent podľa zákona o finančnom sprostredkovaní nesmie klientovi platiť ani poskytnúť iné hmotné či nehmotné výhody. Jedinou výnimkou je poskytnutie drobných reklamných predmetov. Centrálna banka spoločnosti ZFP akadémia vyčítala, že nedokázala zabrániť tomu, aby jej agenti porušovali zákon.

Centrálnej banke sa nepáčilo ani to, že dvom agentom chýbal v zázname zo stretnutia s tromi klientmi názov alebo obchodné meno, resp. sídlo a právna forma firmy. Ďalší šiesti agenti zase podľa NBS neoznámili v ôsmich prípadoch klientom pred uzavretím zmluvy trvalý pobyt alebo miesto podnikania. V záznamoch totiž tieto údaje chýbali, boli nepresné alebo zavádzajúce.

ZFP akadémia sa mala previniť aj tým, že jeden jej finančný agent „nezistil a nezaznamenal požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a informácie o finančnej situácii klienta.“ Aj pri ďalších šiestich agentoch chýbali v záznamoch údaje, ako je napríklad finančná situácia klienta.

Jedna finančná agentka sa zase mala previniť tým, že podľa záznamu so stretnutia s klientom mu neoznámila jeho zaradenie do kategórie neprofesionálny alebo profesionálny klient.