Poisťovní, ktoré majú svoje sídlo na Slovensku, je čoraz menej. V dôsledku rastúcej regulácie sa im oplatí spájať do väčších celkov a na Slovensku pôsobiť len ako pobočka poisťovne z iného členského štátu Európskej únie. Kým doteraz sa týmto smerom vydávali predovšetkým menšie poisťovne, teraz sa na vrátenie slovenskej licencie pripravujú dvaja veľkí hráči. Podľa informácií Finsidera chce na Slovensku pôsobiť ako pobočka Generali poisťovňa ako aj Uniqa poisťovňa.

V prípade poisťovne Uniqa je prechod pod Prahu zavŕšením fúzie s poisťovňou Axa. Výsledkom bude, že zanikne slovenská Uniqa, AXA životní pojišťovna a AXA pojišťovna a ich nástupníckou spoločnosťou sa stane česká Uniqa pojišťovna. Na Slovensku bude poskytovať služby ako pobočka poisťovne z iného členského štátu. Pre Finsider to potvrdil generálny riaditeľ Uniqa poisťovne Martin Žáček.

M. Žáček: Pre klientov sa nič nemení

Česká Uniqa v rámci príprav založila pobočku na Slovensku a 21. mája bola zapísaná aj do slovenského obchodného registra. Pobočka zatiaľ nevykonáva žiadnu činnosť. „Pobočka začne fungovať dňom vykonania zlúčenia, kedy dôjde k prechodu všetkých aktivít zanikajúcich poisťovní na nástupnícku poisťovňu,“ tvrdí M. Žáček. Spoločnosť plánuje dokončiť zlúčenie v treťom štvrťroku 2021, potom ako získa na tento krok súhlas od Českej národnej banky a od Národnej banky Slovenska (NBS).

„Vzhľadom na fakt, že Uniqa pojišťovňa a Uniqa poisťovňa už roky úzko spolupracujú a majú jednotné vedenie, zriadenie pobočky českej Uniqa na Slovensku je logickým vyústením tejto spolupráce,“ vraví M. Žáček. Pripomína, že rovnako fungovala pred fúziou aj AXA, preto „z hľadiska fungovania Uniqa po spojení so spoločnosťami skupiny AXA považujeme tento model za efektívny a ekonomicky optimálny.“ Od zlúčenia očakáva zefektívnenie organizácie riadenia a rozhodovacích procesov, ktoré by v konečnom dôsledku mali viesť k zlepšeniu poskytovania služieb zákazníkom. Všetci klienti poisťovne Uniqa budú o tomto kroku informovaní po definitívnom zlúčení.

Uniqa na Slovensku poskytuje služby 30 rokov a je súčasťou rakúskej poisťovacej skupiny Uniqa Insurance Group, ktorá pôsobí v 18 európskych krajinách. „Chceme preto zdôrazniť, že zmenou modelu fungovania Uniqa poisťovne na Slovensku sa pre klientov nič nemení. Poisťovne totiž podliehajú v rámci EÚ systému prísnej regulácie vyplývajúcej predovšetkým zo smernice Solventosť II, ktorá stanovuje prísne požiadavky na kapitál, správu a riadenie poisťovní, zverejňovanie informácií ako aj na efektívny manažment rizík a metódy dohľadu,“ hovorí M. Žáček.

Táto regulácia podľa neho zabezpečuje vysokú ochranu poistníkov a poistených bez ohľadu na to, či poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť na Slovensku na základe povolenia na výkon poisťovacej činnosti udeleného NBS alebo ako pobočka poisťovne z iného členského štátu EÚ.

Z Generali bude takisto pobočka

K rovnakému kroku sa podľa informácií Finsidera chystá aj Generali. Vo výročnej správe za rok 2020 poisťovňa Generali uvádza, že vlani sa prehĺbila spolupráca spoločností skupiny Generali v Česku a na Slovensku. „V dôsledku tohto boli identifikované príležitosti na vzájomné synergie. Za účelom realizácie týchto príležitostí prijali predstavenstvá spoločností Generali Česká pojišťovna a Generali poisťovňa rozhodnutie o vytvorení transformačného programu s cieľom naďalej hľadať a využiť benefity zo spoločných aktivít,“ píše sa vo výročnej správe. Súčasťou transformačného programu má byť aj posúdenie „najvhodnejšieho modelu podnikania Spoločnosti na slovenskom trhu z právneho hľadiska.“

Tri na sebe nezávislé zdroje, oboznámené s celým procesom, pre Finsider potvrdili, že týmto novým modelom podnikania pre slovenské Generali bude pobočka zahraničnej poisťovne. Slovenské Generali tak bude po novom spadať pod Generali Českú pojišťovnu. Generali doteraz na otázky neodpovedala. Prípadné odpovede doplníme do článku.

Už v súčasnosti má slovenské a české Generali k sebe veľmi blízko. Roman Juráš, ktorý v minulosti šéfoval slovenskému Generali, je dnes riaditeľom spoločnosti Generali Česká pojišťovna. A zároveň je country manažérom pre aktivity Generali v Českej republike a na Slovensku. R. Juráš by mal aj naďalej šéfovať česko-slovenskej Generali. Súčasný riaditeľ Generali Slovensko Juraj Jurčík by mal po novom viesť slovenskú pobočku Generali.

Ak obe poisťovne vrátia slovenskú licenciu, zostane len jedenásť poisťovní, ktoré budú mať sídlo na Slovensku. Potom čo Poštovú poisťovňu preberie Union poisťovňa, poisťovní s domicilom na Slovensku bude len desať.

Ktoré poisťovne majú v súčasnosti slovenskú licenciu

 • Allianz – Slovenská poisťovňa
 • BNP Paribas Cardif Poisťovňa
 • ČSOB Poisťovňa
 • Generali poisťovňa
 • Komunálna poisťovňa
 • Kooperativa poisťovňa
 • NN Životná poisťovňa
 • Novis Insurance Company
 • Partners poisťovňa
 • Poštová poisťovňa
 • Union poisťovňa
 • Uniqa poisťovňa
 • Wüstenrot poisťovňa

Ak sa slovenská poisťovňa zmení na pobočku poisťovne z iného členského štátu, klienti by nemali zaregistrovať zmenu. „Každý subjekt, ktorý pôsobí u nás, musí dodržiavať všetky slovenské spotrebiteľské pravidlá. To znamená, že NBS vykonáva spotrebiteľský dohľad v rovnakom rozsahu voči slovenským subjektom aj zahraničným subjektom pôsobiacim na Slovensku,“ vraví hovorca NBS Peter Majer.

Základný rozdiel medzi pobočkami a poisťovňami so slovenskou licenciou je v tom, že nad pobočkami NBS vykonáva dohľad len v obmedzenom rozsahu. „Poisťovne z iných členských štátov, ktoré u nás pôsobia prostredníctvom zriadenia pobočky alebo bez zriadenia pobočky, dohliada ich domovský dohľad,“ tvrdí P. Majer.

Centrálna banka nad pobočkami poisťovní vykonáva len nefinančný dohľad – kontroluje, či spĺňajú požiadavky spojené s tvorbou a distribúciou poistných produktov klientom na území Slovenska, ako aj likvidáciou poistných udalostí z týchto zmlúv

Chýbajú slovenská licencia môže skomplikovať riešenie problémov

„Ak sa s takouto zahraničnou poisťovňou niečo stane, zodpovedá za ňu jej domáci dohľad a postupuje sa podľa pravidiel domovského štátu. Slovenskí klienti v takom prípade môžu mať sťaženú komunikáciu do zahraničia,“ vysvetľuje P. Majer. Problém tak môžu mať napríklad pri prihlasovaní svojich pohľadávok.

NBS vyjadrila znepokojenie nad zväčšujúcim sa počtom poisťovní, ktoré vracajú slovenskú licenciu aj v májovej Správe o finančnej stabilite. Podľa centrálnej banky je rizikové to, že nad pobočkami nevykonáva úplný dohľad. „NBS má minimum informácií o pôsobení pobočiek, a preto nemôže ani informovať verejnosť o možných rizikách. Niektoré pobočky predkladajú jediný výkaz v ročnej frekvencii. Ostatné pobočky nevykazujú vôbec žiadne údaje. Navyše existujú náznaky, že nevykazujúce pobočky majú materiálny podiel na trhu,“ uviedla NBS.

Podľa údajov centrálnej banky v súčasnosti majú pobočky poisťovní z iného členského štátu približne 22-percentný podiel na predpísanom poistnom. „Z výkazov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za všetky krajiny EÚ je možné odhadnúť, že v neživotnom poistení je podiel pobočiek 26 percent a v životnom poistení 17 percent,“ uviedla NBS v Správe o finančnej stabilite.

Najznámejšie poisťovne, ktoré pôsobia na Slovensku ako pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • MetLife Europe
 • Groupama poisťovňa
 • Youplus Insurance International
 • Colonnade Insurance
 • Euler Hermes
 • HDI Versicherung
 • MSIG Insurance Europe
 • Premium Insurance
 • Swiss RE