Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcov je vo väčšine prípadov nulová. Neplatí to však vždy. Aspoň časť nezdaniteľného minima si môžu uplatniť ľudia, ktorí majú nízky dôchodok. Celú nezdaniteľnú sumu si môžu odpočítať tí penzisti, ktorí odišli do dôchodku počas minulého roku.


Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje sumu, ktorá sa odpočíta z príjmu a neplatí sa z nej daň. Za minulý rok je jej základná suma na úrovni 4 922,82 eura. Ak niekto v minulom roku zarobil menej, nemusí platiť žiadnu daň. Nezdaniteľnú sumu možno uplatniť len z aktívnych príjmov, ako je zamestnanie či živnosť. Nedá sa odpočítať napríklad z príjmov z prenájmu.

Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcov sa znižuje o vyplatený dôchodok. Aspoň časť nezdaniteľného minima si tak môžu uplatniť ľudia, ktorých celoročný dôchodok vlani nepresiahol 4 922,82 eura. To znamená, že nárok naň majú penzisti, ktorých priemerná penzia vlani neprekročila 410,20 eura. Keďže vlani v lete sa penzistom mimoriadne zvyšovali dôchodky, je dôležité vypočítať celoročnú výšku penzie.

Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcov sa ráta len na základe riadnej penzie. Pri jej výpočte tak nie je rozhodujúci 13. dôchodok. Ten zákon totiž definuje ako štátnu sociálnu dávku a nie ako dôchodok.

Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcov
Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcov sa odvíja od výšky penzie (Ilustrácia: DALL-E)

Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcov   

Pracujúci penzisti musia výšku celoročného dôchodku uviesť do daňového priznania, aby bolo možné správne vypočítať výšku nezdaniteľnej sumy. Ak nepoberali penziu celý minulý rok alebo im nebola spätne priznaná k začiatku minulého roku, výšku dôchodku do daňového priznania neuvádzajú.

Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcov sa neznižuje ľuďom, ktorí odišli do dôchodku počas minulého roku. Vďaka tomu im môže vzniknúť preplatok na dani. Napríklad ak niekto pracoval do konca júna minulého roku a od 1. júla mu bol priznaný starobný dôchodok, môže si v daňovom priznaní uplatniť celoročnú nezdaniteľnú sumu. Keďže zamestnávateľ mu počas roku každý mesiac pri výpočte výplaty uplatňoval len jednu dvanástinu celoročného nezdaniteľného minima, bude mať tento penzista s veľkou pravdepodobnosťou nárok na vrátenie časti zaplatenej dane.

Nezdaniteľná suma sa neznižuje všetkým penzistom. Nárok na jej plnú výšku majú napríklad ľudia, ktorí poberajú len vdovský či vdovecký dôchodok alebo poberatelia invalidného dôchodku. Bez ohľadu na to, aká je suma ich dôchodku, nezdaniteľné minimum sa im nijako neznižuje.

Akonáhle už niekto popri vdovskom dôchodku dostáva aj starobný dôchodok, nezdaniteľná suma sa mu kráti. V tomto prípade sa pri výpočte nezdaniteľného minima zohľadňuje len starobný dôchodok.

Kto nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane?

Nezdaniteľnú sumu si nemôže uplatniť daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom:

  • starobného dôchodku,
  • vyrovnávacieho príplatku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • starobného dôchodkového sporenia,
  • výsluhového dôchodku.

Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcov takisto nepatrí ľuďom, ktorým bol jeden z týchto dôchodkov priznaný spätne k začiatku minulého roku.

V prípade, že niekto bol poberateľom dôchodku k začiatku minulého roku alebo mu bol priznaný spätne, má nárok na nezdaniteľné minimum len vtedy, ak celková suma vyplateného dôchodku bola nižšia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcov
Nezdaniteľná časť základu dane pre dôchodcov sa odvíja aj od vzniku nároku na penziu (Ilustrácia: DALL-E)

Kto si môže a kto nemôže odpočítať nezdaniteľné minimum

Pani Eva pracuje a po svojom zosnulom mužovi poberá vdovský dôchodok vo výške 200 eur mesačne. Iný dôchodok nemá.

Keďže dostáva len vdovský dôchodok, má nárok na celú nezdaniteľnú sumu bez ohľadu na výšku poberanej penzie.

Pán Jozef je dva roky invalidným dôchodcom. Dostáva plný invalidný dôchodok vo výške 650 eur mesačne. Okrem toho má príjem ako živnostník.

Invalidný dôchodok sa nezohľadňuje pri výpočte nezdaniteľnej časti základu dane. Môže si preto uplatniť nezdaniteľné minimum vo výške, aká mu vyjde na základe jeho príjmu.

Pani Marta pracovala do mája minulého roku, od 1. júna jej vznikol nárok na starobný dôchodok.

Keďže jej nárok na dôchodok vznikol až v priebehu minulého roku, bude mať nárok na plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane.

Pán Martin sa vlani popri dôchodku zamestnal. Na starobnom dôchodku je už tri roky a vlani dostával penziu na úrovni 600 eur mesačne.

Jeho nezdaniteľné minimum sa bude znižovať o vyplatený dôchodok, keďže bol poberateľom starobného dôchodku celý minulý rok. Pretože jeho celoročná výška dôchodku je vyššia ako ročná suma nezdaniteľného minima, nebude mať nárok na žiadnu nezdaniteľnú časť.

Pani Kristína odišla do starobného dôchodku v decembri minulého roku. Keďže jej nárok na dôchodok vznikol už na začiatku roku, požiadala o jeho priznanie spätne k 1. januáru minulého roku.

Nárok na nezdaniteľnú časť nemajú ľudia, ktorým bol dôchodok priznaný spätne k začiatku minulého roku. To znamená, že ani ona si nemôže uplatniť nezdaniteľnú sumu. Aspoň jej časť by si mohla uplatniť vtedy, ak by jej celoročná výška dôchodku nedosiahla 4 922,82 eura.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: