Oprava: V článku sme pôvodne nesprávne informovali, že na odpracovanie vyše 20-tisíc hodín počas šiestich mesiacov je potrebných minimálne 159 zamestnancov. V skutočnosti je takúto prácu možné vykonať aj s 20 zamestnancami, ktorí sa projektu budú venovať 8 hodín denne. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Sociálna poisťovňa v druhej polovici apríla podpísala dve zmluvy na audit informačných systémov. Oba audity bude vykonávať spoločnosť Stengl. Sociálna poisťovňa jej celkovo zaplatí 1,43 milióna eur bez DPH. S daňou sa cena vyšplhá na 1,715 milióna eur. Spoločnosť Stengl má na vykonanie oboch auditov šesť mesiacov.

Sociálna poisťovňa si firmu Stengl vybrala na základe verejnej súťaže. Ministerstvo vnútra, ktoré tieto služby obstaráva aj iným štátnym inštitúciám, má s firmou uzatvorenú rámcovú dohodu. Hoci v súťaži vyhráva najnižšia cenová ponuka, sumu za služby a výsledok práce žiadna nezávislá inštitúcia neposudzuje. V rámcovej dohode sú len nastavené maximálne limity za dohodnuté služby, podmienky ich poskytovania a požadovaná odbornosť.

Sociálna poisťovňa si objednala analýzy informačných systémov, ich bezpečnosti a vypracovanie detailného návrhu riešenia pre zavedenie procesov a elektronických služieb. „Výsledky analýz pomôžu Sociálnej poisťovni rozhodovať o efektívnom a hospodárnom vynakladaní verejných prostriedkov do investícií na rozvoj IT systémov či infraštruktúry Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa súčasne použije výsledky analýz v oblasti IT na plánovanú realizáciu digitálnej transformácie služieb Sociálnej poisťovne,“ povedal hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Kedy chce poisťovňa investovať do systémov, nekonkretizoval.

M. Kontúr tvrdí, že Sociálna poisťovňa obstarala audítorské expertné služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie, ktorou je ministerstvo vnútra. Išlo o verejnú súťaž na poradenské služby v oblasti auditu. „Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Stengl. Sociálna poisťovňa výsledky verejného obstarávania rešpektuje,“ vraví. Na otázku, či niekto kontroluje primeranosť odmeny, aj keď vzišla firma z verejnej súťaže, neodpovedal. Spoločnosť Stengl na otázky zaslané emailom vôbec nereagovala.

Pri súťaži sa posudzuje, či to firma zvládne urobiť

Stengl má na vypracovanie zákazky šesť mesiacov odo dňa účinnosti realizačnej zmluvy. Obe zmluvy pritom nadobudli účinnosť 22. apríla 2023. Celkovo by spolupracovníci firmy mali auditom stráviť viac ako 20-tisíc hodín.

Podľa poznámok k účtovnej závierke mala spoločnosť Stengl v roku 2021 priemerne necelých 20 zamestnancov. Účtovná závierka za minulý rok zatiaľ nie je v registri účtovných závierok zverejnená. Finstat zase na základe údajov Štatistického úradu SR uvádza, že Stengl má v roku 2023 celkovo 25 až 49 zamestnancov.

Firma Stengl nebude vykonávať audit sama. Časťou oboch zmlúv je aj príloha s menným zoznam expertov. V jednej zmluve je uvedený len jeden zamestnanec spoločnosti a jeden subdodávateľ. V druhej zmluve je v zozname expertov uvedený len subdodávateľ. O koho konkrétne ide, nie je jasné, keďže mená subdodávateľov ako aj meno zamestnanca sú v oboch zmluvách začiernené.

V rámcovej zmluve o vykonávaní auditov sú uvedení štyria subdodávatelia. Tí v roku 2021 mali priemerne dvoch až 14 zamestnancov. Je možné, že na audite sa budú podieľať aj ich externí spolupracovníci.

Za jeden audit Sociálna poisťovňa zaplatí 531 648 eur bez DPH a za druhý 897 673,20 eura. To, či je cena za tieto služby primeraná, Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) nehodnotí. „Takéto typy zmlúv na ÚHP neanalyzujeme, takže nemáme relevantné porovnanie. Sociálna poisťovňa, ako aj iné verejné inštitúcie predkladá na hodnotenie investičné projekty podľa zákona. Na výdavky Sociálnej poisťovne sa ÚHP pozrel počas revízie výdavkov na trh práce a sociálne politiky v roku 2017. Iné aktivity Sociálnej poisťovne neanalyzujeme,“ povedala pre Finsider Silvia Hrinková z ÚHP.

Útvar hodnoty za peniaze v minulosti analyzoval vyše 300 zmlúv na poradenské služby pre štát z obdobia rokov 2015 až 2019 v celkovej hodnote 159 miliónov eur. ÚHP vtedy skonštatoval, že ak by štát tieto výkony robil pomocou vlastných ľudí, mohol by ušetriť 30 až 60 percent zdrojov. „Nejde však len o priame výdavky. Posilnenie vnútorných kapacít by zlepšilo schopnosť štátu spravovať veci verejné na základe dát a analýz a znížilo závislosť od externých dodávateľov,“ napísal pre Denník E v roku 2020 vtedajší analytik ÚHP Anton Gromóczki.

Rámcové dohody na audit

Verejná súťaž na služby, ktoré si objednala aj Sociálna poisťovňa, sa viaže na rámcové dohody. Ministerstvo vnútra ich ešte v roku 2020 uzavrelo so šiestimi firmami, ktoré vďaka tomu môžu pre štát vykonávať poradenské služby v oblasti auditu. Jednou z nich je aj spoločnosť Stengl. Aj tieto dohody boli uzatvorené na základe verejnej súťaže. Ministerstvo má na tieto služby celkovo vyčlenených 70 miliónov eur.

V samotných rámcových zmluvách sa cena nedohadovala, sú v nej stanovené len všeobecné podmienky a maximálne limity, ktoré si môže firma v prípade úspechu vo verejnom obstarávaní účtovať. Ani rámcová zmluva jej totiž nezaručuje, že zákazku dostane. Firmy sa so štátom dohodli, že sa budú prihlasovať na konkrétne verejné súťaže. Až keď v nich uspejú, môžu so štátnymi inštitúciami podpísať realizačné zmluvy, v ktorých sa dohodne aj zadanie.

„Poskytovateľ odborných poradenských služieb musí disponovať potrebnými vedomosťami, odbornými znalosťami a skúsenosťami z praxe, zároveň musí mať schopnosť posúdiť situáciu v rámci relevantného segmentu trhu, a to v oblasti auditu. Táto dohoda predstavuje rámcovú dohodu zmluvných strán, ktorá okrem práv a povinností zmluvných strán ustanovuje najmä maximálnu odmenu pre audítora za poskytovanie audítorských služieb, podmienky poskytovania audítorských služieb, ako aj spôsob uzatvárania realizačných zmlúv,“ uvádza sa v rámcovej dohode medzi ministerstvom vnútra a firmou Stengl.

audit
Sociálna poisťovňa zaplatí za dva audity takmer 1,7 milióna eur s DPH (Ilustračné foto: Depositphotos)

Maximálne sumy, ktoré si firma môže účtovať, sa odvíjajú od vzdelania konkrétneho audítora, rokov praxe, udeleného certifikátu či licencie. Ministerstvo si s firmou Stengl dohodlo maximálnu cenu zákazky na úrovni 46,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Odmena za takzvanú osobohodinu sa pri jednotlivých audítoroch pohybuje podľa ich odbornosti od 86,40 eura do 94,80 eura bez DPH. Predpokladaný rozsah služieb je 626 471 osobohodín. Štát sa s firmou dohodol aj na tom, že zmluva platí 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti, alebo do vyčerpania 70 miliónov eur bez DPH, ktoré má na audítorské služby vyčlenené. Termín skončenia dohody teda závisí od toho, čo nastane skôr.

V ďalších rámcových dohodách, ktoré má ministerstvo uzavreté s inými firmami, sa sadzby líšia a pohybujú sa od 58 do 108 eur bez DPH za hodinu práce. Pri všetkých dohodách platí, že celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky a všetky ceny uvedené v štruktúrovanom rozpočte musia podľa ministerstva zahŕňať všetky náklady spojené s poskytovaním služieb.

V podobných výškach sa pohybuje aj hodinová odmena externého konzultanta, ktoré v minulosti analyzoval ÚHP. „Hodinová odmena externého konzultanta typicky dosahuje 65 až 115 eur bez DPH, v niektorých zmluvách však nie je uvedená vôbec. Pri konzervatívnom odhade výdavkov na porovnateľne kvalifikovaného štátneho analytika je priestor na úsporu 30 až 60 percent. Aj čiastočné naplnenie tohto potenciálu by ušetrilo milióny eur ročne v štátnom rozpočte,“ uviedol v roku 2020 v článku pre Denník E A. Gromóczki. Pri výpočte mal ÚHP zohľadniť reálne výdavky na mzdy, odvody, benefity, sekretariát, podporu, vzdelávanie, IT techniku a podobne.

Kvalita sa nekontroluje

Podobné služby, ako si objednala Sociálna poisťovňa, poskytujú aj konzultanti, na ktorých sa v minulosti pozreli analytici z ÚHP. A. Gromóczki vtedy upozornil aj na kvalitu práce externých firiem. „Kvalita práce externých konzultantov nie je systematicky hodnotená a výstupy nie sú zverejňované. Ich zapojenie a práca sa často končí podpisom akceptačného protokolu zo strany štátu alebo ukončením projektu. Neexistuje systém hodnotenia kvality práce obstarávateľmi, výmeny skúseností medzi rezortmi a ani externej kontroly kvality práce a výstupov,“ uviedol.

To, či audit v Sociálnej poisťovni prinesie požadovaný výsledok, sa podľa S. Hrinkovej z ÚHP ukáže až neskôr. „Audit môže viesť k zlepšeniu procesov Sociálnej poisťovne podľa definovaných cieľov, ktoré majú audity naplniť. Potenciál sa ukáže časom, keďže bude závisieť od výsledkov auditu aj od ich implementácie,“ povedala pre Finsider.

Spoločnosť Stengl má zatiaľ v mene rámcovej dohody s ministerstvom uzavretých celkovo päť zmlúv. Na ich základe je uzatvorených už sedem realizačných zmlúv, z toho tri zákazky získal Stengl a dve iné firmy. Stengl podpísal prvú zmluvu v rámci dohody ešte počas vlaňajšieho marca s ministerstvom životného prostredia za vyše 500-tisíc eur. Ďalšie dve zmluvy má z tohtoročného apríla so Sociálnou poisťovňou a dve s ministerstvom zdravotníctva za 2,2 milióna eur.

Firma si podľa údajov z Finstatu v rámci hospodárenia polepšila najmä v roku 2021, kedy jej stúpol zisk o 83 percent na úroveň 1,13 milióna eur. Vtedy ešte zákazky z rámcovej dohody s ministerstvom vnútra nemala. Ešte v roku 2019 pritom dosiahla zisk len niečo málo cez 75-tisíc eur. Jej tržby sa posledných šesť rokov pohybovali v rozmedzí 4,65 milióna eur až 7,66 milióna eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: