Bytový dom na sídlisku prechádza rekonštrukciou. Robotníci uprostred týždňa pokračujú v prácach, kým ich nevyruší hlasný zvuk. Jednému z nich sa totiž nedopatrením podarilo preseknúť vodovodné potrubie. Práce sa teraz musia dočasne zastaviť, kým sa poškodenie opraví. Skupina stavbárov pre firmu pracuje na živnosť a prípadné škody musia podľa zmluvy uhradiť z vlastných peňazí. Pri preseknutí potrubia vznikli náklady na opravu, výmenu a z omeškania prebiehajúcej rekonštrukcie. Tie musí robotník, ktorý tieto škody spôsobil, aj sám zaplatiť.

Podľa poisťovní sa podobný scenár v slovenských podmienkach odohráva pomerne často. Problém je v tom, že živnostník za spôsobené škody ručí celým svojim majetkom. Nie len ako podnikateľ, ale aj ako fyzická osoba. Povolania, ktoré sa dajú vykonávať na živnosť, sú pritom v súčasnosti už rôznorodé. Nemusí ísť len o robotníkov na stavbe, ale aj novinárov, účtovníkov, automechanikov, kuriérov či záhradníkov. Keď už spôsobia škody, pomôcť im môže poistenie zodpovednosti.

Riaditeľ divízie neživotného poistenie v spoločnosti Finportal Štefan Fajnor vysvetľuje, že škála, za aké škody zodpovedá živnostník, je veľmi široká. „Toto poistenie môže kryť majetkové škody ako vlastný majetok, majetok v prenájme, alebo aj prevzaté veci, škody na zdraví, ako aj prípadnú finančnú stratu, alebo inú nemajetkovú ujmu. Dôležité je poznamenať, že poistením nie je krytá samotná činnosť, na ktorú bol živnostník objednaný,“ zdôrazňuje Š. Fajnor. To v praxi znamená, že tento druh poistenia kryje škody, ktorá vzniknú ako následok nesprávne vykonanej práce či vadným výrobkom. Nekryje teda samotné náklady, ktoré živnostníkovi vzniknú pri náprave svojej chyby.

Príkladom z praxe je živnostník, ktorý robí montáž okien. Prípadná reklamácia tejto činnosti nie je krytá poistením. Poistenie živnostníka vtedy chráni len škody, ktoré vznikli jeho klientovi napríklad na zdraví alebo majetku, nie náklady živnostníka na opravu. Môže kryť napríklad aj finančné škody, ktoré pri svojej práci spôsobí klientom účtovník. Hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková tvrdí, že najčastejšie ide o škody spôsobené na stavbách ako preseknutie káblov či potrubí, pád predmetu pri výškovom čistení okien, ktorý spôsobí škodu či dokonca škody pri kosení trávy, keď odletený kameň spôsobí škodu na majetku alebo zdraví.

Poistenie živnostníka len pri neúmyselnej škode

Poistenie živnostníka by malo chrániť pred následkami, ktoré podnikateľ spôsobil neúmyselne. Finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik vysvetľuje, že kľúčovým princípom je porušenie niektorej z povinností podnikateľa pri práci. „Poisťovňa za poisteného podnikateľa zaplatí nielen náhradu samotnej škody, ale aj pokuty a penále uložení v dôsledku spôsobenej škody a náklady konania. Pri tlmočníkoch a prekladateľoch sa poistenie vzťahuje aj na škody na zdraví alebo škodu na veci. Súčasťou krytia je aj náhrada za neúmyselné porušenie práv duševného vlastníctva alebo obnovy a nahradenia zverených dokumentov. Niektoré poistné produkty pri vybraných profesiách kryjú aj následné majetkové škody vrátane ušlého zisku a regresy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,“ uvádza M. Búlik.

Podľa odborníkov vedia poistenie živnostníka ponúknuť takmer všetky poisťovne, ktoré majú v ponuke neživotné poistenie. Ale to, či budú ochotné uzatvoriť zmluvu, záleží ešte od ďalších faktorov. Podľa analytikov sa pozerajú na činnosti, ktoré má živnostník zapísané v živnostenskom registri a čo chce mať reálne poistené. Ďalej je dôležitá aj požadovaná územná platnosť, krytie, poistné sumy, ale aj ďalšie faktory. Od toho sa potom odvíja aj cena poistky. Podľa M. Búlika sa pri poistení zodpovednosti dajú poisťovne rozdeliť na dve skupiny. Kým časť z nich ho má ako voliteľnú súčasť poistenia malých podnikateľov, ďalšie umožňujú uzavrieť si poistenie profesijnej zodpovednosti samostatne.

Pre živnostníkov je podľa odborníkov lepšou možnosťou vyskladať si poistnú ochranu podľa toho, čo reálne potrebujú. Poisťovne totiž ponúkajú základné a rozšírené balíky. V nich sa potom uzatvárajú rôzne druhy zodpovednosti, ktoré kryje poistenie živnostníka. Keď živnostník napríklad poskytuje len IT služby a na výkon práce mu stačí notebook, nepotrebuje si poisťovať zodpovednosť za majetok. V jeho prípade si stačí uzavrieť napríklad poistnú ochranu pre prípad spôsobených finančných škôd.

poistenie živnostníka
Poistenie živnostníka by malo chrániť pred následkami, ktoré podnikateľ spôsobil neúmyselne (Ilustračné foto: Depositphotos)

Škoda za 100-tisíc eur nie je problém

Na poistenie živnostníka sa nikto nemôže spoliehať v prípade zle vykonanej práce. Nedbanlivosť sa totiž nachádza vo výlukách z poistenia. Ide o prípady, pri ktorých poisťovňa škodu nezaplatí. Dôležité sú aj okolnosti, kedy bola služba zo strany živnostníka urobená nevhodne a spôsobila škodu. Keď podľa M. Búlika nie je možné dokázať úmysel alebo vedomú nedbanlivosť, je riziko zle vykonanej služby vždy kryté poistením profesijnej zodpovednosti. „Ide však o pomerne tenkú čiaru medzi neúmyselným porušením povinností poisteného a zle vykonanou službou. Poisťovňa v tomto prípade môže urobiť vlastné šetrenie okolností, či nešlo o nedbanlivosť, ktorá sa už nachádza medzi výlukami. Ak by išlo o vedomú nedbanlivosť, poisťovňa nemusí plniť vôbec. Medzi výluky pri týchto prípadoch patria napríklad aj konanie v rozpore s dobrými mravmi či podvodné konanie,“ tvrdí analytik.

O niečo zložitejšie sa poistenie živnostníka uzatvára pri výrobkoch. Ten môže kvôli materiálovej alebo konštrukčnej vade tiež spôsobiť klientom živnostníka škodu. Poistenie to v tomto prípade síce kryje, no dôležité je aj to, či je podnikateľ aj výrobcom, alebo len dodávateľom či predajcom. „Toto poistenie je možné uzavrieť aj vtedy, ak živnostník nie je výrobcom výrobku, ale len jeho dovozcom zo zahraničia či distribútorom. Avšak podmienkou v niektorých poisťovniach je, že výrobcu tovaru nemožno zistiť, a tým pádom samotný výrobca nemôže prevziať zodpovednosť za spôsobenú škodu. Ak je živnostník distribútorom alebo predajcom dovážaných výrobkov, treba sa pri poistení škôd spôsobených chybným výrobkom uistiť, že poisťovňa za finálne zodpovedného považuje predajcu a nie zahraničného výrobcu tovaru,“ vysvetľuje M. Búlik.

Poistnou udalosťou v rámci poistenia zodpovednosti môže byť aj nárok na vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské, úrazové či dôchodkové dávky. Preto niektoré poisťovne kryjú aj takzvané regresné nároky zdravotnej či Sociálnej poisťovne. Hovorkyňa poisťovne Wüstenrot Gabriela Holková vysvetľuje, že ide napríklad o prípady ako zranenie a hospitalizácia po tom, čo sa niekto pošmykol pri vstupe do prevádzky živnostníka kvôli tomu, že napríklad nedohliadol na posyp schodov v zime. Zdravotná poisťovňa si potom môže náklady za zdravotnú starostlivosť od živnostníka pýtať.

Jednou z najdôležitejších vecí je samotná poistná suma. Jej výška môže byť individuálna podľa toho, aké poistenie živnostník potrebuje. Š. Fajnor by ale bez ohľadu na činnosť odporúčal poistnú sumu vo všeobecnosti na úrovni 100-tisíc eur. „V dnešnej dobe už naozaj nie je problém spôsobiť škodu tretej strane v takej výške. Maximálne limity sa zase dokážu pohybovať aj cez päť miliónov eur. Samotné poistné, takže to, čo za poistenie platí klient, sa môže hýbať v stovkách eur za rok, pričom pri základom poistnom sa naozaj môžeme baviť častokrát aj o sume sto eur až 200 eur ročne,“ uvádza riaditeľ divízie neživotného poistenie z Finportalu.

Maximálnym limitom plnenia je vždy poistná suma

Poisťovne, ktoré oslovil portál Finsider, ponúkajú rôzne varianty poistenia zodpovednosti pre živnostníka. Napríklad v Allianzi si môže poistiť všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorú podnikateľ spôsobí tretím osobám, ďalej profesijnú zodpovednosť odborníkov pôsobiacich v ekonomicko-právnych profesiách na náhradu finančnej škody, ktorú môžu spôsobiť zlou radou alebo omylom pri výkone svojej profesie, prípadne aj environmentálnu zodpovednosť za škodu. Produkt je určený hlavne pre malých a stredných podnikateľov s obratom do 50 miliónov eur a s poistnou sumou do desať miliónov eur.

Iná ponuka je v poisťovni Generali, kde si živnostník môže poistiť všeobecnú a prevádzkovú zodpovednosť, zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a zodpovednosť za škody spôsobené chybným výrobkom v prípade škôd na zdraví a majetku, následných finančných škôd, rôznym regresom a podobne. Poistiť si je možné aj profesijnú zodpovednosť pre prípad škôd spôsobených výkonom ich profesie, prevádzkovou činnosťou, porušením právnej povinnosti či stratou zverených dokumentov. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu si môže živnostník uzavrieť do výšky jeden milión eur. Maximálny poistný limit v prípade poistenia profesijnej zodpovednosti je 500-tisíc eur. Ak podnikateľ potrebuje vyššie krytie, je možné sa s poisťovňou v individuálnych prípadoch dohodnúť aj na vyššom limite.

Poisťovňa Kooperativa ponúka v rámci poistenia pre malých a veľkých živnostníkov krytie všeobecnej zodpovednosti za škodu z vlastníctva, držby alebo iného oprávneného užívania nehnuteľnosti, náhradu nákladov právnej obhajoby a ušlý zisk, ďalej poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku alebo zle vykonanou prácou, zodpovednosť za škodu na cudzích veciach, regresy sociálnych a zdravotných poistení, zodpovednosť za škodu búracími prácami alebo za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach. Klient si môže zvoliť, čo si z uvedených možností poistí. Pre začínajúcich živnostníkov sú v ponuke aj balíky. Aj tomto prípade poisťovňa rozlišuje obrat podnikateľa. Pre malých živnostníkov s ročným obratom jeden milión eur je poistný limit od 10-tisíc eur do 300-tisíc eur. Pre veľkých podnikateľov s ročným obratom do štyroch miliónov eur je poistný limit od 10-tisíc eur do 700-tisíc eur.

Wüstenrot tiež ponúka všeobecnú zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s podnikateľskou činnosťou živnostníka alebo súvisí s vlastníctvom alebo správou pozemkov, budov alebo priestorov, ktoré sa používajú na živnostenské podnikanie. Z poistenia zodpovednosti za škodu podnikateľov sú v tejto poisťovni kryté aj škody na zdraví alebo usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, ktoré živnostník spôsobí druhej strane pri práci. Klienti majú možnosť dojednať si aj rozšírené krytie za škodu na prenajatých veciach alebo priestoroch. Wüstenrot predáva aj pripoistenia škôd spôsobených infekčným ochorením salmonelózou či listériovou infekciou, ktoré vyvolala kontaminovaná potravina. V prípade individuálneho poistenia podnikateľov si živnostník môže zvoliť poistnú sumu od 10-tisíc eur. Výška poistnej sumy v tejto poisťovni nie je limitovaná výškou obratu.