Daň z pozemku by sa od septembra mala počítať spravodlivejšie. Zmení sa totiž spôsob určovania hodnoty pozemku, z ktorej sa platí daň.


Zmenu prináša zákon č. 249/2022 Z.z. zo 16. júna 2022 (novela), ktorý s účinnosťou od 1. septembra 2022 mení zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dnes majú obce na výber dve možnosti, ako určia hodnotu pozemku. Buď sa budú riadiť prílohou zákona, ktorá je však ešte z roku 2005 a nezodpovedá preto súčasným cenám, alebo hodnotu pozemku určia formou všeobecne záväzného nariadenia.

Obec musí podľa zákona určiť hodnotu pozemku jednotne v celej obci. V skutočnosti ceny pozemkov v obci väčšinou nie sú rovnaké – v atraktívnejších lokalitách sú pozemky drahšie a v menej atraktívnych zase lacnejšie. Ľudia, ktorí majú pozemok na okraji obce, tak môžu doplácať na to, že hodnota ich pozemku sa počíta podľa ceny v centre.

Právo vlastníka použiť vlastný znalecký posudok

Od septembra obec stráca právo jednostranne určiť hodnotu stavebného pozemku podľa prílohy č. 2 k zákonu alebo podľa všeobecne záväzného nariadenia. Vlastník pozemku bude mať možnosť jeho hodnotu preukázať vlastným znaleckým posudkom. Posudok nesmie byť starší ako tri mesiace pred vydaním právoplatného stavebného povolenia.

Posudok je potrebné predložiť spravidla do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Lehoty na podanie posudku môžu byť aj iné. Platí to v prípade, ak stavebný pozemok nadobudne vlastník vydražením alebo dedením. Vtedy je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Po predložení znaleckého posudku vlastníkom môže dať obec na vlastné náklady vyhotoviť kontrolný znalecký posudok. V prípade, že hodnoty oboch posudkov nebudú zhodné, obec pri výpočte dane použije vyššiu hodnotu zistenú zo znaleckých posudkov.

Koniec extrémnym daniam zo stavebných pozemkov. Od septembra si budú môcť obce pýtať najviac 2,5 percenta
Daň z pozemku 2022 dostane nové pravidlá. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Daň z pozemku 2022: zjednotenie najvyššej sadzby

Zákon určuje, že základná sadzba dane z pozemku je na úrovni 0,25 percenta z jeho hodnoty. Obce môžu túto sadzbu zvýšiť. V prípade ornej pôdy a trvalých trávnych porastoch môže sadzbu dane dvihnúť najviac na päťnásobok základnej sadzby, teda najviac na 1,25 percenta z hodnoty pôdy. V prípade lesných pozemkoch je zákonné maximum desaťnásobok základnej sadzby zo zákona. Obec si tak za lesné pozemky môže vypýtať najviac 2,5 percenta.

Oveľa viac voľnosti majú v súčasnosti obce v prípade stavebných pozemkov, záhrad, zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch. Pri nich môžu určiť sadzbu ľubovoľne, musia sa držať len toho, že najvyššia sadzba dane nemôže byť vyššia ako päťnásobok najnižšej. Ministerstvo hospodárstva v dôvodovej správe k zákonu tvrdí, že v súčasnosti možno nájsť v obciach na Slovensku aj 10 % sadzbu dane zo záhrad, 30 % zo zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch a súčasne 50 % zo stavebných pozemkov.

Takéto extrémne sadzby dane by mali byť od septembra minulosťou. Od 1. septembra bude aj v týchto pozemkoch maximálna sadzba dane na úrovni 2,5 percenta z hodnoty pozemku z hodnoty určenej vo všeobecne záväznom nariadení alebo od 1. septembra 2022 z predloženého znaleckého posudku vlastníkom. Novela zjednocuje princíp určenia rozpätia medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z pozemkov ustanovenou obcou na všetky skupiny pozemkov. Novela nemení nič na skutočnosti, že najvyššia sadzba dane z pozemkov môže byť päťnásobok najnižšej sadzby. Avšak od septembra to bude platiť zo všetkých druhov pozemkov.


Koniec extrémnym daniam zo stavebných pozemkov. Od septembra si budú môcť obce pýtať najviac 2,5 percenta

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen) je členom Komisie pre európske rodinné právo v Utrechte a členom neformálnej expertnej skupiny Európskej komisie pre práva detí. Študoval na právnických fakultách v zahraničí (vo Viedni, Tübingene, Bazileji, Berlíne). Pôsobí ako odborný asistent na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a vyučuje predmety občianske právo hmotné, rodinné právo a ochranu spotrebiteľa. Od 1. júna 2022 je univerzitný docent. Od roku 2020 je členom Legislatívnej rady vlády SR. Od roku 2021 je členom redakčnej rady prestížneho nemeckého časopisu pre rodinné právo FamRZ – Zeitschrift für das gesamte Familienrecht.
Ďalšie články R. Dobrovodského →


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: