Európska únia (EÚ) zverejnila návrh nových pravidiel týkajúcich sa zverejňovania nefinančných informácií o firmách. Na Slovensku sa na nové pravidlá musí pripraviť asi 700 firiem. Upozorňuje na to poradenská spoločnosť v oblasti auditu, daní, transakcií a podnikov EY. Podľa nej sa očakáva, že smernicu prijmú členské krajiny do svojich právnych poriadkov do konca budúceho roka.

Cieľom nových pravidiel je zaistiť, aby spoločnosti zverejňovali informácie o relevantných rizikách a príležitostiach súvisiacich s udržateľnosťou, ako aj o ich vplyvoch na ľudí a životné prostredie. Zverejnené informácie majú byť porovnateľné, správne a ľahko prístupné pre používateľov prostredníctvom digitálnych technológií.

V prvom rade sa to bude týkať spoločností kótovaných na regulovaných trhoch EÚ s výnimkou mikropodnikov.  Napriek tomu, že malé a stredné podniky budú spadať do rozsahu pôsobnosti, budú mať predĺžený čas na splnenie vykazovacej povinnosti až do 1. januára 2026.

Druhú skupinu tvoria veľké podniky, ktoré sú buď spoločnosťou z EÚ alebo sú dcérskou spoločnosťou, ale materská firma pochádza mimo EÚ. Veľký podnik podľa európskych pravidiel spĺňa dve z troch kritérií. Má čistý obrat viac ako 40 miliónov eur, celková bilančná suma je vyššia ako 20 miliónov eur a má viac ako 250 zamestnancov.

Dcérska spoločnosť bude oslobodená, ak ju materská spoločnosť zahrnie do svojej správy. Mikropodniky a nekótované malé a stredné podniky do rozsahu pôsobnosti nepatria, ale môžu uplatňovať smernicu na dobrovoľnom základe.

Ako tretia kategória sa nová smernica bude vzťahovať na poisťovne, úverové inštitúcie či banky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: