Tri spoločnosti musia zaplatiť pokutu vo výške 8 635 625 eur za uzatvorenie kartelovej dohody. Dnes o tom informoval Protimonopolný úrad SR.


Protimonopolný úrad začal vyšetrovanie viacerých firiem na základe podnetu z roku 2017 od nadácie Zastavme korupciu pre podozrenie z koordinácie postupu podnikateľov vo verejnom obstarávaní vyhlásenom prevádzkovateľom elektrizačnej prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky. „Na základe uvedeného podnetu úrad začal prešetrovanie týkajúce sa protisúťažného konania podnikateľov spočívajúceho v koordinácii ich postupu pri predkladaní ponúk do verejného obstarávania v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie prác v sektore energetiky,“ uviedol Protimonopolný úrad.

„Predmetom verejného obstarávania bola dodávka stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky špecifického elektrického zariadenia, pričom hodnota víťaznej ponuky príslušného uchádzača prevyšovala 35 mil. eur (bez DPH),“ informoval Protimonopolný úrad.

Aj keď Protimonopolný úrad pôvodne prešetroval šesť firiem, napokon pokutu udelil len trom z nich. U ďalších troch sa porušenie zákona nepreukázalo. „Vzhľadom na to, že jeden z pokutovaných účastníkov konania požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti a zároveň sa aj urovnal, úrad aplikáciou príslušných ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže súčasne uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na 3 roky už len zostávajúcim dvom pokutovaným účastníkom konania,“ uviedol úrad.

Protimonopolný úrad nezverejnil, ktoré firmy pokutoval. Rozhodnutie totiž ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania môžu proti nemu podať rozklad.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: