Koľko stojí rybársky lístok? Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch totiž môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, ktorému ministerstvo životného prostredia pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri.

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu aj osoby, ktoré sú držiteľmi platného osobitného povolenia na rybolov vydaného ministerstvom životného prostredia. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ len v limitovanom počte v nadväznosti na analýzu úlovkov a zarybňovací plán.

Koľko stojí rybársky lístok a ako dlho platí

Rybársky lístok vydáva obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe ústnej žiadosti osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. O tom, koľko stojí rybársky lístok, rozhoduje jeho platnosť, respektíve doba trvania.


Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže. Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú neprenosné verejné listiny.

Koľko stojí rybársky lístok
O tom, koľko stojí rybársky lístok, rozhoduje jeho platnosť (ilustračné foto: Freepik/koľko stojí rybársky lístok)

Rybársky lístok platí:

 • tri roky,
 • jeden rok,
 • jeden mesiac,
 • jeden týždeň.

Koľko stojí rybársky lístok:

 • týždenný: 1,50 €
 • mesačný: 3 €
 • ročný: 7 €
 • trojročný: 17 €

Kto je od poplatku oslobodený:

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
 • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
 • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
 • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
 • rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,
 • osoby do 15 rokov.
stravné 2024
Koľko stojí rybársky lístok? O cene rozhoduje jeho platnosť (Ilustračné foto: Depositphotos)

Povolenie na rybolov a skúšky

Povolenie na rybolov obsahuje:

 • evidenčné číslo a označenie povolenia,
 • meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa povolenia,
 • údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ,
 • rybársky revír, na ktorý sa povolenie vzťahuje,
 • záznam,
 • názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne na lov hlavátky.

Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s odborom rybárstvo alebo v iných ministerstvom určených vzdelávacích ustanovizniach. Školenie a skúšky rybárskeho hospodára zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.

Po úspešnom vykonaní skúšky rybársky hospodár ustanovený obvodným úradom životného prostredia dostane preukaz rybárskeho hospodára. Služobný preukaz nahrádza povolenie vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol rybársky hospodár ustanovený a rybársky lístok.

Obsahom školenia a skúšky sú:

 • právne predpisy na úseku rybárstva súvisiace s ochranou životného prostredia,
 • základy biológie u nás žijúcich druhov rýb,
 • hospodárenie v rybárskom revíri,
 • základy chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení,
 • základy chorôb rýb a ich prevencie,
 • opatrenia užívateľa pri mimoriadnych situáciách.

Osobitné povolenie možno na základe písomnej žiadosti vydať pre potreby diplomatických zastupiteľstiev, na vedeckovýskumné účely a vo verejnom záujme, ako sú zásluhy na rozvoji rybárstva, športu, kultúry, vedy a výskumu.

Čo sa zakazuje:

 • loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany okrem lovu generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom,
 • loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb,
 • privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú mieru a nad určený počet alebo hmotnosť,
 • začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby,
 • loviť a privlastniť si hlavátku podunajskú bez povolenia na lov hlavátky.

V záujme ochrany najmä pôvodného genofondu rýb a skvalitňovania stavu pôvodných druhov rýb môže ministerstvo životného prostredia vyhlásiť časti rybárskeho revíru alebo celý rybársky revír za chránenú rybiu oblasť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: