Mieste dane sú dane, ktoré sa platia v rámci samosprávy. Definuje ich zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto zákonom sa teda ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok.


Medzi tieto dane patrí aj daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Ukladá ich mesto alebo obec, ktoré si určujú vo svojom všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, pripadne podmienky zníženia dane alebo oslobodenia od jej platenia.

Miestne dane: Ako funguje daň za ubytovanie a kto ju platí

 • Daň musí platiť prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia za ubytovaných hostí. Miestne dane z ubytovania sa platia za odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení.
 • Pod ubytovacím zariadením rozumieme hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných kúpeľov a podobne.
 • Správu dane za ubytovanie vykonáva obec, na ktorej území sa ubytovacie zariadenie nachádza. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce, mesta alebo mestskej časti.
 • Obec alebo mesto vo svojom všeobecne záväznom nariadení ustanoví náležitosti a lehotu súvisiacu s oznamovacou povinnosťou o vzniku daňovej povinnosti.
 • Okrem toho určí sadzbu dane v eurách na jednu osobu a prenocovanie, prípadne rôzne sadzby dane pre jednotlivé časti obce alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia.
 • Ďalej rozhodne o rozsahu a spôsobe vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania, náležitosti potvrdenia o zaplatení, lehoty a spôsob odvodu dane, podmienky zníženia či oslobodenia od dane.

Miestne dane: Aká je daň za užívanie verejného priestranstva

 • Miestne dane za využívanie verejného priestranstva platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá osobitne využíva verejnosti prístupné pozemky obce alebo mesta.
 • Užívanie verejného priestranstva znamená napríklad umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.
 • Správu dane za využívanie verejného priestranstva vykonáva obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce alebo mesta.
 • Obec či mesto vo svojom všeobecne záväznom nariadení ustanoví najmä sadzbu dane za každý aj začatý m² osobitne využívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
 • Ustanoví tiež rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce. Obec si môže v nariadení ustanoviť aj iné spôsoby osobitného užívania verejného priestranstva.
 • Rovnako môže zaviesť aj podmienky, kedy bude osobám využívajúcim verejné priestranstvo daň znížená alebo budú od platenia dane úplne oslobodení.
miestne dane
Mieste dane sú dane, ktoré sa platia v rámci samosprávy (Ilustračné foto: Depositphtotos)

Miestne dane: Ako a kedy platiť daň za užívanie priestranstva

 • Daňová povinnosť vzniká v deň začiatku osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia jeho užívania.
 • V prípade dane za užívanie verejného priestranstva sa daňové priznanie nepodáva. Užívanie verejného priestranstva však podlieha oznamovacej povinnosti.
 • Ak si niekto nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, obec ho vyzve na jej splnenie a zároveň stanoví primeranú lehotu.
 • Obec môže použiť na zisťovanie základu dane a určenie dane pomôcky, ktorými sú najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných zoznamov a podobne.
 • Príslušná obec na základe oznámenia vyrubí daň najskôr v deň, keď niekto začne užívať verejné priestranstvo. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m².
 • Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže v rozhodnutí určiť uhradenie dane v splátkach a zároveň stanoví lehotu splatnosti jednotlivých splátok.
 • V prípade, ak zanikne daňová povinnosť a bude oznámená do 30 dní, obec vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré už daňovník daň zaplatil.
 • V prípade, že si niekto nesplní oznamovaciu povinnosť voči obci, hrozí mu pokuta. Obec uloží pokutu najviac do výšky 3 000 eur, nie však menej ako 5 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: