Mieste dane sú dane, ktoré sa platia v rámci samosprávy. Definuje ich zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto zákonom sa teda ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok.


Medzi tieto dane patrí aj daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Ukladá ju mesto alebo obec, ktoré si určujú vo svojom všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane, náležitosti oznamovacej povinnosti, pripadne podmienky zníženia dane alebo oslobodenia od jej platenia.

Miestne dane: Ako funguje daň za vjazd a zotrvanie vozidla

 • Držiteľ motorového vozidla, ktorý použije motorové vozidlo na vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta, s výnimkou činností spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.
 • Správu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vykonáva obec, na ktorej území sa príslušné historické časti nachádzajú. Vybratá daň je príjmom rozpočtu obce.
 • Obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení vymedzí, ktoré časti mesta sa považujú za historické, ustanoví sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií.
 • Mesto či obec môžu ustanoviť aj možnosť vyberania dane formou paušálu. V takomto prípade určí v nariadení paušálnu sumu dane a podmienky pri jej vyberaní.
 • Rovnako môže obec zaviesť aj podmienky, kedy bude osobám daň pri vjazde a zotrvaní v historickej časti mesta motorovým vozidlom znížená alebo budú tieto osoby od platenia dane úplne oslobodené.
 • Vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta podlieha oznamovacej povinnosti, preto si obec v nariadení ustanoví náležitosti aj tejto povinnosti.
 • Daňová povinnosť potom spravidla vzniká vždy v deň vjazdu do historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z danej časti obce či mesta.
 • Ak sa niekto chystá na vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta, musí to obci alebo mestu oznámiť najneskôr v deň vjazdu. Miestne dane sa platia povinne.
miestne dane
Mieste dane sú dane, ktoré sa platia v rámci samosprávy (Ilustračné foto: Depositphtotos)

Miestne dane: Ako zaplatiť daň a čo sa stane, ak to niekto neoznámi

 • Príslušná obec či mesto na základe oznámenia vyrubí daň najskôr v deň, keď niekto vojde vozidlom do historickej časti mesta. Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania vozidlom v historickej časti mesta.
 • Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže v rozhodnutí určiť, že niekto môže uhradiť daň v splátkach a zároveň stanoví lehotu splatnosti jednotlivých splátok.
 • V prípade, že sa niekto rozhodne miestne dane, ktorých splatenie bolo určené v splátkach, zaplatiť naraz, môže tak spraviť a najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky zaplatiť celú daň.
 • V prípade ak zanikne daňová povinnosť, teda majiteľ vozidla skončí s užívaním verejného priestranstva a oznámi túto skutočnosť do 30 dní, obec mu vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré už daň zaplatil.
 • Ak v uvedenej lehote majiteľ neoznámi zánik daňovej povinnosti, zaniká mu aj nárok na vrátenie pomernej časti dane.
 • V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti pre miestne dane, obec vyzve majiteľa na jej splnenie a zároveň mu stanoví primeranú lehotu. Lehota na splnenie povinnosti nemôže byť kratšia ako osem dní.
 • V prípade nesplnenia povinnosti ani na základe výzvy obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Pomôckami na zisťovanie základu dane sú najmä listiny, daňové priznania, výpisy z verejných zoznamo a podobne.
 • V prípade, že si niekto nesplní oznamovaciu povinnosť voči obci a nezaplatí miestne dane, hrozí mu pokuta. Obec uloží pokutu najviac do výšky 3 000 eur, nie však menej ako 5 eur.
 • Zákon neustanovuje povinnosť obce poskytovať elektronické služby, avšak ustanovuje možnosť ich poskytovania. To, či je možné komunikovať so správcom dane elektronicky, zverejní obec na svojom webovom sídle.
 • Rozhodnutie bude mať podobu prijatého všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom obec ustanoví podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: