Aký je príspevok na bývanie 2024? Naposledy sa jeho sumy zvyšovali vlani v júli. Príspevok na bývanie získava od jedného až po päť a viac členov žijúcich v domácnosti. Predtým platilo, že príspevok na bývanie bol stanovený len pre jednotlivca, alebo pre domácnosť s viacerými členmi.


Skupina nároku má teda päť úrovní. Domácnosť s jednou osobou dostane 95,20 eura, pri dvoch je to 161,60 eura, pri troch 205,10 eura, pri štyroch 248,60 eura a päť a viac osôb dostane 291,90 eura. Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.

príspevok na bývanie
Príspevok na bývanie sa odvíja od počtu členov domácnosti (Ilustrácia: DALL-E)

Kto získa príspevok na bývanie 2024:

Kto získa príspevok na bývanie 2024

 • Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.
 • Príspevok na bývanie patrí, ak niektorý člen domácnosti je:
  • vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, ktorý domácnosť užíva na bývanie,
  • nájomcom bytu, nájomcom rodinného domu alebo nájomcom obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie, ktoré domácnosť užíva na bývanie.
 • Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť býva v:
  • zariadení podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, ak sa v nich poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe celoročnou pobytovou formou, v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania alebo v krízovom stredisku alebo
  • byte alebo v rodinnom dome na základe práva zriadeného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti; preukazovanie uhrádzania nákladov za služby spojené s bývaním sa nevyžaduje.
 • Príspevok na bývanie patrí, ak domácnosť alebo člen domácnosti:
  • v byte uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti alebo v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára,
  • v rodinnom dome uhrádza daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad,
  • v byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie uhrádza nájomné a náklady za služby spojené s bývaním.
  • platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa opätovne prehodnotia po uplynutí 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od predchádzajúceho preukázania splnenia podmienok nároku na príspevok na bývanie.
 • Príspevok na bývanie v jednom byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie patrí len raz bez ohľadu na počet domácností užívajúcich byt.
príspevok na bývanie 2024
Ilustračné foto: Freepik

Príspevok na bývanie 2024 (tabuľka):

Dávka v hmotnej núdzi Počet osôbPríspevok na bývanie 2024
Príspevok na bývaniejedna osoba95,20 €
dve osoby161,60 €
tri osoby205,10 €
štyri osoby248,60 €
päť a viac osôb291,90 €
Zdroj: MPSVaR/príspevok na bývanie

Kedy vzniká nárok na príspevok na bývanie 2024:

 • Príspevok na bývanie 2024 je dávka v hmotnej núdzi. Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká fyzickej osobe v hmotnej núdzi, ak spĺňa podmienky nároku na dávku a jednotlivé príspevky a úhrn súm uvedených v zákone je vyšší ako úhrn súm príjmu.
 • Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.
 • Ak je domácnosť v hmotnej núdzi, neznamená to, že má vždy nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, pretože pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, nie do sumy životného minima.
 • Pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi sa započítavajú príjmy členov domácnosti. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi stanovuje, ktoré príjmy sa na účely zákona nepovažujú za príjem.
 • Príjem sa posudzuje v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, a priebežne počas celého obdobia trvania nároku na pomoc v hmotnej núdzi a jej poskytovania.
 • Pomoc v hmotnej núdzi je:
  • dávka v hmotnej núdzi,
  • ochranný príspevok,
  • aktivačný príspevok,
  • príspevok na nezaopatrené dieťa,
  • príspevok na bývanie.


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: