Keď niekomu zomrie manžel alebo manželka, má nárok na pozostalostný dôchodok. Dôvodom je výpadok príjmu v domácnosti, ktorý nastáva po smrti druhého z partnerov. Vtedy sa vypláca vdovská alebo vdovecká penzia. Podmienky na získanie oboch druhov penzie sú v súčasnosti rovnaké. Najdôležitejšou zásadou nároku je, aby boli ľudia pred smrťou jedného z nich zosobášení. Okrem toho platí, že pozostalostný dôchodok sa zvyčajne vypláca dva roky od smrti partnera. Po tejto dobe ho Sociálna poisťovňa vypláca len v niektorých prípadoch.


Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok vzniká len v rámci manželstva. Štát ho preto nebude vyplácať ľuďom, ktorí so zosnulým partnerom či partnerkou žili v jednej domácnosti bez toho, aby sa zosobášili. A to ani v prípade, že spolu žili dlho a mali deti. Pozostalostný dôchodok sa môže poberať odo dňa smrti manžela alebo manželky, ktorý je uvedený v úmrtnom liste. Prípadne je to deň, ktorý je oficiálne uvedený ako deň smrti v rozhodnutí súdu o vyhlásení manželky či manžela za mŕtveho.

Vdovský či vdovecký dôchodok sa poskytuje zo starobného alebo z invalidného poistenia. To znamená, že manželka či manžel musia pred smrťou platiť sociálne poistenie. Mohli byť napríklad zamestnaní, platiť poistné ako živnostníci alebo dobrovoľne poistení, prípadne sa počíta aj obdobie, kedy za nich v určitých prípadoch odvádzal poistné štát.


Podstatnou podmienkou je, že manželovi či manželke ešte pred úmrtím vznikol nárok na starobnú, invalidnú alebo predčasnú penziu. Výnimkou je smrť v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania. Vtedy sa neskúma, či už manžel či manželka spĺňali podmienky nároku na dôchodok.

pozostalostný dôchodok
Pozostalostný dôchodok sa počíta rovnako bez ohľadu na to, či ide o vdovský alebo vdovecký dôchodok (Ilustrácia: DALL-E)

Celý alebo polovičný pozostalostný dôchodok

Suma pre vdovecký a vdovský dôchodok dosahuje 60 percent zo sumy starobného, invalidného alebo predčasného starobného dôchodku zomretého. Manžel či manželka dostáva vdovský či vdovecký dôchodok v plnej výške len vtedy, ak nemá nárok na iný dôchodok. V prípade, že niekto dostáva okrem toho aj iný dôchodku, bude v plnej výške poberať len vyšší dôchodok. Z toho nižšieho mu bude Sociálna poisťovňa vyplácať polovicu

Ak napríklad niekomu zomrel manžel, ktorý bol poberateľom starobného dôchodku, odo dňa jeho smrti vznikne vdove nárok na vdovský dôchodok. V prípade, že tento muž ku dňu smrti poberal starobný dôchodok no výške 419,20 eura mesačne, keďže suma vdovského dôchodku predstavuje 60 percent tejto sumy, vdovský dôchodok bude na úrovni 251,60 eura mesačne. Suma vdovského dôchodku sa pri priznaní nezvyšuje o valorizáciu, keďže tá už je započítaná v dôchodku zomretého. V prípade, že by táto vdova dostávala starobný dôchodok, ktorý by bol vyšší ako 241,60 eura, štát by jej z tejto sumy vyplatil iba polovicu. Mala by preto nárok na pozostalostný dôchodok vo výške 125,80 eura mesačne.

Ak niekomu zomrie manželka, ktorá bola poberateľkou napríklad starobného dôchodku, vznikne vdovcovi nárok na vdovecký dôchodok. V prípade, že manželka poberala dôchodok v sume 365,90 eura mesačne, suma vdoveckého dôchodku dosiahne 219,60 eura mesačne. A ak sa tento dôchodok bude vyplácať len v polovičnej výške, manžel bude mať nárok na 109,80 eura mesačne.

Ľuďom, ktorí pozostalostný dôchodok už poberajú, sa v januári táto penzia valorizuje. Môže sa zvýšiť aj počas roku, keďže po novom je mechanizmus valorizácie naviazaný na razantnejší rast cien. V prípade, že prudko stúpne inflácia, dôchodky sa budú zvyšovať aj počas roka, nie len na jeho začiatku. Poberatelia vdoveckej a vdovskej penzie dostávajú aj trinásty dôchodok.

Pozostalostný dôchodok
Pozostalostný dôchodok sa spravidla poberá dva roky (Ilustračné foto: Freepik)

Poberá sa len dva roky, no po dovŕšení dôchodkového veku ho možno poberať naďalej

V bežných prípadoch sa vdovský a vdovecký dôchodok vypláca dva roky od smrti manžela alebo manželky. Dlhšie sa môže poberať len v niektorých prípadoch. Opätovný nárok vznikne napríklad vtedy, ak sa pozostalá manželka či manžel stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomrelom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomrelého vychovávané. V praxi môže ísť o vlastné alebo osvojené dieťa.

Po dvoch rokoch môžu pozostalostný dôchodok poberať ľudia, ak sú invalidní a ich schopnosť pracovať klesla o viac ako 70 percent. Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok po dvoch rokoch majú aj ľudia, ktorí už dovŕšili dôchodkový vek. To znamená, že ak sú obaja manželia na dôchodku a jeden z nich zomrie, ten druhý bude dostávať pozostalostný dôchodok až do svojej smrti, za predpokladu, že neuzatvorí nové manželstvo.

Opätovne sa vdovské či vdovecké penzie vyplácajú po dvoch rokoch aj vtedy, ak vdova či vdovec vychovali aspoň tri deti alebo ak dovŕšili aspoň 52 rokov a vychovali dve deti. Od vlaňajška môžu získať nárok na pozostalostnú penziu aj po dvoch rokoch ľudia, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa a dosiahli vek 57 rokov.

Žiadosť o vdovecký a vdovský dôchodok sa spisuje a podáva v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. K žiadosti je potrebné priložiť napríklad aj sobášny list alebo výpis z knihy manželstiev, úmrtný list či rodné listy detí.