Rodičia budú môcť čerpať ošetrovné (OČR) aj počas školského roka. Pandemická OČR 2021 sa stále týka rodičov detí do 11 roku života. Nárok však majú aj tí, ktorých deti majú menej ako 18 rokov, ale ich zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý.

Podľa Sociálnej poisťovne budú môcť rodičia žiadať o ošetrovné v prípadoch, kedy bude kvôli pandémii uzatvorená škola či trieda, alebo hygienik nariadi dieťaťu karanténu. Skúmať sa pritom nebude, či bolo alebo nebolo zaočkované.

Stále platí, že ošetrovné môžu poberať aj rodičia detí do 16 rokov veku. V tomto prípade musí ale ich lekár potvrdiť, že je dieťa choré alebo jednoducho potrebuje celodenné domáce ošetrovanie.

Sociálna poisťovňa óčéerku vyplácať nebude, ak dieťa do školy nechodí kvôli strachu z nákazy.

Kto má nárok na ošetrovné?

„Podmienky nároku na pandemické ošetrovné sa od začiatku školského roka nemenili, stále platia pravidlá, ktoré boli zavedené pri vzniku krízovej situácie ešte 12. marca 2020,“ pripomína hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Žiadať oň môžu rodičia, náhradní rodičia aj osvojitelia dieťaťa. Vláda tiež v apríli tohto roka pridala do zoznamu oprávnených osôb aj starých rodičov, prastarých rodičov či súrodencov.

Zároveň platí, že žiadateľ musí byť nemocenský poistený. Takže mať zamestnanie, podnikať a platiť odvody, prípadne byť dobrovoľne poistený.

Pandemické ošetrovné sa poskytuje na:

  • dieťa do 11 rokov veku,
  • dieťa do 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom,
  • dieťa do 16 rokov veku, ktoré je choré a potvrdí to jeho lekár,
  • obdobie vymedzené rozhodnutím príslušného orgánu.

O ošetrovné môžu ľudia žiadať vtedy, ak deti museli prejsť na on-line vyučovanie z dôvodu zatvorenia školy alebo triedy. Školy by tiež mali od septembra fungovať v automatickom režime. Zatvárať sa teda budú hlavne individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívne testovaný žiak či učiteľ.

Dávka má pomôcť rodičom alebo opatrovníkom na obdobie, kedy sa musia deti učiť z domu alebo je zatvorená materská škola. Triedy či celé školy by mali prechádzať na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa žiakov a zamestnancov školy.

Rodičia musia posielať čestné vyhlásenie

Sociálna poisťovňa tiež pripomína, že rodičia či iní žiadatelia o ošetrovné nemusia zatvorenie školy či triedy dokladovať. „Informácie o žiakoch, ktorých sa uzavreté zariadenia týkajú, dostáva poisťovňa priamo od okresných úradov,“ hovorí Z. Dvoráková.

Pre rodičov, ktorí už predtým čerpali pandemickú óčéerku však platí, že musia na konci mesiaca poslať vyplnené čestné vyhlásenie k žiadosti. Vyznačujú sa v ňom dni, počas ktorých sa o dieťa starali. Toto potvrdenie môžu vypĺňať a zaslať cez elektronický formulár.

V prípadoch, kedy dieťa musí ísť do karantény, vybaví potrebné formality jeho lekár. Potrebu izolácie potom potvrdzuje Sociálnej poisťovni. Ak však rodič počas pandémie ešte ošetrovné nečerpal, musí oň požiadať.

V tomto prípade tiež platí, že rodič na konci mesiaca vyplní čestné vyhlásenie, ak už predtým pandemické ošetrovné poberal. Zamestnanci musia ošetrovanie dieťaťa a jeho trvanie nahlásiť svojmu zamestnávateľovi.

Pandemická OČR 2021 (otázky a odpovede):

Pre lepšiu orientáciu v nároku, výške a podmienkach na poberanie pandemického ošetrovného, redakcia portálu Finsider.sk pripravila odpovede na niekoľko základných otázok.

Aká je výška pandemickej óčéerky?

Výška dávky sa počíta na deň ako 55 percent denného vymeriavacieho základu určeného najviac z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. Podľa Sociálnej poisťovne je to v praxi pre poistenca s priemernou mzdou približne 70 percent jeho čistej mzdy.

Ako žiadať o ošetrovné pri karanténe dieťaťa?

Karanténu, izoláciu a chorobu dieťaťa musí na origináli žiadosti o ošetrovné potvrdiť pediater. Ak túto žiadosť zasiela Sociálnej poisťovni ošetrujúci lekár a rodič, ktorý ešte počas krízovej situácie od 12. marca minulého roka nikdy nečerpal pandemickú OČR, musí o dávku Sociálnu poisťovňu požiadať.

Musím žiadať o ošetrovné osobne?

Nie. Rodičia môžu žiadosť vyplniť z domu cez elektronický formulár žiadosti o pandemické ošetrovné a zaslať ho tiež elektronicky. Žiadosť o dávku sa však posiela len raz za celé obdobie koronakrízy.

Kto a kedy musí posielať čestné vyhlásenie k ošetrovnému?

Každý, kto už poberal pandemické ošetrovné, musí na konci mesiaca vyplniť a odoslať čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Pre rodičov je aj tento formulár k dispozícii v elektronickej podobe. Rodič v ňom vypĺňa počet dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ho ošetroval.

Aké sú iné možnosti zasielania žiadosti a vyhlásenia?

Sociálna poisťovňa preferuje elektronickú formu komunikácie. Táto cesta podľa nej urýchli spracovanie žiadosti. Ľudia však môžu žiadosť a čestné vyhlásenie zaslať aj e-mailom v jeho prílohe. V tomto prípade sa nevyžaduje vlastnoručný podpis žiadateľa. Ďalšou možnosťou je pošta alebo vhodenie do schránky pobočky. Originálna žiadosť o ošetrovné musí byť potvrdená lekárom a zaslané doklady musia byť vlastnoručne podpísané.

Ako dlho sa poberá pandemické ošetrovné?

Dávku môžu rodičia poberať počas krízovej situácie až dovtedy, kým je na to dôvod. To v praxi znamená, že je napríklad zatvorenie školy či triedy, dieťa je v karanténe a podobne.

Mám tri deti v karanténe. Môžem poberať trojnásobné ošetrovné?

Nie. Žiadateľ poberá len jedno ošetrovné bez ohľadu na to, či je doma viac detí. Rodičia sa v jeho poberaní ale môžu napríklad striedať. Každý z nich si však musí podať samostatnú žiadosť a na konci kalendárneho mesiaca musí každý sám za seba podať aj čestné vyhlásenie.