Väčšina vyspelých krajín má nastavený systém, ktorý by mal podporovať pôrodnosť v krajine. Ide napríklad o príspevky po narodení dieťaťa, dávky či sociálnu podporu. Investované peniaze sa im v budúcnosti niekoľkonásobne vrátia v podobe ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktoré prácou prispieva na chod štátu. Výchova jedného dieťaťa do jeho 20 rokov veku pritom stojí rodičov v priemere okolo 60-tisíc eur. Značnú časť financií musia vynaložiť v jeho prvých troch rokoch života.

Pretože jeden rodič zostáva s dieťaťom spravidla doma, domácnosť prichádza o časť príjmu. A zároveň, keďže pribudol ďalší člen rodiny, výdavky domácnosti rastú. Slovensko je pri porovnaní s inými krajinami k rodičom pomerne štedré. Dostávajú jednak sociálne dávky či jednorazové príspevky. Na druhej strane majú rodičia nárok aj na podporu zo systému sociálneho poistenia. Pracujúci tak môžu čerpať zásluhové dávky, ktorých výška závisí od toho, koľko zarobili. Pri ostatných príspevkoch a pomoci je suma spravidla pre všetkých rovnaká.

Nie každý rodič tak dostane počas prvých troch rokov života dieťaťa od štátu rovnakú sumu. Rozdiel je aj v tom, že o niektoré dávky a príspevky po narodení dieťaťa treba žiadať, iné posiela rodičom štát automaticky. Okrem toho môžu niektoré príspevky čerpať len ženy. Pred necelými dvomi rokmi pribudla jedna dávka navyše aj otcom.

Dávky ešte v tehotenstve

Rodičia môžu čerpať pomoc zo sociálneho poistenia ešte predtým, ako sa dieťa narodí. Už dlhšie v systéme funguje tehotenská dávka a tehotenské štipendium. Nárok na tehotenskú dávku majú ženy od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Keďže ide o pomoc zo sociálneho poistenia, žena musí byť nemocensky poistená v rámci zamestnania, podnikania alebo si musí platiť odvody dobrovoľne. Dôležité je, aby bola poistená aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva. Ak o túto dávku žiada živnostníčka, nemôže mať dlh na poistnom viac ako päť eur.

Výška dávky závisí od toho, z akej mzdy platí odvody zamestnankyňa, alebo z akého vymeriavacieho základu ich platí podnikateľka či samoplatiteľka. Ide o 15 percent z priemerného mesačného zárobku alebo vymeriavacieho základu. Tento rok môže budúca matka dostať najviac 385,90 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 398,80 eura pri 31-dňovom mesiaci. Na získanie maximálnej dávky musí tehotná žena zarábať aspoň 2 608 eur mesačne v hrubom.

Ak tehotná žena mesačne zarába napríklad 1 300 eur v hrubom, v mesiaci, ktorý má 30 dní, bude dostáva 257,30 eura. Keď jej tehotenstvo bude trvať štandardnú dobu, túto sumu môže čerpať takmer sedem mesiacov až do pôrodu. Pri čerpaní dávky môže žena naďalej pracovať či podnikať.

Pre dospelé študentky strednej a vysokej školy je zase určené tehotenské štipendium. Ide o alternatívu tehotenskej dávky. Výška štipendia je 200 eur mesačne a vypláca sa až do pôrodu. So žiadosťou sa treba obrátiť na riaditeľa, rektora alebo dekana školy. Nárok vzniká v rovnakom období ako pri tehotenskej dávke.

príspevky po narodení dieťaťa
Niektoré príspevky po narodení dieťaťa môže získať aj otec (Ilustračné foto: Depositphotos/príspevky po narodení dieťaťa)

Príspevky po narodení dieťaťa

Po narodení dieťaťa dostávajú rodičia jednorazový príspevok. Keďže ide o sociálnu pomoc, nárok naň majú všetci rodičia bez ohľadu na to, či pracujú alebo nie. Tento príspevok má slúžiť na pokrytie výdavkov pre novorodenca. Nárok má spravidla matka, ktorá dieťa porodila. Ak matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo súd dieťa zveril do starostlivosti otca, dostane príspevok otec. O príspevok netreba žiadať a štát ho posiela automaticky. Pri prvom až štvrtom pôrode jeho výška dosahuje 829,86 eura. Pri piatom a každom ďalšom pôrode rodič dostane 151,37 eura. Keď sa matke narodí súčasne viacero detí, príspevok sa ešte zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

Po narodení môže jeden z rodičov, ktorý pracuje, nastúpiť na materskú dovolenku. Ide o zásluhovú pomoc zo sociálneho poistenia. Rodič musí byť nemocensky poistený aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch. Pri podnikateľoch alebo samoplatiteľoch sleduje Sociálna poisťovňa aj dlh, ktorý nemôže byť vyšší ako päť eur. Materskú spravidla čerpá žena. Nárok na materské dávky vzniká od začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Zároveň platí, že o dávku treba žiadať Sociálnu poisťovňu. Dávka sa vypláca minimálne 34 týždňov.

Výška materskej dávky je 75 percent zo mzdy alebo vymeriavacieho základu. Rodič na materskej môže tento rok dostať maximálne 1 929,30 eura za 30-dňový kalendárny mesiac a 1 993,60 eura za mesiac, ktorý má celkovo 31 dní. Ak tehotná žena mesačne zarába 1 300 eur v hrubom, za 30-dňový mesiac dostane 961,70 eura. Materské bude dostávať minimálne osem a pol mesiaca. Materskú môže žena poberať aj popri tehotenskej dávke, takže približne dva mesiace dostáva obe dávky.

Už takmer dva roky môžu s matkou a dieťaťom zostať dva týždne na platenej dovolenke aj otcovia. Požiadať o ňu môžu do šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Nie sú to dni navyše, len si rozdelia svoju štandardnú 28-týždňovú materskú na dve časti. Prvé dva týždne budú poberať takzvané otcovské a zvyšných 26 týždňov môžu čerpať materskú. O otcovskú dávku treba požiadať Sociálnu poisťovňu a aby ju otec získal, musí byť v posledných dvoch rokoch aspoň 270 dní nemocensky poistený.

Výška otcovskej závisí od toho, koľko otec zarába alebo z akého vymeriavacieho základu platí odvody. Dávka je na úrovni 75 percent vymeriavacieho základu. Za dva týždne otcovského voľna môže otec dostať najviac približne 900 eur. Ak otec zarába napríklad v priemere tisíc eur mesačne, za 14 dní dostane zhruba 345 eur.

Príspevky po narodení dieťaťa
Niektoré príspevky po narodení dieťaťa štát vyplatí aj bez žiadosti (Ilustračné foto: Freepik/príspevky po narodení dieťaťa)

Garantovaná štátna pomoc

Keď je rodič nezamestnaný, namiesto materskej môže hneď po pôrode čerpať rodičovský príspevok. Táto štátna sociálna dávka má rodičovi pomôcť pri zabezpečení riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Suma, ktorú poberajú rodičia bez práce, je v tomto roku na úrovni 345,20 eura mesačne. Žiadosť treba podať na úrade práce.

Rodičovský príspevok môžu poberať aj rodičia, ktorí boli zamestnaní. Matka alebo otec ho môžu začať poberať po skončení materskej. Ľudia, ktorí boli aj na materskej dovolenke, tento rok dostávajú 473,30 eura mesačne. Vždy sa poberá len jeden príspevok, aj keby sa rodič staral o viac malých detí.

Suma rodičovského príspevku sa zvyšuje vždy o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Viac tak dostávajú ľudia, ktorým sa narodili dvojičky či trojičky. Príspevok sa kráti o polovicu najmenej na tri mesiace, ak ďalšie dieťa rodiča nechodí riadne do školy a neplní si povinnú školskú dochádzku.

Ak sa rodič rozhodne, že sa po materskej chce vrátiť do práce alebo študuje, štát mu môže vyplácať príspevok na starostlivosť o dieťa. Ide o alternatívu rodičovského príspevku. Nárok na tento príspevok majú pracujúci alebo študujúci rodičia, ktorí napríklad dieťa do troch alebo šiestich rokov veku nechávajú v starostlivosti svojich rodičov, v jasliach alebo s inou osobou, ktorá sa špecializuje na opatrovanie detí. Poskytuje sa na každé dieťa zvlášť a treba oň požiadať na úrade práce. Rodič má na príspevok na starostlivosť nárok bez ohľadu na to, či predtým pracoval alebo nie.

Výška príspevku je na úrovni 280 eur mesačne. Ak je dieťa v materskej škole, výška príspevku je už len 80 eur mesačne. Príspevok je na úrovni 41,10 eura vtedy, ak sa o dieťa stará starý rodič, ktorý nedostáva rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý pracuje a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

Rodičia majú už od narodenia dieťaťa nárok aj na prídavok na dieťa. Jeho výška dosahuje 60 eur mesačne. Rodič musí o prídavok na dieťa požiadať na úrade práce a nárok mu vzniká bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie. Rodič môže získať k prídavku aj ďalších 30 eur mesačne navyše. Príplatok k prídavku na dieťa dostane len v prípade, ak si ani jeden z rodičov nemôže uplatniť daňový bonus. Tento príplatok tak dostanú napríklad poberatelia starobného dôchodku, predčasného dôchodku či invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť minimálne o 70 percent. Na získanie príplatku k prídavku na dieťa tak nestačí, ak je rodič nezamestnaný.

Rodičia, ktorí pracujú, si môžu na každé dieťa uplatniť daňový bonus najviac vo výške 140 eur mesačne. Jeho presná výška závisí od počtu detí a zárobku rodiča.

Aké príspevky po narodení dieťaťa dostane rodič v roku 2024?

Príklad: Aké dávky a príspevky po narodení dieťaťa môže čerpať žena, ktorá je zamestnaná a zarába 1 300 eur mesačne? Ide o jej prvé dieťa, tehotenstvo trvá 40 týždňov a matka si uplatní všetky dávky a príspevky po narodení dieťaťa, na ktoré má nárok.

Druh dávkyVýška dávky
Tehotenská dávka257,30 €/30 dní (poberá cca 6,5 mesiaca)
Príspevok pri narodení dieťaťa829,86 €/jednorazovo
Materská dávka961,70 €/30 dní (poberá cca 8,5 mesiaca)
Rodičovský príspevok473,30 €/mesačne (poberá cca 2,5 roka)
Prídavok na dieťa60 €/mesačne (poberá do 25. roku veku dieťaťa)
Zdroj: Slov-lex (príspevky po narodení dieťaťa)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: