Aktualizované 8.12. 2020, 10.56

Bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch je od augusta tohto roku členom dozornej rady poisťovne Kooperativa. Centrálna banka pritom dohliada aj na poisťovne. A v čase, keď ju viedol Makúch, udelila NBS Kooperative viaceré sankcie. Niektoré z nich boli pritom len symbolické.

Makúch bol guvernérnom NBS do konca júna minulého roku. Aj keď mu mal mandát vypršať až v tomto roku, rozhodol sa odstúpiť už vlani. Vďaka tomu si mohla nového guvernéra vybrať ešte predchádzajúca vládna koalícia. A tá zvolila bývalého ministra financií Petra Kažimíra. Ak by Makúch zostal na poste guvernéra až do konca svojho funkčného obdobia, nového guvernéra by volili súčasní poslanci.

50-tisíc za 6 miliónov eur

Makúch stál na čele NBS od 12. januára 2010 do 1. júna 2019. Počas tohto obdobia NBS viackrát riešila nedostatky v Kooperative. V roku 2014 centrálna banka poisťovni vyčítala, že nemá stanovené poistné pri povinnom zmluvnom poistení tak, aby dokázala zabezpečiť všetky záväzky. To znamená, že Kooperativa predávala povinné poistky príliš lacno a poistné nepostačovalo na to, aby bola schopná platiť klientom všetky škody, ktoré spôsobia a zároveň aj tvorila rezervy. Národná banka síce poisťovni prikázala, aby napravila situáciu, ale pokutu jej neudelila.

V roku 2017 musela zase Kooperativa zaplatiť pokutu 200 eur za to, že ako samostatný finančný agent nezabezpečila, aby osoba zastávajúca funkciu odborného garanta vykonala každé štyri roky skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore prijímania vkladov. Poisťovňa sa tentokrát ani neodvolala.

Najvyššiu pokutu dostala Kooperativa v apríli minulého roku. Centrálna banka našla viacero pochybení pri vyplácaní poistných škôd či pri vracaní nespotrebovaného poistného. Nespotrebované poistné sa vracia napríklad vtedy, ak klient predá auto. Keďže poistné sa platí vopred, poisťovňa by mu mala vrátiť peniaze za tie dni, kedy auto už nevlastní. Centrálna banka v rozhodnutí napríklad uviedla, že Kooperativa v 132 311 prípadoch poistných zmlúv PZP a havarijného poistenia nevrátila oprávneným osobám nespotrebované poistné v celkovej sume prevyšujúcej šesť miliónov eur. NBS poisťovni okrem iného vyčítala aj to, že v 18 prípadoch odmietla pôvodne z PZP vyplatiť poistné plnenie. To vyplatila až potom, ako sa klienti sťažovali, bez toho aby mala k dispozícii nejaké nové skutočnosti. Pokuta dosiahla 50-tisíc eur. 

Vlani v júli, keď už bol guvernérom NBS Peter Kažimír, zase poisťovňa dostala pokutu 12-tisíc eur za to, že odmietla z PZP viacerým klientom preplatiť poškodenie čelného skla. Aj keď rozhodnutie v druhom stupni NBS vydala až za súčasného guvernéra, prvostupňové rozhodnutie pochádza ešte z apríla 2018.

Presun je bežný

Hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová na otázky Finsidera odpovedala, že vzhľadom na krátky čas na reakciu a pracovnú vyťaženosť generálneho riaditeľa nebude môcť zaslať požadované informácie. Ak by Kooperativa poskytla svoje stanovisko neskôr, doplníme ho do článku.

Ministerstvo financií v odpovediach na zaslané otázky uviedlo, že presun osôb medzi orgánmi dohľadu a dohliadanými subjektami je pomerne častý jav a deje sa u nás ale aj v zahraničí. „Treba upozorniť, že pracovník NBS alebo člen bankovej rady/guvernér je povinný dodržiavať služobné tajomstvo aj po skončení pracovného alebo iného pomeru. Taktiež treba uviesť, že presun pracovníkov nie je jednostranný ale aj z dohliadaných subjektov do orgánu dohľadu,“ uviedlo ministerstvo financií vo svojom stanovisku.

Zákon o Národnej banke Slovenska nestanovuje ani žiadne prechodné obdobie, počas ktorého by sa guvernér po skončení svojej funkcie nemohol zamestnať v dohliadanom subjekte. „Otázka zavedenia určitej „čakacej doby“ počas ktorej by sa pracovník/štatutár NBS nemohol zamestnať v dohliadanom subjekte je legitímna  a pri novelizácii zákona o NBS by mohla byť predmetom odbornej diskusie,“ tvrdí ministerstvo financií.

Aktualizácia:

„Zákon o poisťovníctve bývalému guvernérovi NBS nezakazuje byť členom dozornej rady poisťovne. Jozef Makúch svoje členstvo riadne oznámil Európskej centrálnej banke, ktorej etický kódex predpisuje ročné prechodné obdobie, čo mu ECB aj schválila,“ uviedol hovorca NBS Peter Majer.

„Podľa zákona o poisťovníctve menovanie členov dozornej rady poisťovní nepodlieha schváleniu ani súhlasu zo strany NBS. Poisťovňa nemá vykazovaciu povinnosť informovať NBS o zmene člena dozornej rady (nahlasujú v zmysle § 24 len osoby, ktoré riadia poisťovňu alebo osoby, ktoré vykonávajú kľúčové funkcie),“ dodal Majer.

Len párkrát do roka

Podľa údajov z Obchodného registra je Jozef Makúch členom dozornej rady Kooperativy od 26. augusta 2020. Dozorná rada poisťovne má v súčasnosti 14 členov. Ešte na konci minulého roku ich bolo 12. Viaceré osoby z dozornej rady sa vlani vystriedali. Kooperativa minulý rok vynaložila na mzdy pre členov dozornej rady 248-tisíc eur. Je to výrazne menej, ako zinkasovalo predstavenstvo spoločnosti. Poisťovňa šiestim členom predstavenstva vlani vyplatila mzdy v celkovej výške 1,945 milióna eur.

Členstvo v dozornej rade pritom nie je práca na plný úväzok. Mnohí manažéri často bývajú členovia viacerých dozorných rád. Dozorná rada má za úlohu kontrolovať vedenie firmy. Odsúhlasuje aj individuálnu účtovnú závierku, rozdelenie zisku či výročnú správu.

Z výročnej správy poisťovne Kooperativa vyplýva, že vlani sa konali štyri zasadnutia dozornej rady a jedno riadne valné zhromaždenie. Predseda dozornej rady Peter Thirring vo výročnej správe uviedol, že dozorná rada vlani využila možnosť, či už ako celok, alebo čiastočne prostredníctvom svojho predsedu a jeho podpredsedu, kontrolovat’ činnost’ predstavenstva spoločnosti. „S týmto ciel’om sa realizovali opakované konzultácie s jednotlivými členmi predstavenstva, ktorí na základe účtovných kníh a dokumentov poskytovali vyčerpávajúce objasnenia týkajúce sa vedenia obchodných záležitostí spoločnosti,“ uviedol Thirring.