Stredoškoláci majú po maturitách, vysokoškoláci zase odovzdávajú záverečné práce a pripravujú sa na štátnice. Mnohých z nich potom čaká vstup na trh práce. Absolventi sa povinnostiam nevyhnú ihneď po skončení školy. Zoznam povinností pritom závisí od rôznych okolností.


Absolventi škôl tiež každoročne po maturitách či štátniciach riešia dilemu, či sa v závere školského roka musia ihneď prihlásiť do Sociálnej poisťovne, kedy, koľko a či vôbec majú platiť sociálne odvody, prípadne či majú nárok na dávku v nezamestnanosti alebo iné dávky.

Absolventi a Sociálna poisťovňa:

 • Ak absolvent po škole plánuje odísť študovať či pracovať do zahraničia, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Nemusí jej nič nahlasovať, ani sa registrovať a ani si platiť poistné na sociálne poistenie.
 • Osobitné pravidlá platia pre absolventov štúdia, ktorí sú poberateľmi sirotského dôchodku. Ak študent-sirota poberá sirotský dôchodok, vo vlastnom záujme by mal Sociálnej poisťovni nahlásiť ukončenie štúdia v prípade, ak ho zanechá predčasne alebo ak štúdium preruší.
 • Ak to neurobí, bude povinný vrátiť sumy sirotského dôchodku, ktoré mu Sociálna poisťovňa vyplatila navyše, keďže mu už nepatrili. Sociálna poisťovňa zistí túto skutočnosť z registra ministerstva školstva s mesačným oneskorením.
 • Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká dňom, keď poberatelia sirotského dôchodku prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, v prípade študenta teda ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov.
 • Študenti-siroty z tých škôl, ktoré v registri nie sú, kam patria školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany, sú povinní potvrdenie o ukončení štúdia predložiť pobočke Sociálnej poisťovne sami. Potvrdenie predkladajú aj študenti – siroty študujúce v zahraničí.

Absolventi a práca:

 • Ak sa hneď po škole absolventi zamestnajú na trvalý pracovný pomer alebo si nájdu brigádu, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadnu oznamovaciu povinnosť.
 • Povinnosti za nich bude automaticky plniť zamestnávateľ, ktorý ich prihlási do Sociálnej poisťovne a bude za nich platiť aj poistné na sociálne poistenie z dohodnutej mzdy.
 • Ak študent začne po škole podnikať, povinnosti prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a platiť poistné na sociálne poistenie mu vzniknú až na budúci rok podľa dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2024.
 • V tom prípade mu vznik povinného sociálneho poistenia a presnú výšku odvodov oznámi na budúci rok samotná Sociálna poisťovňa. Rovnako má možnosť na preklenutie najbližšieho roku zvoliť si podľa svojej situácie aj dobrovoľné poistenie.
Absolventi
Absolventi sa povinnostiam nevyhnú ihneď po skončení školy (Foto: Miroslav Homola)

Absolventi a dávky:

 • Keďže počas štúdia nie je študent automaticky poistený na sociálne poistenie a nikto zaňho poistné neplatí, absolvent strednej či vysokej školy nemá po ukončení štúdia automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti či iné dávky, ktoré sú podmienené predchádzajúcim uhrádzaním poistného.
 • Študent sa môže už od 16-tich rokov veku v Sociálnej poisťovni poistiť dobrovoľne na jednotlivé druhy poistenia. Ak mu dobrovoľné poistenie trvalo dostatočné obdobie, môže získať nárok na dávky v nezamestnanosti. Pri tejto dávke musí získať najmenej 730 dní poistenia a zároveň sa evidovať na úrade práce.
 • Dobrovoľné platenie poistného sa absolventovi zúročí v budúcnosti pre prípadný nárok na dávky nemocenské, materské či dávku v nezamestnanosti a zaráta sa mu aj do obdobia dôchodkového poistenia pre budúci nárok na dôchodok.

Absolventi a zdravotné poistenie:

 • Medzi povinnosti absolventa strednej a vysokej školy teda prioritne patrí zdravotné poistenie. Keď ich nevyrieši včas, bude ho poisťovňa považovať za samoplatcu a účtovať mu mesačné poistné.
 • Štát považuje absolventa strednej školy za študenta až do 31. augusta tohto roka. Dovtedy za neho platí zdravotné poistenie. Iné je to pri vysokoškolákoch, ktorí nie sú poistencami štátu odo dňa štátnic.
 • Určujúce je rozhodnutie absolventa, čo chce po škole ďalej robiť. Môže ďalej pokračovať v štúdiu, ísť na úrad práce alebo začať pracovať.
 • Bývalý vysokoškolák sa musí po štátniciach zamestnať, začať podnikať alebo sa prihlásiť na úrad práce. V opačnom prípade bude musieť platiť zdravotné odvody. Na úrad práce sa musí prihlásiť do siedmich kalendárnych dní odo dňa štátnic.
 • Ak sa absolvent strednej školy do konca prázdnin nezamestná alebo nezačne podnikať, tiež by mal ísť na úrad práce čo najskôr. Aj pre neho platí sedemdňový termín, ale počíta sa od konca prázdnin.
 • Za všetky dni, kedy je niekto samoplatcom, zdravotná poisťovňa vyúčtuje poistné, ktoré bude musieť zaplatiť. Tento rok je minimálna výška zdravotných odvodov 97,80 eura mesačne.


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: