Niekto chodí bez vodičského preukazu, opitý alebo len prekročí rýchlosť. Pokuta za jednotlivé prehrešky sa môže výrazne líšiť. Závisí napríklad od závažnosti priestupku či od toho, či ju vodič bude ochotný zaplatiť na mieste. Situáciu musí dobre vyhodnotiť aj policajt. Portál Finsider pripravil prehľadný zoznam pokút napríklad za nezapnutý pás či iné prehrešky.


Pokuta sa v tomto prípade udeľuje za porušenie takzvaných povinností vodiča. Do tejto skupiny sa radí napríklad použitie motorového vozidla, ktoré nemožno prevádzkovať, ďalej nezapnutý bezpečnostný pás, jazda na motorke bez ochranného štítu, fajčenie či jedenie počas jazdy, zastavenie vozidla na priechode pre chodcov a podobne.

Napríklad pokuta za nezapnutý bezpečnostný pás je na úrovni 50 eur, za jedenie či pitie na motorke počas jazdy je to 30 eur, zastavenie na priechode pre chodcov je sankcionované sumou 40 eur. Policajná hliadka ale na mieste môže postupovať aj inak a uložiť aj vyššiu pokutu. Pozerá sa najmä na spôsob spáchania, následky a okolnosti, mieru zavinenia či pohnútky.

Pokuta za porušenie povinností vodiča 2024

Druh porušenia povinností vodičaPokuta
Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke.40 €
Použitie vozidla na jazdu, ktoré je vyradené z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo vozidla vyradeného z evidencie vozidiel alebo vozidla, ktoré nie je opatrené platnou tabuľkou s evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha alebo vedenie vozidla s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu.Správne konanie
Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom o cestnej premávke alebo osobitným predpisom.20 €
Vedenie motorového vozidla s neplatným vodičským preukazom z dôvodu jeho fiktívneho zadržania, alebo nesplnenia si povinnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti.Správne konanie
Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov.40 €
Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov.150 €
V prípade spôsobenia dopravnej nehody.Správne konanie
Vedenie vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak vedie motorové vozidlo autoškoly v jej kurze, vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie, podrobuje sa skúške alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti z jeho vedenia, alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu.Správne konanie
Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pri zistení hodnoty menej ako 0,48 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu. 2. Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pri zistení hodnoty 0,48 a viac mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu, alebo iných návykových látok.Správne konanie
Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok (s výnimkou stavu vylučujúceho spôsobilosť viesť motorové vozidlo).Správne konanie
Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené v zákone o cestnej premávke, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená.Správne konanie
Ohrozenie chodcov na chodníku, pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní.150 €
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov.150 €
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky.30 €
Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.40 €
Držanie v ruke alebo iným spôsobom obsluhovanie telefónneho prístroja alebo iného telekomunikačného, audiovizuálneho alebo obdobného zariadenia okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.150 €
Používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky.40 €
Vyhadzovanie predmetov z vozidla a obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode.20 €
Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky.40 €
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi.150 €
Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu.20 €
Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podlieha.50 €
Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke.30 €
Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy.50 €
Zdroj: MV SR (pokuta)

Na mieste alebo v správnom konaní


Pokutu v blokovom konaní možno uložiť len v prípade, že priestupok je spoľahlivo zistený a vodič je ochotný ju zaplatiť. Polícia to ale na mieste môže riešiť aj obyčajným napomenutím vodiča. To platí len v prípade, ak priestupok nie je taký vážny, že zaň hrozí zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Napomenutie sa ale nepovažuje za sankciu. Pokuta za jazdu na červenú sa ale udeľuje spravidla vždy.

Ľudia tiež majú možnosť odmietnuť pokutu zaplatiť na mieste. Buď kvôli tomu, že s ňou nesúhlasia, alebo pri sebe jednoducho nemajú peniaze. V prvom prípade odmietnutia sa vec postúpi na dopravný inšpektorát, kde sa priestupok bude prešetrovať. Keď už niekto zaplatí pokutu na mieste, nemôže sa odvolať či žiadať o prešetrenie.

V prípadoch, kedy vodič pri sebe nemá peniaze na zaplatenie pokuty, hoci by chcel, mu polícia vydá blok s poučením, ako ju môže zaplatiť, dokedy a čo sa stane, ak to neurobí. Prevzatie pokutového bloku musí vodič na mieste aj potvrdiť. Na mieste sa spravidla ukladá bloková pokuta od sumy 33 eur až do tisíc eur. Vtedy musí byť priestupok vážny.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: