Strana Progresívne Slovensko (PS) sa v rámci prieskumov preferencií dlhodobo drží na prvých troch miestach. Portál Finisder sa preto pozrel na predvolebný program PS v rámci sociálnej oblasti, podnikania či ekonomiky a vybral z neho niekoľko zaujímavých bodov. Celý predvolebný program PS nájdete po kliknutí na odkaz.

Predvolebný program PS v sociálnej oblasti:

 • Zavedenie popôrodnej dávky v šestonedelí, ktorou sa nahradí otcovské voľno po narodení dieťaťa tak, aby ju mohla čerpať aj iná osoba okrem otca, ak sa namiesto otca spolu s matkou stará o dieťa. Zároveň čerpanie tejto dávky nebude mať dopad na dĺžku poberania materskej pre osobu, ktorá si ju uplatní.
 • Vyššia miera flexibility materskej, resp. otcovskej dovolenky. Rodičia si obdobie materskej, resp. otcovskej dovolenky budú môcť rozdeliť na menšie časové úseky, a to maximálne dvakrát (napríklad trikrát po dva mesiace).
 • Zavedenie jednotnej sumy rodičovského príspevku pre každého oprávneného rodiča. Rodičia si tiež budú môcť skrátiť dĺžku čerpania rodičovského príspevku tak, že si zvolia dĺžku poberania v rozsahu od dvoch rokov do troch rokov. Zavedenie možnosti odloženia si časti rodičovského príspevku (maximálne šesť mesiacov) na neskoršie obdobie, v období medzi tromi rokmi veku dieťaťa až do troch mesiacov po jeho nástupe na povinnú školskú dochádzku.
 • Dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce. Upravenie predpisov pre štátne inštitúcie tak, aby rodičia malých detí mali nárok na skrátený úväzok v rozpätí od 20 hodín podľa vlastnej preferencie. Motivovanie súkromných zamestnávateľov, aby obdobný nárok implementovali aj voči svojim zamestnancom.
 • Naviazanie výšky štátom plateného poistného za rodičov na rodičovskej dovolenke na predošlú mzdu.
 • Úprava valorizácie životného minima tak, aby v strednodobom horizonte držalo krok s rastom príjmov.
 • Namiesto príspevku na starostlivosť o dieťa sa zavedie nový príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa až do výšky 350 eur mesačne. Tento príspevok bude slúžiť na úhradu nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do zariadenia predprimárneho vzdelávania až do výšky účelovo vynaložených finančných prostriedkov. Zároveň sa predĺži nárok na tento príspevok pre všetky deti až do veku, kedy nastúpia na povinnú školskú dochádzku. Príspevok je určený na obdobie pokým štát nezabezpečí dostatočné kapacity a kvalitu starostlivosti o deti v rámci služieb poskytovaných štátom.
 • Zjednodušenie prístupu k plošným dotáciám na školské obedy a rozšírime nárok na všetky deti v materských školách.
 • Základné parametre dôchodkového systému sa zakotvia formou ústavného zákona. Pôjde o tri piliere a naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života.
 • Zavedenie nároku na vdovský dôchodok aj pre bezdetné vdovy a vdovcov.
 • Zvýšenie príspevku do II. piliera.
 • Prepracovanie podmienok vzniku detských skupín tak, aby vytvárali vhodné prostredie pre dieťa z hľadiska kvality prostredia, opatery a poskytnutého vzdelávania a zaradenie poskytovateľov tejto služby medzi poskytovateľov predprimárneho vzdelávania. Primerane k tomu sa nastaví systém ich financovania.
 • Príspevok na bývanie bude vyňatý zo systému pomoci v hmotnej núdzi tak, aby mohol byť poskytovaný širšiemu okruhu nízkopríjmových domácností. Cieľom je znížiť energetickú chudobu, zlepšiť finančnú dostupnosť bývania a vytvoriť adresný a rozpočtovo zodpovedný nástroj na boj proti energetickým krízam. Príspevok bude kompenzovať náklady na bývanie, ktoré presiahnu 30 percent príjmu domácnosti.
 • Úprava systému štátnych úverov na bývanie tak, aby boli dostupné a stali sa alternatívou pre komerčné hypotéky s vysokými úrokmi. Nový štátny úver na bývanie bude mať limitovanú úrokovú sadzbu, ktorá bude výhodnejšia a dostupnejšia oproti komerčným bankovým úverom. Zvýšenie maximálne možnej výšky úveru z doterajších 120-tisíc eur. Pre páry s deťmi sa zruší podmienka uzavretia manželstva. Zvýši sa aj doterajší vekový limit pre čerpanie z 35 rokov na 37 rokov veku žiadateľov. 
 • S cieľom minimalizovať negatívne dopady na rodinné rozpočty pri nepravidelnosti, či výpadkoch úhrad výživného zo strany povinného rodiča sa zavedie systém, v ktorom štát preberá záruku za finančné zabezpečenie detí z rodín, v ktorých je jeden z rodičov povinný platiť výživné. Oprávnenej osobe bude výživné uhrádzať priamo štát, ktorému bude určené výživné uhrádzať povinný rodič.
 • Predvolebný program PS sľubuje aj zlepšenie situácie rodičov, ktorí sa celý život starajú o svoje deti so zdravotnými znevýhodnením.
 • Podpora dostupnosti starostlivosti o duševné zdravie vo forme rozšírenia možnosti preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia.
 • Rozšírenie nároku na dávku v nezamestnanosti na širší okruh poistených osôb a motivačnejšie rozdelenie dávky v čase.
 • Zber detailných dát o odlive domácej pracovnej sily.
predvolebný program PS
Portál Finisder sa pozrel na predvolebný program PS (Ilustračné foto: Freepik/predvolebný program PS)

Predvolebný program PS v ekonomickej oblasti:

 • Podpora podnikavosti a inovatívnosti väčšou stabilitou systému, ale aj nižším zaťažením práce a ďalšími opatreniami pre jednoduchšie podnikanie.
 • Zavedenie možnosti bezpečným a zodpovedným spôsobom začať podnikať už od 16 rokov.
 • Ak ročný obrat nepresiahne určitú sumu, nebude nutné k podnikaniu zriaďovať živnosť ani žiadnu inú formu podnikania, ani viesť akékoľvek účtovníctvo.
 • Zavedenie vládou financovaného podnikateľského štipendia pre vysokoškolských študentov a študentky v graduálnom a post-graduálnom štúdiu.
 • Oslobodenie fyzických osôb od platby dane z kapitálového príjmu za podmienky držania firemných akcií alebo obchodného podielu v slovenských spoločnostiach neobchodovaných na burze viac ako jeden rok.
 • Vytvorenie jednoduchého, efektívneho a spravodlivého daňového systému, ktorý zjednodušuje, nie komplikuje život podnikateľom a ľuďom, zamedzí úniky a je férový pre všetkých.
 • Dokončenie reformy vo všetkých kľúčových oblastiach od vedy a výskumu, cez trh práce a sociálnu inklúziu, až po podporu podnikania.
 • Zníženie daňovo-odvodového zaťaženie práce znížením sadzby dane z príjmu právnických aj fyzických osôb alebo zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane.
 • Zníženie odvodov zamestnaným osobám aj zamestnávateľom zavedením odvodovej odpočítateľnej položky na sociálne odvody a rozšírenie odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody.
 • Spájanie životného poistenia s investičným sporením do jedného produktu už nebude možné.
 • Zameranie financií na podporu vzdelávania, zdravotníctva, a zelenej transformácie.
 • Menej byrokracie a zrušenie neefektívnych dotácií.
 • Dobudovanie pravideil, inštitúcií a kapacít, aby každé verejné verejné rozhodnutie prešlo primeraným hodnotením inštitúciami s autoritou.
 • Ozdravenie verejných financií.
 • Konsolidovanie s ohľadom na zraniteľné skupiny obyvateľstva a v súlade s výdavkovými limitmi platnými od roku 2024.
 • Modernizácia zákona o dlhovej brzde tak, aby reflektoval slovenské skúsenosti v posledných rokoch.
 • Adresné opatrenia pre tých, ktorí si nárast cien nemôžu dovoliť.
 • Systémové opatrenia v energetike, poľnohospodárstve, potravinárstve, na trhu s bývaním, či v bankovníctve, aby bola krajina odolnejšia voči náhlym výkyvom v rizikových oblastiach.
 • Rozširovanie programov zvyšovania energetickej efektívnosti, ktoré sú kľúčovým dlhodobým riešením vysokých cien energií.
 • Spotrebitelia nebudú platiť poplatky za elektrinu, ktorú si ľudia vyrobia a spotrebujú sami, bez využitia verejných sústav. Firmy budú motivované investovať do zelenej energie.
 • Firmám a ľuďom, ktorí si vyrábajú zelenú energiu sa zabezpečí rýchle a férové pripojenie do elektrickej siete.
 • Odstránenie zbytočných legislatívnyhc, administratívnych a technických prekážok, ktoré znemožňujú rozvoj zelenej energie na Slovensku.
 • Zníženie poplatkov v konečných cenách elektrickej energie, ako napríklad tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému, či odvodu do NJF. Dosiahne sa to zvýšením efektivity a auditov štátnych organizácií.
 • Zníženie tarify pre firmy za prevádzkovanie systému o vyše 100 miliónov eur ročne. Použijú sa prostriedky ušetrené uzavretím elektrárne Nováky.
 • Rozbeh a zrýchlenie investícií do dekarbonizácie, modernizácie a zefektívnenia slovenského priemyslu. Využijú sa na to hlavne európske zdroje ako plán obnovy, modernizačný fond či fond na spravodlivú transformáciu.
 • Predvolebný program PS počíta aj so zavedením dotácie na obnovu rodinných domov až do výšky 100 percent. Zavedením vyplatenia zálohy vopred sa umožní obnovovať aj chudobnejším domácnostiam.
 • Zjednodušené procesy pripájania a zrušenie byrokracie pri pripojovaní zelených zdrojov pre domácnosti.
 • Predvolebný program PS sľubuje aj zlepšenie postavenia energetických komunít.
 • Predvolebný program PS obsahuje aj body na pomoc pre podnikanie, medzi ktoré patrí podpora podnikavosti všetkých ľudí a dostupné podnikateľské vzdelávanie, podpora reinvestovania kapitálu do rastu slovenských firiem, nižšie daňovo-odvodové zaťaženie ekonomickej aktivity, znižovanie byrokracie, moderné regulačné prostredie či rýchla vymožiteľnosť práva.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: