Kadžý občan Slovenska s trvalým pobytom, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom tam trvalo žiť, má zákonnú povinnosť pred vycestovaním oznámiť príslušnej ohlasovni skončenie trvalého pobytu na Slovensku. Musí požiadať ohlasovňu pobytu o vydanie potvrdenia, ktorým ohlási svoj nový trvalý pobyt v zahraničí. Potvrdenie si môže občasn vyžiadať aj prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne.

Ako ohlásiť trvalý pobyt v zahraničí:

 • Každý môže požiadať o vydanie potvrdenia len sám za seba, alebo za dieťa do 18 rokov. O vydanie uvedeného potvrdenia za inú osobu môže občan požiadať iba na základe splnomocnenia s osvedčeným podpisom splnomocniteľa.
 • Potvrdenie je možné vyžiadať aj za členov svojej rodiny a to pod podmienkou, že majú rovnaký trvalý pobyt. V prípade nezaopatreného dieťaťa od 18 do 25 rokov, ktorého je žiadateľ zákonným zástupcom a ktoré má rovnaký trvalý pobyt, sa musí priložiť elektronická príloha potvrdenia o návšteve školy.
 • Za vydanie potvrdenia sa platí správny poplatok vo výške päť eur. Ak sa o potvrdenie žiada elektronicky, platí sa polovica poplatku (2,50 eura). Pri elektronickej žiadosti je potrebné poplatok uhradiť do 5 pracovných dní.
 • Potvrdenie vydajú v príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne.
 • Potvrdenie o trvalom pobyte bude doručené spravidla do niekoľkých dní po zaplatení poplatku. Potvrdenie príde do elektronickej schránky alebo na e-mail, prípadne poštou, podľa toho, aké miesto doručenia žiadateľ uviedol.

Čo sa uvádza v žiadosti na trvalý pobyt v zahraničí:

 • Údaje žiadateľa. Tie budú v elektronickej žiadosti predvyplnené podľa registra fyzických osôb. Ide o meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo.
 • Určenie osoby alebo osôb, pre ktoré chce žiadateľ získať potvrdenie. V prípade, že sa žiada o potvrdenie aj pre členov rodiny, vyberá sa možnosť „Rodina“. Opäť je potrebné vyplniť údaje, v elektronickej žiadosti sú základné údaje predvyplnené.
 • Vyberá sa aj spôsob a miesto doručenia potvrdenia z možností korešpondenčná adresa na území Slovenska, elektronická schránka alebo e-mailová adresa.
 • Ak si niekto zvolí pre doručenie potvrdenia elektronickú schránku alebo e-mail, potvrdenie mu príde iba v elektronickej forme podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom ministerstva vnútra.
 • Podľa potreby sa priloží potvrdenie o návšteve škole podpísané mandátnym certifikátom notára. Elektronický formulár sa pri odosielaní podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom.
trvalý pobyt v zahraničí
Trvalý pobyt v zahraničí treba ohlásiť aj na Slovensku (Ilustračné foto: Depositphotos)

Kedy vzniká právo na trvalý pobyt v zahraničí (EÚ):

 • Ak ako občan Európskej únie (EÚ) legálne žije v inej krajine EÚ aspoň päť rokov nepretržite, automaticky v tejto krajine získa právo trvalého pobytu. Po splnení tejto podmienky môže požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte.
 • Ide ale o iný doklad ako registračné potvrdenie, ktoré je povinné v mnohých štátoch. Doklad o trvalom pobyte nie je povinným dokladom. Môže sa zísť pri styku so správnymi orgánmi alebo pri vybavovaní administratívnych formalít.
 • Na získanie dokladu potvrdzujúceho právo trvalého pobytu musí žiadateľ predložiť dôkaz o tom, že v danej krajine žil legálne aspoň päť rokov.
 • V závislosti od pracovnej situácie sa k žiadosti prikladajú napríklad platné osvedčenie o registrácii vydané pri vstupe do hostiteľskej krajiny, ďalej napríklad účty za služby alebo zmluvy o nájme, potvrdenie o zamestnaní, štúdiu, podnikaní, výplatné pásky, bankové výpisy či daňové priznania.
 • Na žiadateľových rodinných príslušníkov z krajín EÚ sa vzťahujú rovnaké práva. Aj oni majú právo získať doklad o trvalom pobyte v krajine, kde s ním legálne žili aspoň päť rokov nepretržite.
 • Ak sa občan pri trvalom odsťahovaní zo Slovenska rozhodne odovzdať svoj občiansky preukaz na oddelení dokladov alebo na zastupiteľskom úrade, tak na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas.
 • Občan ale môže požiadať aj o vydanie občianskeho preukazu, v ktorom sa uvedie jeho trvalý pobyt v zahraničí.
 • Keď už má občan Slovenska trvalý pobyt v zahraničí a plánuje sa zdržiavať sa na území Slovenska po dobu viac ako 90 dní, je povinný do 10 dní od ubytovania hlásiť ohlasovni začiatok, miesto a koniec prechodného pobytu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: