Národná banka Slovenska (NBS) udelila nebankovke Pohotovosť pokutu vo výške 200-tisíc eur. Firme zároveň zakázala používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky.


Podľa NBS neprijateľná zmluvná podmienka, ktorú spoločnosť Pohotovosť mala vo svojich zmluvách, znela takto: „Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak spotrebiteľ neuhradí celkovú čiastku úveru v lehote dohodnutej v zmluve o spotrebiteľskom úvere, spotrebiteľ sa zaväzuje veriteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33 EUR. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť veriteľovi za každú zaslanú upomienku čiastku 30 EUR, a to do 5 dní od doručenia písomnej výzvy na úhradu.“ Takúto podmienku mala firma s miernymi úpravami vo svojich zmluvách od 10. marca 2014 do konca roku 2015.

Spotrebiteľské zmluvy totiž podľa Občianskeho zákonníka nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Zákonník za neprijateľnú podmienku považuje aj takú, ktorá núti spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby za toto svoje konanie zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu.

Pohotovosť mala vymáhať neprijateľnú podmienku, aj keď už v nových zmluvách nebola

Aj keď Pohotovosť túto podmienku z nových zmlúv neskôr vypustila, podľa NBS ju pri klientoch, ktorí ju v zmluvách mali, naďalej uplatňovala. „Banková rada NBS zastáva názor, že účastníčka konania škodlivým následkom nezamedzila ani ich nenapravila, aj keď niečo podobné prisľúbila v prijatom pláne opatrení na nápravu. Rovnako neurobila oznámenie o delikte v čase, keď sa škodlivému následku dalo zabrániť. Naopak, úmysel spáchať delikt zatajovala, keď orgánu dohľadu tvrdila, že nároky nebude vymáhať, a potom ich vymáhala tak súdnou cestou ako aj mimosúdne.“

To, že firma zmenila svoje formuláre, znamená podľa centrálnej banky, že neuzatvára ďalšie zmluvy, ktoré by vadnú zmluvnú podmienku obsahovali. Nerozširuje sa tak okruh dotknutých spotrebiteľov.

Centrálnej banke sa nepáči ani to, že pri vymáhaní pohľadávky spoločnosť zaslala spotrebiteľovi množstvo SMS správ, čím vykonávala „vytrvalé a nechcené žiadosti v rozsahu neodôvodnenom na vymáhanie tohto zmluvného záväzku.“

Pohotovosť to síce označila za ojedinelé zlyhanie pracovníka, ale podľa NBS „aj ojedinelé zlyhanie môže byť v zmysle právnej úpravy považované za nekalú obchodnú praktiku.“

Neoprávnené predvolanie

Ďalší spotrebiteľ dostal od firmy predvolanie, aby sa dostavil v daný čas do spoločnosti Pohotovosť. Takéto predvolanie podľa NBS „môže v priemernom spotrebiteľovi vyvolať dojem, že je povinný splniť tam uvedený príkaz dostaviť sa v uvedenom čase k účastníkovi konania pod hrozbou verejnoprávnej sankcie, čím významne obmedzuje schopnosť spotrebiteľa urobiť kvalifikované rozhodnutie o tom, či sa dostaví k účastníkovi konania, ktorý ho takto predvolal.“

NBS vyčíta spoločnosti Pohotovosť aj to, že v roku 2018 uzatvorila so spotrebiteľkou dohodu o urovnaní, v ktorej sa mala spotrebiteľka zaviazať, „že nebude podávať na [účastníka konania] akékoľvek podnety na kontrolné orgány a zároveň sa zaväzuje podané podnety vziať späť bez zbytočného odkladu.“

Centrálna banka rozhodla o uložení pokuty ešte vo februári minulého roku. Pohotovosť proti tomuto rozhodnutiu podala rozklad. Firma sa v rozklade sťažovala na viacero pochybení centrálnej banky a sankciu označila za neprimerane vysokú. Banková rada NBS teraz potvrdila pôvodné rozhodnutie a rozklad zamietla.

Pohotovosť už na konci roku 2016 oznámila, že prestane na Slovensku poskytovať úvery. Naďalej sa venuje správe existujúcich úverov. Podľa údajov na svojej internetovej stránke má aktuálne na Slovensku päť pobočiek. V minulosti ich prevádzkovala až 76.

Spoločnosť Pohotovosť sa z trhu začala sťahovať v rovnakom čase ako Provident Financial. Tieto odchody boli reakciou na sprísnenie podmienok pri poskytovaní úverov. Znížil sa totiž maximálny úrok, za ktorý možno poskytovať úvery. Zákon zakázal aj poskytovanie úverov v hotovosti, čo dovtedy tieto firmy využívali.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)