Rok 2023 sa začal dobrými správami z makroekonomiky, ale ostražitosť je namieste. Viacrozmerná kríza, ktorú zažívame, len tak nezmizne: geopolitická roztrieštenosť, energetická kríza, klimatické zmeny, epidemické riziká…


Rok 2023 sa začal v makroekonomike dobrými správami: Európa sa zatiaľ vyhla recesii, zvýšenie efektívnosti a spomalenie aktivity zas viedli k prudkému poklesu cien energií, a tým aj k vítanému spomaleniu inflácie. No a nádej pre svetovú ekonomiku zvyšuje aj vyhliadka na oživenie (hoci neisté) ekonomiky v Číne v druhej polovici roka. Aj to stačí na to, aby sa finančné trhy nadýchli s tým, že najhorší scenár je zatiaľ zažehnaný. Ale je to skutočne tak?

Nadmerný pesimizmus strieda nadmerný optimizmus?
Snímka: Coface

V Európe sa zhoršujú riziká

V zásade sa dá súhlasiť, no musíme byť opatrní. Výzvy, ktorým svetové hospodárstvo čelilo v minulom roku, sú stále aktuálne a viacrozmerná kríza, ktorú zažívame, len tak nezmizne: či už geopolitická roztrieštenosť, energetická kríza, klimatické zmeny, alebo epidemické riziká… Premena sveta sa zrýchľuje a vytvára riziká, ktoré by mohli zmariť aj tie najlepšie scenáre,“ upozorňuje na základe najnovšieho vydania Coface Barometra generálny riaditeľ Coface Slovenská republika a Česko Ján Čarný. Hodnotenie rizík v jednotlivých krajinách sveta a v jednotlivých sektoroch sa medzikvartálne menilo len mierne, no zostáva trend znižovania ratingov. Len pripomeňme, že Coface Barometer hodnotí každý štvrťrok vývoj v 162 krajinách v jednotlivých regiónoch sveta v 13 sektoroch hospodárstva a všíma si vývoj ekonomiky a dopady, ktoré majú na hospodárstvo aj ďalšie ukazovatele – politické, zdravotné, sociálne a pod., a pri sektoroch aj schopnosť plnenia pohľadávok firiem v obchodnom styku, a to na 8-bodovej stupnici od nízkeho rizika až po extrémne riziko a v prípade sektorov na 4-stupňovej stupnici od nízkeho po extrémne vysoké riziko. V najnovšom Coface došlo k 5 zmenám v prípade hodnotenia krajín a 16 zmenám v sektorových rizikách. „Západná Európa je opäť regiónom s najväčším počtom zhoršení ratingov,“ upozorňuje Ján Čarný. V strednej Európe je nateraz nízke riziko už len vo farmaceutickom sektore. Naopak, v stavebníctve, odevno-textilnom priemysle a doprave platí veľmi vysoké riziko nesplácania pohľadávok zo strany obchodných partnerov. Pokiaľ ide o country risk, teda hodnotenie rizikovosti krajiny podľa jednotlivých kritérií ekonomiky a podnikateľského prostredia, pre Slovensko platí stupeň A4, čo je uspokojivé riziko.

Ústup recesie, nástup staflácie

Koniec roka 2022 sa niesol v znamení pozitívneho hospodárskeho vývoja. Mierne teploty a značné zásoby plynu odstránili v zime hrozbu nútených prídelov plynu pre Európu, vďaka čomu by sa európske ekonomiky mali vyhnúť prudkému poklesu aktivity. „To viedlo Coface k tomu, že svoju prognózu globálneho rastu na rok 2023 ponechala nezmenenú na úrovni 1,9 %. Potvrdil sa aj náš scenár stagflácie vo vyspelých ekonomikách a celkovej odolnosti rozvíjajúcich sa krajín,“ podotýka Ján Čarný.

Táto kontinuita sa odráža aj v hodnoteniach Coface Barometra. „Po zhoršení rizika v 95 krajinách a 10 sektoroch v júni 2022 a viac ako 50 v októbri 2022 sme v 4. kvartáli znížili rating len 3 krajinám a 10 v sektoroch,“ dodáva. Medzitým spoločnosť Coface pozitívne revidovala aj hodnotenia Indie a Burundi, ako aj šiestich sektorových hodnotení vo svete, a to najmä v automobilovom priemysle vďaka postupnému zmierňovaniu napätia v dodávateľských reťazcoch.

Pokles inflácie

Hoci prudký rast cien energií bol základom prudkého rastu spotrebiteľských cien vo vyspelých ekonomikách, ich zmiernenie viedlo k mechanickému poklesu inflácie do konca roka 2022. Zdá sa, že inflácia v eurozóne prekonala svoj vrchol. Platí to aj pre Spojené štáty, kde po dosiahnutí maximálnej hodnoty 9,1 % dosiahla inflácia v decembri už len 6,5 %. Okrem zmiernenia cien komodít možno pokles inflácie pripísať aj nižšiemu príspevku zo strany tovarov. „Očakáva sa, že spomalenie inflácie bude v prvom polroku 2023 pokračovať len v dôsledku bázických efektov, pokiaľ ceny komodít zostanú pod úrovňou zaznamenanou v predchádzajúcom roku,“ konštatuje Ján Čarný.

V kontexte tejto relatívnej rezistencie aktivity vykazujú trhy práce naďalej odolnosť, pričom úroveň nezamestnanosti je stále historicky nízka. Miera nezamestnanosti dokonca koncom roka 2022 v eurozóne naďalej klesala a v Spojených štátoch zostala na najnižšej úrovni za viac ako 50 rokov (3,5 %). V Spojenom kráľovstve sa zvýšila len mierne (z 3,5 % na 3,7 %). „Táto odolnosť by mohla pokračovať aj v prvej polovici roka 2023: podniky, ktoré v roku 2022 čelili historicky vysokým ťažkostiam s náborom zamestnancov, môžu byť v pokušení udržať si svojich zamestnancov napriek slabému dopytu a zároveň čakať na oživenie aktivity,“ spresňuje Ján Čarný.

Riziká pretrvávajú

Vyhliadky svetového hospodárstva na rok 2023 sú naďalej pochmúrne. Hlavným zdrojom obáv je trajektória inflácie. Hoci sa zdá, že nastúpil dezinflačný trend, zásadnou otázkou zostáva „pristátie“. Scenár návratu k dvojpercentnému cieľu stanovenému centrálnymi bankami vyspelých krajín zatiaľ nik úplne nepochoval, ale črtá sa možnosť stabilizácie inflácie na vyššej úrovni. Dezinflácia očakávaná v prvej polovici roka by mohla byť prerušená skôr, ako dosiahne úrovne, ktoré si stanovili menové orgány, a nemožno vylúčiť ani opätovný nárast inflácie v druhej polovici roka.

Zdrojom neistoty je aj miera oživenia v Číne. Uvoľnenie obmedzení voči COVID-19 v krajine malo viesť k oživeniu čínskej spotreby. Keďže však náhle uvoľnenie sprevádzal prudký nárast infekcií, oživenie by malo byť postupné. Znormalizovanie aktivity by mohlo začať koncom prvého štvrťroka 2023 a výraznejšie oživenie v druhej polovici roka.

Zhoršovanie ratingov

Pokiaľ ide o sektorové hodnotenia Coface, zlepšenia ratingu sa týkajú najmä automobilového sektora na Blízkom východe, kde je dopyt naďalej silný. V Indii viedlo zlepšenie hospodárskej situácie krajiny k zmene hodnotenia rizikovosti krajiny.

Problémy však na druhej strane majú niektoré spoločnosti v sektoroch, ktoré sa predtým považovali za odolné. „Ide najmä o IKT a farmaceutický priemysel. Štrukturálne problémy, ktorým čelia farmaceutické spoločnosti v Európe, sú čoraz výraznejšie, čiastočne v dôsledku rastúceho tlaku na štátne financie. Spoločnosti pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií „doháňa“ globálna hospodárska situácia a zostávajú v centre obchodného napätia medzi Čínou a Spojenými štátmi,“ konštatuje Ján Čarný. Západná Európa je pritom opäť regiónom s najvyšším počtom zhoršení ratingov v jednotlivých sektoroch, a to až 5 z celkových 11.

—-
Posudzovanie rizikovosti krajín: Coface posudzuje riziko 162 krajín na osemstupňovej stupnici vo vzostupnom poradí: A1 (veľmi nízke riziko), A2 (nízke riziko), A3 (celkom prijateľné riziko), A4 (prijateľné riziko), B (významné riziko), C (vysoké riziko), D (veľmi vysoké riziko) a E (extrémne riziko).


Posudzovanie rizikovosti sektorov: Coface posudzuje rizikovosť v 13 odvetviach v 6 geografických regiónoch, kde 24 krajín reprezentuje takmer 85 % svetového HDP, a to v štyroch úrovniach: nízke riziko, stredné riziko, vysoké riziko a veľmi vysoké riziko.