Miera evidovanej nezamestnanosti mierne vzrástla na 5,1% z novembrových 5,0%, počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol takmer 141,5 tisíca ľudí. Tento vývoj bol očakávaný aj vzhľadom na uplynulé roky, miera nezamestnanosti zvykla v závere roka mierne rásť či stagnovať.

Predpokladáme jemný nárast nezamestnanosti v nasledujúcich mesiacoch aj s ohľadom na spomalenie zahraničnej ekonomickej aktivity, čo dopadá najmä na slovenský priemysel. Plné prejavenie týchto vplyvov je však brzdené početnými faktormi, ktoré ovplyvňujú slovenský trh práce.

Jedným z nich je napríklad zvýšená odchodovosť do predčasného dôchodku, čo spôsobuje odchod tisícok ľudí z trhu práce. Tieto pracovné miesta sa tak uvoľňujú pre ostatných uchádzačov o zamestnanie, prípadne vytvárajú možnosť pre firmy vyhnúť sa prepúšťaniu, čo je však krátkodobý vplyv.

Slovensko už dlhšie obdobie pociťuje významný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, pričom je predpoklad, že tento trend sa ešte viac posilní po rozbehu ekonomickej aktivity v zahraničných ekonomikách. Krajina sa tak bez prílevu zahraničnej pracovnej sily nezaobíde – nedostatok zamestnancov je štrukturálnym problémom, ktorý obmedzuje a bude obmedzovať rozvoj domáceho hospodárstva.

Ďalším z problémov je aj štruktúra nezamestnaných na Slovensku, zo všetkých takmer 170 tisíc zaevidovaných na úradoch práce až takmer 41% nepracuje dlhšie ako jeden rok, zhruba 15% nezamestnaných je bez práce dlhšie ako štyri roky, čo už predstavuje zásadnú stratu pracovných návykov a zručností. Ak však bude vplyv vyššie spomenutých faktorov silnieť či pretrvávať dlhšie obdobie, je možné, že miera nezamestnanosti zamieri výraznejšie smerom nadol než očakávame v našom základnom scenári.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne