Seniori si často musia na priznanie dôchodku počkať. Aj keď má Sociálna poisťovňa na jeho schválenie 60 dní, stáva sa, že budúci penzista musí čakať aj dlhšie. Niektorým ľuďom poisťovňa nestihne vybaviť žiadosť o dôchodok ani do troch mesiacov. Mnohí z nich pritom nemajú iný príjem, keďže v práci už dali výpoveď.


Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr vysvetľuje, že posudzovanie nároku na dôchodok je individuálne a závisí od konkrétnych okolností. „Dôležité je, aké podklady a doklady o ňom Sociálna poisťovňa eviduje, či sú kompletné za celé obdobie jeho pracovného života. Lehota na vybavenie dôchodku, ktorá je zo zákona 60 dní, sa pre chýbajúce údaje môže zo zákona predĺžiť o ďalších 60 dní. Počas tohto obdobia Sociálna poisťovňa zisťuje chýbajúce údaje, napríklad v archívoch, u zamestnávateľov, či v zahraničných inštitúciách,“ vraví M. Kontúr.

Sociálna poisťovňa tiež nemá ako ovplyvniť lehoty pri iných inštitúciách, ktoré predkladajú potrebné doklady chýbajúce k rozhodnutiu o dôchodku. Ide napríklad o formulár s potvrdenou dobou poistenia či evidenčný list dôchodkového poistenia. M. Kontúr tvrdí, že inštitúcie za klientov môže poisťovňa len urgovať.


Priznanie dôchodku funguje tak, že ak sa údaje nedohľadajú do 120 dní, poisťovňa nemôže opätovne predĺžiť zákonnú lehotu. V praxi sa tak konanie schvaľovania penzie preruší. Potom už žiadna lehota neplynie. „V prerušenom konaní Sociálna poisťovňa naďalej zisťuje potrebné chýbajúce údaje, ktoré sú potrebné k rozhodnutiu o dôchodku. Kým nie je doručená potrebná chýbajúca informácia, nie je možné o nároku na dôchodok rozhodnúť,“ zdôrazňuje M. Kontúr.

Priznanie dôchodku vo väčšom objeme meškalo penzistom napríklad aj v roku 2021. Vtedy to zapríčinila pandemická situácia. Vtedajšie vedenie Sociálnej poisťovne tieto problémy vysvetľovalo tým, že jej na vybavovanie žiadostí chýbali zamestnanci na útvaroch dôchodkového poistenia. Poisťovňa bola navyše zahltená žiadosťami o dôchodok, pretože do platnosti vtedy vstúpila úprava odškodňujúca dôchodkyne narodené v rokoch 1957 až 1965. Novela im umožnila požiadať o dôchodok skôr, čo mnohé z nich využili.

Bez penzie aj práce

Poisťovňa nepriamo priznáva, že chyba môže nastať aj na jej strane s tým, že má vytvorené vnútorné kontrolné mechanizmy, aby v pracovnom a organizačnom procese dokázala pochybenia tohto typu eliminovať. Vo väčšine prípadov, kedy sa priznávanie dôchodku naťahuje, eviduje chýbajúce údaje či doklady. Každý klient dostáva aj písomnú informáciu o dôvodoch, pre ktoré je rozhodovanie predĺžené o ďalších 60 dní alebo je prerušené.

priznanie dôchodku
Priznanie dôchodku trvá zväčša 60 dní (Foto Finsider: Miroslav Homola)

Niektorí penzisti pred žiadosťou o dôchodok dajú v práci výpoveď. To sa im v prípade chýbajúcich dokumentov v rámci schvaľovania penzie môže vypomstiť. Až do priznania dôchodku totiž môžu zostať bez príjmu. Pokiaľ je to možné, poisťovňa im v takýchto prípadoch prizná preddavkovú výplatu dôchodku. Deje sa tak vtedy, ak je preukázané, že dôchodok bude žiadateľovi priznaný, no Sociálna poisťovňa stále zisťuje niektoré skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť jeho sumu. V takomto prípade Sociálna poisťovňa začne vyplácať dôchodok preddavkovo v takej sume, ktorá sa čo najviac blíži sume dôchodku vypočítanej z už preukázaných skutočností.

Po získaní všetkých potrebných podkladov je dôchodok priznaný definitívne vo vyššej sume a žiadateľovi poisťovňa doplatí rozdiel. To isté platí aj pri splnení klasickej 60-dňovej lehoty. Pokiaľ schváleniu penzie nič nebráni, dôchodca dostane doplatenú penziu aj za obdobie, počas ktorého na priznanie dôchodku čakal. Do výpočtu zásluhového dôchodku sa tiež automaticky započítava aj aktuálna valorizácia. V prípade žiadosti o penziu v tomto roku sa dôchodcovi k jeho dôchodku pripočíta aj mimoriadna valorizácia z júla. Ak mu vznikne nárok na dôchodok do konca októbra tohto roka, dostane aj trinásty dôchodok.

Na priznanie dôchodku sa treba pripraviť

Aby sa budúcim penzistom nestalo, že budú na priznanie dôchodku čakať dlhšie ako 60 dní, môžu sa na podanie žiadosti vopred pripraviť cez Elektronický účet poistenca. Človek, ktorý má viac ako 45 rokov a nepoberá starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, má v účte k dispozícii sekciu s názvom príprava na dôchodok. Nie je to priama žiadosť o dôchodok, ale iba príprava na jej podanie. Používateľovi sú k dispozícii prehľady či informácie o dôchodkovom poistení.

Sekcia ponúka aj informáciu o neevidovanom období, v ktorých podľa evidencie dôchodkové poistenie netrvalo. Budúci penzista si tak môže overiť všetky obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy, z ktorého bolo odvádzané poistenia a v prípade chýbajúcich údajov ich môže včas predložiť. Zároveň vo svojom účte uvidí, či má nárok na získanie predčasného dôchodku za 40 odpracovaných rokov.

Ďalej je tam prehľad údajov na účely výpočtu dôchodku. Ide o údaje o počte dní dôchodkového poistenia a dosiahnutých vymeriavacích základoch evidovaných Sociálnou poisťovňou, ako aj o všeobecných vymeriavacích základoch a z nich vypočítaných osobných mzdových bodoch. Budúci penzista tam nájde aj prehľad zamestnávateľov, u ktorých poisťovňa eviduje obdobie dôchodkového poistenia od 1. januára 1993. Z tohto prehľadu sa klient dozvie názov zamestnávateľa, ktorý za neho platil poistné či dátum vzniku a zániku poistenia.

Štát ľuďom takisto odporúča archivovať všetky potrebné dokumenty o dobách dôchodkového poistenia. Môžu to byť napríklad pracovné zmluvy a podobne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: