Pokuta za priestupok bude výrazne vyššia, v praxi ju už budú môcť dostať aj 14-ročné deti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o priestupkoch, ktorý do pripomienkovania predložilo ministerstvo vnútra. Jeho legislatívci návrh odôvodňujú problémami, ktoré sa objavujú v praxi. „Za niekoľko rokov aplikácie zákona o priestupkoch sa zozbierali mnohé podnety od správnych orgánov, ktoré je potrebné v záujme zabezpečenia nerušeného, efektívneho a plynulého konania o priestupkoch, riešiť,“ píše ministerstvo vnútra v dôvodovej správe.

Okrem toho návrh obsahuje aj rôzne legislatívno-technické úpravy, pomocou ktorých by sa mali upraviť nepresnosti. Tie za posledné roky spôsobili rôzne zmeny zákonov či právneho poriadku. Keď legislatíva prejde cez vládu, parlament a podpíše ju aj hlava štátu, všetky zmeny začnú platiť od začiatku septembra tohto roka.

Zodpovednosť v mladšom veku

Okrem toho, že pokuta za priestupok bude v niektorých prípadoch vyššia, zmení sa aj veková hranica, od ktorej je už človek za priestupok zodpovedný. Kým v súčasnosti musia za svoje chyby platiť pokutu ľudia starší ako 15 rokov, po novom sa hranica zníži o jeden rok. Deti v tomto veku sa podľa rezortu dopúšťajú menších krádeží, rôznych foriem rušenia občianskeho spolunažívania a verejného poriadku či iných priestupkov.

Ministerstvo pri zmene argumentuje trestným zákonom, podľa ktorého na rozdiel od priestupkov trestná zodpovednosť vzniká od 14. roku veku. „Tým sa vytvára zákonná medzera, ktorá spôsobuje beztrestnosť páchateľa skutku, ktorý orgány činné v trestnom konaní vyhodnotia ako priestupok. Konkrétne ide o prípady, kedy bolo protiprávne konanie 14-ročných páchateľov orgánmi činnými v trestnom konaní spočiatku vyhodnotené ako podozrenie zo spáchania trestného činu, no po objasnení orgány činné v trestnom konaní dospeli k záveru, že v danom prípade nejde o trestný čin, ale pôjde o skutok, ktorý by mohol byť vyhodnotený ako priestupok. V daných prípadoch však takáto osoba nie je priestupkovo zodpovedná,“ píše sa v návrhu.

V praxi sa na Slovensku stávajú aj prípady, kedy sú deti mladšie ako 15 rokov využívané na páchanie priestupkovej činnosti inými ľuďmi. Tí zneužívajú nepostihnuteľnosť mladších detí. „Mnohokrát sa stáva, že rodičia nabádajú alebo nútia svoje deti ku spáchaniu priestupkov, pretože vedia, že za takéto konanie nemôžu byť žiadnym spôsobom sankcionované,“ dodalo ministerstvo. Podľa legislatívcov predstavuje navrhované zníženie vekovej hranice priestupkovej zodpovednosti významný nástroj prevencie kriminálneho správania maloletých.

pokuta za priestupok
Pokuta za priestupok bude výrazne vyššia, v praxi ju už budú môcť dostať aj 14-ročné deti. (ilustračné foto: Polícia SR)

Pokuta za priestupok bude vyššia

Najvýznamnejšou zmenou je zvýšenie pokút za spáchanie priestupkov. Ministerstvo pripomína, že od zavedenia zákona o priestupkoch sa mnohé sadzby nemenili. Nezohľadňujú tak ani pokles hodnoty peňazí. „Súčasná výška pokút nespĺňa výchovný, represívny a ani preventívny charakter sankcie. Takto nízko stanovené výšky pokút dostatočne neodrádzajú od páchania priestupkov a ani nie sú dostatočným postihom,“ tvrdia legislatívci v návrhu.

V súčasnosti je najnižšia pokuta za priestupok na úrovni 33 eur v blokovom konaní. Ľudia môžu dostať aj pokutu do 250 eur v rozkaznom konaní. Ministerstvo vnútra navrhuje, aby sa najnižšia hranica pri priestupku a v blokovom konaní posunula na sto eur. V rozkaznom konaní sa zase pokuta bude ukladať do výšky 750 eur.

Zmeniť by sa mali aj pokuty za konkrétne prehrešky. Kým v súčasnosti sa napríklad za falšovanie peňazí, nesprávne uvedenie údajov štátnej správe či neoprávnené používanie titulu, ukladá pokuta do 99 eur, po novom by to malo byť do 300 eur. Ľudia môžu dnes dostať pokutu do 165 eur napríklad aj za úmyselné zničenie úradnej uzávery či verejnej vyhlášky či nepravdivú svedeckú výpoveď v správnom konaní. Po novom by im hrozila sankcia do výšky 500 eur.

Ak niekto poskytuje bez dokladu o odbornej kvalifikácii služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré môže robiť len človek s odbornou spôsobilosťou, môže v súčasnosti dostať pokutu do 663 eur. Ministerstvo vnútra navrhuje, aby sa táto hranica zvýšila na 1 500 eur.

Ďalšie zmeny ministerstvo navrhuje napríklad pri pokutách za priestupky na úseku podnikania. Pokutu do 331 eur môže dostať podnikateľ, ktorý neoprávnene vykonáva obchodnú, výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť. Podľa návrhu by sa mala hranica zvýšiť na úroveň tisíc eur. Keď niekto v súčasnosti napríklad úmyselne vyzradí obchodné alebo bankové tajomstvo, môže dsotať pokutu do sumy 3 319 eur. Ministerstvo navrhuje zvýšiť hranicu na úroveň 6 500 eur.

Pokuta za priestupok pred a po zmene (tabuľka):

PriestupokAktuálna výška pokutyNávrh zmeny
Pokuta za priestupok v blokovom konaní.33 eur100 eur
Pokuta za priestupok v rozkaznom konaní.do 250 eurdo 750 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene zhotoví reprodukciu ceniny alebo neoprávnene zhotoví alebo uvedie do obehu predmet, ktorý by mohol byť zamenený s ceninou alebo pečiatkou štátneho orgánu, obce alebo právnickej osoby, bez úmyslu obohatiť sa alebo sfalšovať verejnú listinu alebo uvedené predmety.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj orgánu štátnej správy alebo obci, inej právnickej osobe alebo im požadovaný údaj zatají, hoci má povinnosť takýto údaj uviesť.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne neoprávnene užíva vedeckú alebo umeleckú hodnosť alebo titul absolventa vysokej školy alebo profesijné označenie chránené zákonom.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni alebo poruší úradnú uzáveru alebo úradnú značku.do 165 eurdo 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni verejnú vyhlášku alebo pozmení jej obsah.do 165 eurdo 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom konaní alebo podá nepravdivé alebo neúplné vysvetlenie orgánu oprávnenému objasňovať priestupky alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy alebo obce.do 165 eurdo 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne neoprávnene sa vydáva za verejného činiteľa.do 165 eurdo 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne nedodrží obmedzujúce opatrenie uložené v priestupkovom konaní.do 165 eurdo 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene drží licenciu, povolenie, preukaz, osvedčenie, pečiatku alebo iný doklad o oprávnení, ktoré zaniklo, hoci má zákonnú povinnosť takýto doklad a pečiatku vrátiť orgánu, ktorý ich vydal.do 165 eurdo 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto poskytuje bez dokladu o odbornej kvalifikácii služby alebo vykonáva iné odborné činnosti, ktoré podľa zákona môže vykonávať len ten, kto má odbornú spôsobilosť.do 663 eurdo 1 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene vykonáva obchodnú, výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť.do 331 eurdo 1 000 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto spôsobom odporujúcim zákonu úmyselne vyzradí obchodné alebo bankové tajomstvo alebo skutočnosť, na ktorú sa vzťahuje zákonom uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť.do 3 319 eurdo 6 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne protiprávne získa, obsadí alebo užíva byt alebo nebytový priestor.do 165 euro 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto sťaží starostlivosť osvojiteľa alebo výchovu osvojenca prezradením alebo rozšírením údajov o osvojení.do 331 eurdo 1 000 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto marí výkon ochrannej výchovy maloletého alebo narušuje výchovu dieťaťa zvereného do výchovy iného občana než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti.do 165 eurdo 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto ako cudzinec je zamestnaný v Slovenskej republike bez pracovného povolenia, ak je také povolenie potrebné.do 331 eurdo 1 000 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene sprostredkúva pracovnú činnosť.do 331 eurdo 1 000 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe zjavne ovplyvnenej alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo osobe, o ktorej vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohla ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok.do 3000 Sk300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene predá, podá alebo inak umožní druhej osobe škodlivé užívanie inej návykovej látky, než je alkohol.do 3000 Sk300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto sa nepodrobí opatreniu postihujúcemu nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo užívanie iných návykových látok.do 3000 Sk300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne vyrobí lieh alebo destilát bez povolenia alebo úmyselne lieh alebo destilát vyrobený bez povolenia prechováva alebo uvádza do obehu.do 3000 Sk300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj.do 5000 Sk500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto požije alkoholický nápoj alebo užije inú návykovú látku, hoci vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok.do 3000 Sk300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto po požití alkoholického nápoja alebo po užití inej návykovej látky vykonáva činnosť zamestnania alebo inú činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok.do 5000 Sk500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej látky, vykonáva činnosť uvedenú zamestnania alebo inú činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok.do 10 000 Sk1 000 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto nedodrží podmienky určené pre usporiadanie divadelného, filmového predstavenia, hudobnej alebo inej verejnej produkcie, výstavy, prednášky alebo podniku ľudovej zábavy.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene použije dielo podľa autorského práva alebo umelecký výkon.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší všeobecne záväzný právny predpis vo veciach cirkví a náboženských spoločností.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne poškodí, zneužije alebo zneváži štátny symbol alebo iný symbol chránený všeobecne záväzným právnym predpisom.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene si prisvojí alebo úmyselne zneváži vyznamenanie alebo čestné uznanie udeľované štátnym orgánom.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia iným spôsobom, než ako vyplýva z ustanovení § 21 až 44, zhorší životné prostredie.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto znečistí pôdu nevhodným skladovaním olejov a pohonných hmôt, pesticídov, hnojív, prípadne iných škodlivých látok.0 eurdo 300 eur
Priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí.do 33 eurdo 100 eur
Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok.do 33 eurdo 100 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.do 100 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud.do 100 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto vzbudí verejné pohoršenie.do 100 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva.do 100 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie.do 300 eurdo 900 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku.do 300 eurdo 900 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné zariadenie.do 300 eurdo 900 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.do 500 eurdo 1 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie.do 500 eurdo 1 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať označenie „Policajný zbor“ alebo „Polícia“ alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone.do 500 eurdo 1 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať označenie „colná správa“ alebo označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením, zákaz používať služobnú rovnošatu colníka alebo odev, ktorý môže byť zameniteľný so služobnou rovnošatou colníka, alebo zákaz používať služobný preukaz colníka, služobný odznak colníka alebo preukaz alebo odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom colníka alebo so služobným odznakom colníka, ustanovený v osobitnom predpise.do 500 eurdo 1 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať označenie „súdny exekútor“, „exekútorský úrad“ alebo od nich odvodené tvary slov alebo používať označenia „výkon rozhodnutia“, „exekúcia“ alebo „exekučná činnosť“ alebo od nich odvodené tvary slov ustanovený v osobitnom predpisedo 500 eurdo 1 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto v súvislosti s účasťou na verejnom zhromaždení alebo kultúrnom podujatí prístupnom verejnosti hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, zvolávateľa, usporiadateľa, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, dobrovoľníka alebo inú osobu podieľajúcu sa na organizovaní verejného podujatia, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru alebo delegáta zväzu verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom.do 500 eurdo 1 500 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech.do 33 eurdo 100 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovydo 200 eurdo 600 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.do 331 eurdo 1 000 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.do 99 eurdo 300 eur
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.do 331 eurdo 1 000 eur
Zdroj: Slov-lex.sk

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: