Obchodník s cennými papiermi International Investment Platform, ktorý sa do roku 2020 volal Cornhill Management, musí zaplatiť pokutu vo výške 75-tisíc eur. Národná banka Slovenska ju udelila, pretože v spoločnosti zistila viaceré porušenia zákonov.

Spoločnosť International Investment Platform vykonávala podľa NBS od 3. 1. 2018 do 30. 6. 2019 menové konverzie, ako aj prevody finančných prostriedkov do a zo zahraničia napriek tomu, že vzhľadom na rozsah povolenia NBS nebola oprávnená na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.

Centrálna banka ďalej zistila, že firma „v období od 3. 1. 2018 do 31. 7. 2019 nepostupovala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v rámci Cieľových trhov nenastavila svoje procesy takým spôsobom, aby bola schopná posúdiť zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov a zabezpečiť, aby finančné nástroje boli klientom ponúkané len vtedy, ak je to v ich záujme a zároveň neidentifikovala klientov, pre ktorých s ohľadom na ich potreby, charakteristiku a ciele určitý finančný nástroj alebo služba nie sú vhodné, v dôsledku čoho boli Cieľové trhy vyhodnotené ako nedostatočné.“

Firma mala v ponuke aj fond, ktorý nevyplácal klientov

Obchodník s cennými papiermi International Investment Platform sa mal previniť aj tým, že neposúdil zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytoval investičné služby a zároveň nezabezpečil, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané len vtedy, ak je to v záujme klienta.

Firma mohla napríklad na základe údajov uvedených v zozname finančných nástrojov ponúkať dlhopisy všetkým klientom vrátane konzervatívnych, napriek tomu, že tieto dlhopisy sú komplexné finančné nástroje vydané sekuritizovaným fondom s komplikovanou štruktúrou, pričom zároveň nie sú obchodované na regulovaných trhoch, a teda pre uvedený typ klientov nie sú vhodné. Ďalej podľa NBS mohla firma všetkým klientom, vrátane konzervatívnych, ponúkať špeciálne alternatívne investičné fondy, hoci ide o komplexné finančné nástroje, ktoré pre tento typ klientov nie sú vhodné.

NBS spoločnosti International Investment Platform vyčíta aj to, že v pravidelných intervaloch opätovne nepreskúmala finančné nástroje, ktoré distribuovala. Firma totiž do 3. 1. 2018 mala v zozname finančných nástrojov uvedený investičný fond, nad ktorým bol 9. 8. 2016 vymenovaný administratívny správca a vyplácanie finančných prostriedkov z tohto fondu, ako aj nové investície doň boli až do odvolania pozastavené.

Centrálna banka našla aj viacero klientov, ktorí mali od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 v majetku cenné papiere určené pre dobre informovaných investorov, inštitucionálnych a profesionálnych klientov bez toho, aby sa zmluvnej dokumentácii nachádzalo ich písomné prehlásenie, že vyhovujú postaveniu dobre informovaného investora. Títo klienti pritom neboli inštitucionálnymi ani profesionálnymi klientmi.

Obchodník s cennými papiermi International Investment Platform dostal pokutu 75-tisíc eur
International Investment Platform musí zaplatiť pokutu 75-tisíc eur (Ilustračné foto: Depositphotos)

International Investment Platform musí pokutu zaplatiť do 30 dní

Firma sa mala podľa NBS previniť aj tým, že od 17. 4. 2015 do 19. 1. 2016 obstarala pre štyroch slovenských klientov, ktorých kategorizovala ako neprofesionálov, na ich pokyn komplexné finančné nástroje alternatívneho investičného fondu vydané zahraničnou neeurópskou správcovskou spoločnosťou, pričom si spoločnosť nesplnila svoju povinnosť získať od klientov informácie o ich znalostiach a skúsenostiach v oblasti investovania do takéhoto typu finančného nástroja.

Podľa centrálnej banky zároveň spoločnosť International Investment Platform nekonala pri poskytovaní investičných služieb v súlade s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keďže v období od 18. 3. 2015 do 27. 5. 2016 obstarala pre 24 klientov zo Slovenska kúpu cenných papierov na základe ponuky na území Slovenskej republiky napriek tomu, že firma mala mať vedomosť o tom, že tieto cenné papiere mohli byť na území Slovenskej republiky ponúkané až na základe oznámenia adresovaného Národnej banke Slovenska.

Centrálna banka pôvodne udelila pokutu spoločnosti International Investment Platform ešte v novembri minulého roku. Firma však proti pokute podala rozklad, druhostupňový orgán síce pôvodné rozhodnutie pozmenil, ale výšku pokuty ponechať na úrovni 75-tisíc eur. Spoločnosť dostala na zaplatenie pokuty 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Pre firmu, ktorá sa v minulosti volala Cornhill Management, to predstavuje už druhú pokutu. Firma musela roku 2016 zaplatiť pokutu vo výške 10-tisíc eur za to, že peniaze klientov investovala do produktov, ktoré sú určené inštitucionálnym investorom, hoci išlo o neprofesionálnych klientov.

Pozn.: So žiadosťou o stanovisko sme oslovili aj spoločnosť International Investment Platform. Jej reakciu následne doplníme do článku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: