Keď niekto príde o prácu, môže vďaka predošlému zamestnaniu získať podporu od štátu. Musí sa najprv zaevidovať ako uchádzač o zamestnanie. Ako sa prihlásiť na úrad práce, aké to má výhody a čo musí splniť uchádzač o zamestnanie?

Medzi hlavné výhody registrácie na úrade práce patrí to, že uchádzač o zamestnanie nemusí platiť zdravotné poistenie, ale bude ho za neho platiť štát. Štát mu poskytne aj pomoc pri hľadaní práce, výmenou za to si uchádzač musí aktívne hľadať zamestnanie.

Ako sa prihlásiť na úrad práce a kto je uchádzač?

 • Byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie je právom, nie povinnosťou. O tom, ako sa prihlásiť na úrad práce, rozhoduje aj termín výpovede.
 • V prípade, že sa po strate zamestnania niekto nezaeviduje na úrade práce, stane sa dobrovoľne nezamestnanou osobou a musí za seba hradiť zdravotné poistenie.
 • Uchádzačom o zamestnanie je osoba vtedy, ak chce a môžete pracovať, hľadá si zamestnanie a je zapísaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
 • Zároveň uchádzač nie ste zamestnancom či v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
 • Výnimkou pri dohode je, ak osoba nepresiahne 40 dní v kalendárnom roku a zároveň jeho mesačná odmena nepresiahne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 • Zároveň uchádzač nevykonáva zárobkovú činnosť podľa osobitného predpisu, neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v SR, v inom členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.
 • Zároveň uchádzač síce môže vykonávať osobnú asistenciu, ale jeho mesačná odmena nepresiahne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 • Zároveň uchádzač môže vykonávať dobrovoľnú vojenskú prípravu.

Ako sa prihlásiť na úrad práce a kde sa podáva žiadosť?

 • Ak má niekto záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, musí prísť osobne na úrad práce, v ktorého územnom obvode má miesto trvalého pobytu a podať žiadosť o zaradenie do evidencie.
 • Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa podáva písomne na formulári, ktorého vzor určí ústredie, alebo cez kvalifikovaný elektronický podpis aj elektronickými prostriedkami.
 • Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie úrad práce písomne oznámi.
 • V prípade, ak niekto požiadal o zaradenie do evidencie do 10 kalendárnych dní po ukončení pracovného pomeru, bude zaradení do evidencie nasledujúci deň po ukončení zamestnania a štát za neho začína platiť zdravotné poistenie od tohto dňa.
 • Rovnaká lehota platí napríklad aj v prípadoch skončenia sústavnej prípravy na povolanie, skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, skončenia osobnej celodennej starostlivosti o dieťa, skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a podobne.
 • Ak niekto požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov po uplynutí 10 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, bude zaradení do evidencie až dňom osobného podania žiadosti. Zdravotné poistenie je potom povinní zaplatiť za dni, odo dňa skončenia pracovného pomeru po deň zaradenia do evidencie uchádzačov.
 • Uchádzačovi o zamestnanie vzniká po splnení zákonných podmienok nárok na dávku v nezamestnanosti. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je zároveň žiadosťou o priznanie dávky v nezamestnanosti. Vznik a vyplácanie dávky je v kompetencii Sociálnej poisťovne.
Ako sa prihlásiť na úrad práce
Ako sa prihlásiť na úrad práce a aké to má výhody (Ilustračné foto: Depositphotos/ako sa prihlásiť na úrad práce)

Ako sa prihlásiť na úrad práce a čo všetko predložiť?

Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť doklady:

 • potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,
 • kópiu dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • čestné vyhlásenie, že nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,
 • kópiu dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonáva zárobkovú činnosť,
 • potvrdenie o ukončení školy,
 • čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,
 • doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
 • rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia, ak občan uvedený doklad má vydaný,
 • rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia,
 • právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
 • kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • kópiu dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.

Ako sa prihlásiť na úrad práce a aké výhody to prináša?

 • Medzi hlavné výhody zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie patrí, že štát sa stane platiteľom zdravotného poistenia.
 • Úrad práce ďalej bezplatne poskytne informácie o voľných pracovných miestach, o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti či odborné rady o predpokladoch na výkon povolania.
 • Úrad práce ďalej poskytuje informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania, adaptácii v novom zamestnaní či informácie o príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Úrad práce poskytuje aj informácie o možnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce teoretickou alebo praktickou prípravou, ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti.
 • Uchádzači o zamestnanie sú povinní si aktívne hľadať zamestnanie a jeho hľadanie osobne preukazovať príslušnému úradu práce v určenom termíne.
 • V prípade, že sú chorí a nemôžu sa dostaviť na úrad práce, oznámia mu túto skutočnosť osobne, telefonicky či poštou a následne doložia doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Ak uchádzačka o zamestnanie predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, úrad práce jej neurčí povinnosť hľadať si zamestnanie a dostaviť sa v určenom termíne na úrad v období od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu do 6. týždňa po pôrode.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: