Daň z motorových vozidiel upravuje zákon o dani z motorových vozidiel. Za každé motorové vozidlo, ktoré využíva cestnú sieť Slovenskej republiky a je používané na podnikateľskú činnosť, musí jeho vlastník alebo držiteľ odvádzať daň za motorové vozidlo. Cestná daň, ako sa aj inak nazýva, sa vypočítava podľa rôznych parametrov.

Kto musí platiť daň z motorových vozidiel:

 • Daň z motorového vozidla je povinná odvádzať fyzická alebo právnická osoba – držiteľ vozidla, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používané na podnikateľské účely.
 • To, kto daň z motorového vozidla odvádza, závisí od toho, kto je zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ a zároveň vozidlo využíva na svoje podnikanie.
 • Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
 • Skutočnosť, že podnikateľ nepoužíva vozidlo každý deň, nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti, z čoho vyplýva, že vozidlo je predmetom dane naďalej.
 • Aj keď sú vozidlá nevyužité napríklad počas prerušenia činnosti, je naplnený predmet dane z motorových vozidiel. Cestná daň tak musí byť napriek tomu zaplatená.
 • Vypočítajte si výšku dane z motorových vozidiel na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).

Za aké vozidlo sa platí daň z motorových vozidiel:

 • Predmetom dane z motorových vozidiel sú skupiny:
  • L1e až L7e – motocykle, trojkolky a štvorkolky,
  • M1 – osobné automobily,
  • M2 a M3 – autobusy,
  • N1 až N3 – nákladné automobily,
  • O1 až O4 – prípojné vozidlá.
 • Ročná sadzba dane z motorových vozidiel sa odvíja:
  • Osobné vozidlá – podľa zdvihového objemu valcov motora v cm3,
  • Úžitkové vozidlá – podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti a počtu náprav,
  • Elektromobily – podľa výkonu motora v kW,
  • Hybridné vozidlá – 50% z ročnej sadzby.
 • Cestná daň sa vypočítava tak, že sa ročná sadzba dane kráti podľa veku vozidla, pričom platí pravidlo, že čím staršie vozidlo, tým vyššia daň.
 • Sadzba dane je uvedená v zákone o dani z motorových vozidiel. Vypočítaná daň z motorových vozidiel sa môže aj krátiť podľa toho, aký je pomer dní v roku, počas ktorých bolo vozidlo povinné platiť daň.
 • V tomto prípade sa vyrátava len pomerná časť sumy, ktorá sa vypočíta z mesiacov v roku, kedy sa vozidlo používalo na podnikateľské účely.
 • Ročná sadzba dane sa môže upraviť znížením o 10 %, 15 %, 20 % a 25 % v závislosti od toho, kedy bolo vozidlo prvýkrát evidované.

Sadzba na daň z motorových vozidiel (tabuľka):


Osobné vozidlá:

Zdvihový objem motora (v cm3)Ročná sadzba dane v eurách
od 0 do 15050
od 150 do 90062
od 900 do 1 20080
od 1 200 do 1 500115
od 1 500 do 2 000148
od 2 000 do 3 000180
od 3 000 a viac218
Zdroj: Slov-lex.sk

Úžitovké vozidlá a autobusy (1 až 2 nápravy):

Celková hmotnosť v tonáchRočná sadzba dane v eurách
od 0 do 174
od 1 do 2133
od 2 do 4212
od 4 do 6312
od 6 do 8417
od 8 do 10518
od 10 do 12620
od 12 do 14777
od 14 do 16933
od 16 do 181 089
od 18 do 201 252
od 20 do 221 452
od 22 do 241 660
od 24 do 261 862
od 26 do 282 075
od 28 do 302 269
od 30 a viac2 480
Zdroj: Slov-lex.sk
Daň z motorových vozidiel
Daň z motorových vozidiel upravuje zákon o dani z motorových vozidiel (ilustračné foto: Depositphotos)

Úžitovké vozidlá a autobusy (3 nápravy):

Celková hmotnosť v tonáchRočná sadzba dane v eurách
od 0 do 15566
od 15 do 17673
od 17 do 19828
od 19 do 21982
od 21 do 231 144
od 23 do 251 295
od 25 do 271 452
od 27 do 291 599
od 29 do 311 755
od 31 do 331 964
od 33 do 352 172
od 35 do 372 375
od 37 do 402 582
od 40 a viac2 790
Zdroj: Slov-lex.sk

Úžitovké vozidlá a autobusy (4 a viac náprav):

Celková hmotnosť v tonáchRočná sadzba dane v eurách
od 0 do 23721
od 23 do 25877
od 25 do 271 033
od 27 do 291 189
od 29 do 311 337
od 31 do 331 548
od 33 do 351 755
od 35 do 371 968
od 37 do 402 172
od 40 a viac2 375
Zdroj: Slov-lex.sk

Preddavok na daň z motorových vozidiel:

 • Preddavok je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.
 • Preddavky na daň môžu byť v nadväznosti na výšku predpokladanej dane štvrťročné alebo mesačné.
 • Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.
 • Predpokladaná daň je súčet upravenej ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
 • Štvrťročné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur.
 • Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur.
 • Platenie preddavkov na daň neovplyvní zmena predmetu dane ani vznik a zánik oslobodenia od dane a ani zvýšenie či zníženie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia.
 • Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak.

Kto nemusí platiť daň z motorových vozidiel:

 • Od dane je zo zákona o dani z motorových vozidiel oslobodené:
  • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
  • vozidlo záchrannej zdravotnej služby,
  • vozidlo banskej záchrannej služby,
  • vozidlo horskej záchrannej služby,
  • vozidlo leteckej záchrannej služby,
  • vozidlo požiarnej ochrany,
  • vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
  • vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.
 • Oslobodenie od dane sa uplatní v daňovom priznaní. V prípade vozidla diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť sa daňové priznanie nepodáva.

Ako a kedy sa podáva priznanie na daň z motorových vozidiel:

 • Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pre daňovníkov je do 31. januára. Priznanie sa podáva a cestná daň sa platí za predchádzajúci rok.
 • Ak daňovník platil štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel a zaplatené preddavky sú nižšie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, je povinný zaplatiť rozdiel dane v tejto lehote.
 • Priznanie sa podáva na finančnú správu elektronicky cez portál Finančnej správy SR alebo poštou či osobne daňovému úradu podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby.
 • Finančná správa zabezpečuje predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel tým subjektom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019.
 • Podnikateľ nemá oznamovaciu povinnosť, ak počas zdaňovacieho obdobia došlo k vzniku alebo zániku povinnosti. Tieto skutočnosti uvedie až v daňovom priznaní.
 • Správcovi dane musí nahlásiť do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia len skutočnosť zániku povinnosti, keď vozidlo nebolo k 31. decembru po celý predchádzajúci rok využívané na podnikateľské zámery.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť na daň z motorových vozidiel:

 • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky predmetu dane, čiže vozidlo kategórie L, M, N alebo O evidované v Slovenskej republike bolo použité na podnikanie.
 • Daňovníkovi, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
 • Novému daňovníkovi, pri zmene osoby daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka.
 • Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:
  • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
  • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
  • k zániku daňovníka bez likvidácie,
  • k zmene držiteľa vozidla,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená,
  • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ. 

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: