Od 1. januára budúceho roka budú rásť viaceré dávky a príspevky. Nezvyšuje ich žiaden nový zákon, ale suma životného minima, ktorá rástla už v júli tohto roka. Na túto veličinu sú automaticky napojené rôzne daňové ukazovatele, ale aj sociálna pomoc od štátu. O niečo viac peňazí dostanú napríklad rodičia či ľudia, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.

Životné minimum počíta štatistika

Životné minimum sa zvyšuje vždy k 1. júlu daného roka. Jeho výšku určuje Štatistický úrad SR podľa rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Základnou úlohou tohto čísla je určovanie hranice, pod ktorou sa už človek ocitne v stave hmotnej núdze.

Okrem toho sa používa napríklad aj pri exekúciách, určovaní nároku na predčasný dôchodok, ale rozhoduje aj o raste niektorých dávok, príspevkov, daňových výhod a veličín. Od júla jeho výška stúpla z pôvodných 214,83 eura na 218,06 eura.


Životné minimum je ešte stanovené aj pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu v domácnosti a nezaopatrené či zaopatrené neplnoleté dieťa. V prvom prípade je suma od júla 2021 na úrovni 152,12 eura, v druhom zase vo výške 99,56 eura.

Dávky a príspevky 2021

Keď v júli začne platiť nová výška životného minima, spolu s ňou rastú aj niektoré dávky a príspevky. Niektoré v rovnakom mesiaci a roku, iné až od januára nasledujúceho roka. Inak tomu nebolo ani v roku 2021.

Od júla rástli napríklad maximálna výška náhradného výživného, príspevok na prepravu, maximálna výška resocializačného príspevku, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe či takzvaný opakovaný príspevok.

Aké príspevky sa zvyšovali od 1. júla 2021 (tabuľka)

Dávky a príspevkySuma (€)
Príspevok na prepravu111,26
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie: I. skupina40,48
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie: II. skupina20,24
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov – na diétne stravovanie: III. skupina12,15
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia20,24
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkovsúvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla36,42
Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkovsúvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom48,57
Maximálna výška resocializačného príspevku87,22
Maximálna výška náhradného výživného368,37
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti550,60
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti1015,60
Opakovaný príspevok dieťaťu do 10 rokov veku199,20
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 10 do 15 rokov veku229
Opakovaný príspevok dieťaťu nad 15 rokov veku248,90
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi194,20
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi138,40
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi79,70
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe141,74
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by218,06
Zdroj: MPSVaR/dávky a príspevky

Dávky a príspevky 2022

Od januára sa zase budú zvyšovať ďalšie rôzne príspevky, ktoré sú na životné minimum naviazané. Vo väčšom počte ide najmä o také, ktoré poberajú ľudia v hmotnej núdzi. Rásť budú aj príspevky pre rodičov či pre ľudí, ktorým štát prispieva na udržanie práce alebo zlepšenie pracovných zručností.

Aké príspevky sa zvyšujú od 1. januára 2022 (tabuľka)

Dávky a príspevkySuma (€)
Rodičovský príspevok280
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské)383,80
Prídavok na dieťa25,88
Príplatok k prídavku na dieťa12,14
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa106,33
Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca bez detí68,80
Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi130,90
Dávka v hmotnej núdzipre jednotlivca s 5 a viac deťmi191,20
Dávka v hmotnej núdzi pre dvojicu bez detí119,60
Dávka v hmotnej núdzipre dvojicus 1 až 4 deťmi179
Dávka v hmotnej núdzipre dvojicus 5 a viac deťmi241,30
Ochranný príspevok pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h)70,40
Ochranný príspevok pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j)38,70
Ochranný príspevok pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa15,10
Aktivačný príspevok s príjmom zo závislej činnosti140,80
Aktivačný príspevok pre uchádzača o zamestnanie70,40
Príspevok na nezaopatrené dieťa19,30
Príspevok na bývanie pre jednu osobu59,40
Príspevok na bývanie pre dve a viac osôb94,80
Zdroj: MPSVaR/dávky a príspevky

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: