Maximálne dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia od júla tohto roka porastú. O nových sumách rozhodla vlaňajšia priemerná mzda, ktorá podľa štatistikov dosiahla úroveň 1 304 eur mesačne. Na základe jej výšky sa potom počíta takzvaný maximálny denný vymeriavací základ, od ktorého sa zase odvíja maximálna výška dávok. Maximálne dávky v nezamestnanosti sa zvýšia o viac ako 91 eur mesačne a dávka garančného poistenia stúpne o 279 eur.


Vyššie maximálne dávky v nezamestnanosti budú dostávať tí, ktorí sa po júli zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 608 eur mesačne. Maximálna dávka je 1 329,10 eura.

Vzrastie aj maximálna dávka garančného poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Vzniká vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Maximálne dávky v nezamestnanosti od 1. júla 2023

 • Najvyššia možná úroveň dávok v nezamestnanosti platí vždy od začiatku júla daného roka do konca júna nasledujúceho roka. Nové sumy teda začnú platiť v júli tohto roka. Denný vymeriavací základ bude najviac vo výške 85,7425 eura. Dávka sa poskytuje za dni a jej výška je 50 percent denného vymeriavacieho základu.
 • Maximálna výška dávky v nezamestnanosti pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci stúpne to súčasných 1 234,30 eura na 1 329,10 eura a pri 30-dňovom mesiaci zo sumy 1 194,50 eura na 1 286,20 eura. Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako  91 eur mesačne. Poberať ju možno najviac šesť mesiacov.
 • Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2023. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení.
 • Na reálny výpočet dávky v nezamestnanosti je v zásade potrebný súčin denného vymeriavacieho základu, čísla 0,5 a počtu dní v mesiaci. Podpora v nezamestnanosti sa môže poberať maximálne šesť mesiacov.
 • Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo dohodári s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.
 • Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení.
 • Skutočná výška dávky sa pri jednotlivcoch počíta z hrubej mzdy zamestnanca alebo z vymeriavacieho základu, ktorý si dobrovoľne poistení určia podľa seba.
 • Na posúdenie nároku na dávku pritom nemá vplyv, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený, alebo či išlo o pracovný pomer na určitý a neurčitý čas.

Dávky v nezamestnanosti v roku 2023 a 2024:

DávkaSuma od 1. júla 2022 do 30. júna 2023Suma od 1. júla 2023 do 30. júna 2024
Maximálne dávky v nezamestnanosti za 30 dní1 194,50 eura1 286,20 eura
Maximálne dávky v nezamestnanosti za 31 dní1 234,30 eura1329,10 eura
Zdroj: Sociálna poisťovňa
dávky v nezamestnanosti
Ilustračné foto: Depositphotos

Maximálne dávky garančného poistenia od 1. júla 2023

 • Maximálna výška dávky garančného poistenia bude oproti súčasnosti vyššia o 279 eur. Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2023 do 30. júna 2024, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 3 912 eur. V predchádzajúcom ročnom období bola jej maximálna výška 3 633 eur.
 • Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.
 • Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
 • Pracovným vzťahom môže byť pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.
 • Nárok na dávku nevznikne, ak je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa vo výške najmenej 50 percent, uzatvoril pracovnoprávny vzťah po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo bol písomne upozornený na platobnú neschopnosť zamestnávateľa.
 • Žiadosť o dávku sa odporúča podať do 60 dní od platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu.