Exekúcia je proces vymáhania dlhov a pohľadávok. Môže ísť o nedoplatok na sociálnom poistení, dlh na daniach, nesplácanie úverov a podobne. Veriteľ je oprávnený na základe vykonateľného rozhodnutia, ktoré je zároveň exekučným titulom, začať s exekúciou. Exekúciou sa potom rozumie nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktorú vykonáva exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba s postavením verejného činiteľa.

Exekúcia 2023: Kto a ako môže podať návrh na exekučné konanie?

 • Od roku 2017 platí povinnosť komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky. Elektronický návrh na vykonanie exekúcie podáva oprávnený sám, prostredníctvom svojho zástupcu alebo exekútora.
 • Ak návrh podávajú viacerí oprávnení, musia si na účely exekučného konania zvoliť spoločného zástupcu. V prípade, že oprávnený alebo jeho zástupca nemá občiansky preukaz s čipom alebo potrebuje k návrhu doložiť listinu, môže návrh podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora v Slovenskej republike.
 • Povinnosť používať elektronickú schránku na účely elektronickej komunikácie a doručovanie vyplýva pre exekútorov zo zákona o e-Governmente. Exekútor je v danom prípade do začatia exekúcie zástupcom oprávneného na doručovanie písomností, za čo mu patrí odmena a náhrada výdavkov.
 • Návrh sa podáva elektronickými prostriedkami cez elektronický formulár do elektronickej schránky výlučne príslušného okresného súdu v Banskej Bystrici.
 • Elektronický formulár je zverejnený na webovej stránke ministerstva spravodlivosti. Návrh sa podáva buď cez portál ministerstva, ktorý poskytuje plne automatizovaný proces, alebo cez portál slovensko.sk.
 • Návrh je potrebné autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň nebude prihliadať. Exekučný titul a ostatné listiny sa musia pripojiť buď ako pôvodný autorizovaný elektronický dokument, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou pôvodného dokumentu v listinnej podobe.
 • Zaručená konverzia sa nevyžaduje, ak návrh na vykonanie exekúcie podáva pôvodca exekučného titulu, alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora.
 • Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol návrh doručený súdu.
exekúcia
Exekúcia je proces vymáhania dlhov a pohľadávok (Ilustračné foto: Depositphotos)

Exekúcia 2023: Ako prebieha exekučné konanie?

 • Exekučný súd preskúma návrh a ak nie sú dôvody na jeho zamietnutie, elektronicky zašle poverenie príslušnému exekútorovi do 15 dní odo dňa podania návrhu.
 • Exekútor upovedomí oprávneného a dlžníka o začatí exekúcie, ktoré sa doručuje do vlastných rúk. Od tohto momentu nemôže dlžník nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii inak ako bežným spôsobom.
 • Bežnými právnymi úkonmi fyzickej osoby sú práve tie, ktorými sebe alebo vyživovaným osobám zabezpečuje základné životné potreby. Pri právnických osobách alebo podnikateľoch sú bežnými právnymi úkonmi tie činnosti, ktorými zabezpečujú riadny výkon svojho podnikania.
 • Do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia môže povinný podať návrh na zastavenie exekúcie, vymáhaný nárok splniť v plnom rozsahu alebo požiadať o splátky. Exekútor je návrhom na vykonanie exekúcie viazaný a nemôže vykonať exekúciu vo väčšom rozsahu, než navrhuje oprávnený, aj keby bol z exekučného titulu oprávnený uplatňovať viac.
 • Spôsob vykonania exekúcie musí byť primeraný vymáhanej povinnosti a aj hodnota zabezpečeného majetku povinného by mala zodpovedať hodnote vymáhanej povinnosti. Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.
 • V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor, po preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho žiadosť, povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti.

Exekúcia 2023: Koľko stojí exekučné konanie?

 • Ak sa návrh podáva prostredníctvom exekútora, za spísanie návrhu do zápisnice a za zaslanie návrhu elektronickými prostriedkami vrátane konverzie dokumentov, prijímania a odosielania písomností a iné činnosti súvisiace s podaním návrhu patrí exekútorovi v súlade s vyhláškou odmena vo výške 16,50 eura.
 • V exekučnom konaní sa v súvislosti s podaním návrhu platí ešte súdny poplatok vo výške 16,50 eura, ak nie je oprávnený od poplatkovej povinnosti oslobodený.
 • Súdny poplatok je splatný podaním návrhu a uhrádza sa poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke.
 • Zúčtovacie údaje sa oznamujú automatizovaným spôsobom, takže exekučný súd na zaplatenie nevyzýva.
 • Keďže všetky návrhy na vykonanie exekúcie bez rozdielu bude na exekučný súd možné doručiť iba elektronicky, použitie zvýhodnenej 50-percentnej sadzby poplatku sa neuplatní.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: