Koľko stojí overenie podpisu či listín a kde sa to vybavuje? Ľudia môžu potrebovať overenie vlastnoručného podpisu či dokumentov z rôznych dôvodov. Spravidla ide o rôzne právne dokumenty či úradné listiny. Ľudia môžu túto službu využiť buď. u notára, alebo na obecných či mestských úradoch.

Pravidlá, ktoré upravujú osvedčovanie listín a podpisov, definuje zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, a tiež zákon o notároch a notárskej činnosti. Obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce. Notári overujú listiny v rámci svojich kompetencií.

Overovanie podpisov a listín na matrike:

 • Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť a za osvedčenie sa vyberá správny poplatok, ak nie je ustanovené inak.
 • Správny poplatok vyberaný obcou sa platí v hotovosti, poštovou poukážkou či prevodom z účtu v banke.
 • Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obvodného úradu alebo obce. Ak žiada o osvedčenie podpisuosoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obvodného úradu alebo do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.
 • Obvodný úrad a obec pri osvedčovaní listiny zodpovedajú za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.
 • Pri osvedčovaní podpisu na listine obvodný úrad a obec zodpovedajú za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy.
 • Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca.
 • Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
Koľko stojí overenie podpisu
Koľko stojí overenie podpisu či listín a kde sa to vybavuje? (Ilustračné foto: Freepik/koľko stojí overenie podpisu)

Kedy matrika nemôže overiť podpis či listinu:

 • Keď ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • Odpisy alebo kópie občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov.
 • Keď ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.
 • Ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou.
 • Keď nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie.
 • Ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, ale nevzťahuje sa to na listiny napísané v českom jazyku.

Overovanie podpisov a listín u notára:

Na žiadosť notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv.


Notár vydáva osvedčenia:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny,
 • o pravosti podpisu na listine,
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo,
 • o protestácii zmeniek,
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
 • o tom, že je niekto nažive,
 • o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,
 • o iných skutočnostiach.

Pri osvedčení s o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny, pravosti podpisu na listine a o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, pripojí notár osvedčovaciu doložku na predloženej listine alebo na listine pevne s ňou spojenej. O osvedčení iných skutočností spíše notár notársku zápisnicu, pre ktorú platia primerane ustanovenia o notárskych zápisniciach o právnych úkonoch. Z týchto notárskych zápisníc sa môžu vydávať osvedčené odpisy.

Osvedčenie o čase, kedy bola listina notárovi predložená, pripojí notár k predloženej listine formou osvedčovacej doložky, v ktorej uvedie deň, mesiac a rok, a ak je to potrebné, i hodinu, kedy bola listina predložená. Na požiadanie pripojí notár tiež osvedčenie o totožnosti osoby predkladajúcej listinu.

Koľko stojí overenie podpisu
Koľko stojí overenie podpisu? Na matrike je iná cena ako u notára (Ilustrácia: DALL-E)

Koľko stojí overenie podpisu alebo listiny:

Koľko stojí overenie podpisu na matrike:

 • Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu na matrike:
  • v slovenskom jazyku: 2 €
  • v cudzom jazyku: 3 €

Koľko stojí overenie podpisu u notára:

 • Za notárske osvedčenie správnosti odpisu alebo kópie listiny vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej správnosť odpisu alebo kópie sa osvedčuje: 2,50 €
 • Ak ide o notárske osvedčenie správnosti odpisu alebo kópie listiny, ktorá sa má použiť v cudzine, za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej správnosť odpisu alebo kópie sa osvedčuje: 5 €
 • Za notárske osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis: 4 €
 • Ak ide o notárske osvedčenie pravosti podpisu na listine, ktorá sa má použiť v cudzine, za každý podpis jednej osoby na listine alebo jej rovnopise: 8 €

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: