Prestavba vozidla je spravidla zmena pohonu či karosérie, ktoré nie sú označené identifikačným číslom výrobcu VIN. Jednotlivá prestavbe platí len v prípade, že ide o maximálne päť áut. Pred samým začatím prestavby je potrebné podať žiadosť na okresný úrad odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa trvalého pobytu. Žiadosť je možné podať listinne alebo aj cez elektronickú službu.

Prestavba vozidla (žiadosť pred začiatkom):

 • Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa ako meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis.
 • Právnická osoba predkladá názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 • Okrem toho musí byť uvedená značka, obchodný názov, variant alebo verziu variantu, druh a kategóriu vozidla či obchodné meno výrobcu.
 • Uvedené musí byť aj evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla a tiež účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité.
 • Žiadateľ tiež musí predložiť podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla, návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.
 • V prílohe žiadosti musí byť aj technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené.
 • Prestavba vozidla si vyžaduje aj súhlasné stanovisko, ktoré musí dať aj výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla, ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.
 • Okresný úrad si môže vyžiadať aj stanoviská alebo odborné posudky iných orgánov.
 • Ak úrad prestavbu schváli, žiadateľ má rok na jej dokončenie. V rozhodnutí určí podmienky potrebné na schválenie prestavby jednotlivého vozidla. Uloží žiadateľovi vykonať skúšky vozidla po prestavbe jednotlivého vozidla.
 • Ak je to potrebné, nariadi sa aj kontrolu montáže jeho systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky či kontrolu originality.
 • Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených skúšok a kontrol.

Prestavba vozidla (žiadosť po prestavbe):

 • Po ukončení prestavby je žiadateľ povinný podať žiadosť o schválenie prestavby na ten istý úrad, na ktorý odovzdal aj žiadosť o prestavbu. Žiadosť možno podať listinne alebo aj cez elektronickú službu.
 • Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje ako meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis.
 • Právnická osoba predkladá názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.
 • Okrem toho musí byť uvedená značka, obchodný názov, variant alebo verziu variantu, druh a kategóriu vozidla či obchodné meno výrobcu.
 • Uvedené musí byť aj evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla a tiež účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité
 • V žiadosti musí byť aj číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla. Toto sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii.
 • Predkladá sa aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania.
 • Oborný posudok o kontrole originality vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu montáže plynového zariadenia.
Prestavba vozidla
Prestavba vozidla je spravidla zmena pohonu či karosérie (Ilustračné foto: Polícia SR)
 • Prestavba vozidla si vyžaduje aj protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky.
 • Ďalej sa predkladá návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel.
 • Prestavba vozidla si vyžaduje aj protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe a návrh základného technického opisu nie je potrebný, ak ide o prestavbu montáže plynového zariadenia pomocou komponentov, ktoré majú udelenú správu o homologizácii.
 • V tomto prípade sa predkladá správa o homologizácii, osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla, návrh doplnkového štítku výrobcu a protokol o montáži plynového zariadenia v prípade, ak ide o prestavbu montáže plynového zariadenia.
 • Okresný úrad si môže vyžiadať aj stanoviská alebo odborné posudky iných orgánov.

Koľko stojí prestavba vozidla na úradoch:

 • Pri schválení prestavby jednotlivo prestavanému vozidlu okresný úrad zapíše údaje o prestavbe jednotlivého vozidla do osvedčenia o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
 • Alebo do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá nové osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla.
 • Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon.
 • Podanie žiadosti o povolenie jednotlivej prestavby vozidla: 20 €
 • Podanie žiadosti o schválenie jednotlivej prestavby vozidla montážou plynového zariadenia: 50 €
 • Podanie žiadosti o schválenie jednotlivej prestavby vozidla inou prestavbou: 300 €

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: