Narodenie dieťaťa so sebou prináša aj množstvo administratívnych povinností pre rodičov. Začína to informovaním zamestnávateľa o tehotenstve. Predložením písomného oznámenia o tehotenstve začína plynúť zamestnankyni ochranná doba, počas ktorej jej zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Ochranná doba platí aj počas čerpania materskej dovolenky a v dobe, keď je zamestnankyňa či zamestnanec na rodičovskej dovolenke.


Zároveň platí, že zamestnávateľ je povinný tehotnej zamestnankyni poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne prehliadky súvisiace s tehotenstvom, pokiaľ nie je možné toto vyšetrenie absolvovať mimo pracovného času. Tehotná zamestnankyňa k oznámeniu bude potrebovať potvrdenie o tehotenstve od gynekológa, napísať oznámenie zamestnávateľovi a doručiť mu dokumenty.

Ešte predtým, ako prebehne narodenie dieťaťa, zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku. Tehotná zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr od ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Zamestnankyňa musí predpokladaný deň nástupu na materskú, deň prerušenia či skončenia oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred.

Narodenie dieťaťa: Prvé povinnosti

 • Nemocnice poskytujú všetky potrebné informácie o priebehu pôrodu ešte pred narodením dieťaťa, čo je potrebné si so sebou priniesť do nemocnice vrátane potrebných dokladov.
 • V pôrodnici je potrebné nahlásiť kontaktné údaje (meno, adresu a telefónne číslo) prediatra. V prípade, že rodič nemá dohodnutého žiadneho pediatra, dieťa má automaticky nárok na starostlivosť lekára v územnom obvode trvalého bydliska jeho matky.
 • Ohlásením narodenia dieťaťa štát začína procesné úkony, na základe ktorých nebude potrebná osobná návšteva matriky pre vyzdvihnutie rodného listu ani podávať žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
 • Dôležité je potvrdenie voľby rodného listu poštou a podpísanie „Dohody rodičov o mene a priezvisku dieťaťa“ ešte v nemocnici, a to najneskôr na nasledujúci deň po narodení dieťaťa.
 • Bez predloženia potrebných dokladov nebude možné napríklad, aby obaja rodičia podpísali „Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa“ ešte v nemocnici po narodení dieťaťa.
 • Na základe dohody je možné vystavený rodný list zaslať poštou. V opačnom prípade bude možné rodný list prebrať na príslušnej matrike.
 • Rodičia môžu danú dohodu podpísať aj elektronicky či osobne na príslušnom matričnom úrade.
 • Ak bolo vyplácané tehotenské, je potrebné predložiť potvrdenie o skončení tehotenstva príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá tehotenské vypláca. Táto povinnosť ale platí len pre tehotentstvá, ktoré neboli ukončené pôrodom.
 • Môže tiež prebiehať takzvané určenie otcovstva dieťaťa Tento krok je len pre rodičov, ktorí nie sú manželia.
 • Rodičia môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť otcovstvo dieťaťa súhlasným vyhlásením rodičov elektronicky alebo na osobne na matrike.

Narodenie dieťaťa: Rodný list, poisťovňa a pobyt

 • Rodný list je vystavený automaticky za predpokladu, že bola podpísaná „Dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa“. Je možné ho vyzdvihnúť na príslušnej matrike.
 • V prípade prejaveného záujmu o zaslanie rodného listu poštou je taktiež potrebné, aby o to matka požiadala ešte v pôrodnici. Prebieha vždy len „do vlastných rúk“.
 • Príslušná matrika zasiela rodný list na 4. až 5. deň od narodenia dieťaťa. Adresa pre doručenie rodného listu je vždy nastavená na trvalý pobyt matky.
 • Od roku 2022 už nie je potrebné prihlasovať dieťa do zdravotnej poisťovne, automaticky bude prihlásené do zdravotnej poisťovne matky.
narodenie dieťaťa
Narodenie dieťaťa so sebou prináša aj množstvo administratívnych povinností pre rodičov (Ilustračné foto: Depositphotos)
 • Prihlásenie dieťaťa k vybranému pediatrovi by sa malo uskutočniť do troch dní od prepustenia z pôrodnice. S pediatrom je možné dohodnúť si termín a aj miesto návštevy.
 • Starostlivosť o dieťa a výber pediatra je potrebné odsúhlasiť podpísaním Dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
 • Pre jej uzatvorenie je potrebné oznámiť pediatrovi rodné číslo dieťaťa a tiež zdravotnú poisťovňu, do ktorej je dieťa prihlásené.
 • Narodenie dieťaťa na území Slovenskej republiky je aj začiatkom jeho trvalého pobytu. Dieťaťu je automaticky pridelený trvalý pobyt rovnaký, ako má matka dieťaťa – teda rodič nemusí nič ohlasovať.
 • Trvalý pobyt je možné zmeniť na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska (ohlasovňa pobytu), kde musí rodič nahlásiť nového člena aj v súvislosti s poplatkami za odvoz smetí.
 • Ak sa dieťa narodí mimo územia Slovenska, miestom jeho trvalého pobytu nie je miesto trvalého pobytu jeho matky.
 • Žiadosť o vydanie cestovného dokladu ako aj vydanie občianskeho preukazu pre dieťa predkladá rodič dieťaťa, ku ktorej priloží rodný list a svoj občiansky preukaz. Žiadosť sa podáva osobne s dieťaťom na polícii alebo v klientskom centre.

Narodenie dieťaťa: Príspevky a dávky

 • Narodenie dieťaťa pre rodiča znamená aj nárok na niektoré dávky.
 • Pre vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa štát použije už existujúce údaje ako sú bankový účet alebo adresu, kde sa vyplácalo tehotenské alebo tehotenské štipendium budúcej matky. Ak nimi štát nedisponuje, bude rodiča kontaktovať o doplnenie údajov.
 • Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.
 • Proces schvaľovania a vyplácania príspevku si riadi štát ihneď potom ako matrika vystaví rodný list dieťaťa. Rodičia už nemusia podávať písomnú či elektronickú žiadosť.
 • Štandardná lehota pre priznanie príspevku je do 30 dní od vystavenia rodného listu, respektíve najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa.
 • Aktuálna výška príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu, alebo 151,37 €, ak ide o dieťa narodené z piateho pôrodu a ďalšieho pôrodu.
 • Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa. Nárok na príspevok zaniká uplynutím dvanástich mesiacov od narodenia dieťaťa.
 • Okrem príspevku od štátu poskytujú niektoré mestá a obce jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. To je možné zistiť napríklad na ich webových stránkach. Pozor, daný príspevok nemusí byť vždy poskytovaný vo finančnej podobe.
 • Ak je matka zamestnaná, mala by informovať o narodení dieťaťa i zamestnávateľa pre možný príspevok pri narodení dieťaťa, ak ho zamestnávateľ poskytuje.
 • O prídavok na dieťa, či rodičovský príspevok je aj naďalej potrebné žiadať. Nepriznáva sa automaticky ako príspevok pri narodení dieťaťa.
 • Rodičia môžu podať žiadosť aj o príspevok pre rodičov, ktorým sa narodili súčasne tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, prídavok na dieťa, o rodičovský príspevok či príspevok na starostlivosť o dieťa.