Finanční sprostredkovatelia sa musia riadiť novým európskym nariadením. To platí od 10. marca a definuje informácie, ktoré musia sprostredkovatelia zverejňovať. Na nové nariadenie upozornila spoločnosť EFIBA, ktorá organizuje vzdelávacie podujatia SIBAF.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 23019 o o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR) môže byť pre mnohých sprostredkovateľov zmätočné. Namiesto sprostredkovateľov totiž hovorí o poradcoch. Slovenská legislatíva však tieto dva pojmy rozlišuje. Poradcov na rozdiel od sprostredkovateľov musí platiť klient. Sprostredkovatelia sú platení z provízií od finančnej inštitúcie.

Aj podľa Národnej banky Slovenska (NBS) pojem finančný sprostredkovateľ, ako ho definuje európske nariadenie, nie je rovnaký, ako pojem finančný poradca, o ktorom hovorí slovenský zákon o finančnom sprostredkovaní. „SFDR sa aplikuje na sprostredkovateľov poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi, ktoré sú založené na poistení podľa čl. 2 (11) (a) SFDR. Rovnako aj na samostatných finančných agentov v sektore kapitálového trhu, ak poskytujú investičnú službu, investičné poradenstvo (podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z.) ktorí ako subjekty na ktoré sa analogicky vzťahuje úprava zákona o cenných papieroch, spadajú do vymedzenia pojmu „finančný poradca“ podľa čl. 2 (11) SFDR,“ vraví hovorca NBS Peter Majer.

Čo musia podľa nového nariadenia robiť sprostredkovatelia poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktami založenými na poistení a samostatní finanční agenti v sektore kapitálového trhu, ktorí poskytujú investičné poradenstvo:

  • zverejňovať informácie na webových sídlach o politikách, ktoré sa týkajú rizík ohrozujúcich udržateľnosť
  • informácie o zohľadňovaní nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť pri poradenstve resp. dôvody pre nezohľadňovanie týchto vplyvov
  • informácie o konzistentnosti politík odmeňovania so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť
  • v predzmluvných informáciách majú povinnosť uviesť riziká, ktoré ohrozujú udržateľnosť
  • vplyv týchto rizík na výnosy z finančných produktov, v súvislosti s ktorými je poradenstvo poskytované

Zdroj: NBS

Dodržiavanie nových pravidiel bude kontrolovať NBS v rámci dohľadu nad finančným trhom.