Zamestnanci sú v porovnaní so živnostníkmi v nevýhode. Zo svojho príjmu si nemôžu odpočítať výdavky. Živnostníci aj keď nemajú žiadne náklady, alebo len nízke, si môžu odrátať paušálne výdavky vo výške 60 percent z príjmu. No zákon o dani z príjmu dáva aj zamestnancom možnosť odpočítať si z príjmu viaceré položky. Priamo z dane si zase môžu odrátať daňový bonus.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Základná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2020 je vo výške 4 414,20 eura. Na takúto sumu má nárok každý, kto má daňový základ do 19 506,56 eur. Od tejto čiastky sa nezdaniteľná časť postupne znižuje až na nulu. Ak má napríklad niekto daňový základ 10-tisíc eur, odpočíta si od neho 4 414,20 eura, a daň bude platiť len zo sumy 5 585,80 eura

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela je najviac vo výške 4 035,84 eura. Nárok na ňu majú ľudia v prípade, že ich daňový základ nepresahuje 37 163,36 eura. Ak je vyšší, nezdaniteľná časť na manželku sa postupne znižuje.

Nárok na plnú sumu nezdaniteľného minima na manželku má jej muž len vtedy, ak manželka nemá vlastný príjem. V prípade, že má vlastný príjem, je ho potrebné od tejto nezdaniteľnej sumy odrátať. A ak je jej zárobok vyšší ako nezdaniteľná suma, jej manžel si nemôže vôbec uplatniť túto nezdaniteľnú časť.

Príspevky do tretieho piliera

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Maximálne si možno týmto spôsobom znížiť základ dane o 180 eur ročne.

Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Výdavky na kúpeľnú starostlivosť

Od roku 2018 si možno z daňového základu odpočítať aj preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Musí ísť o úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami zaplatené kúpeľnému zariadeniu, ktorému bolo štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne.

Odpočítať si možno aj výdavky za kúpeľnú starostlivosť za manželku a deti. Za každú osobu si možno znížiť daňový základ najviac o 50 eur. Dĺžka pobytu v kúpeľoch nie je rozhodujúca.

Daňový bonus na dieťa

Kým nezdaniteľné časti sa odpočítavajú zo základu dane, daňový bonus sa odrátava priamo z výslednej dane. Ak je suma bonusu vyššia ako daň, ktorú máme zaplatiť, nielenže nebudeme platiť žiadnu daň, ale štát nám ešte doplatí aj rozdiel.

Nárok na daňový bonus na dieťa má každý, kto vlani mal príjmy aspoň vo výške 3 480 eur. Mesačná suma bonusu na dieťa do šiestich rokov je 45,44 eura a na staršie dieťa 22,72 eura.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Mladí ľudia, ktorí si brali hypotéku po roku 2017 a spĺňajú podmienky, si môžu z daní odpočítať polovicu zaplatených úrokov. Podmienkou je, aby žiadateľ o bonus nemal ku dňu uzatvorenia zmluvy viac ako 35 rokov a aby jeho priemerný plat nepresahoval 1,3-násobok priemernej mzdy. Výška príjmu sa posudzuje v kalendárnom roku, v ktorom sa uzatvárala zmluva o úvere.

Suma daňového bonusu dosahuje 50 percent zaplatených úrokov, najviac však 400 eur za rok. Dlžník pritom môže daňový bonus využiť len v prvých piatich rokoch splácania hypotéky.