Sociálna poisťovňa bude pracujúcim ľuďom každých päť rokov posielať informáciu o tom, akú penziu môžu očakávať z prvého a druhého dôchodkového piliera. Takzvaná oranžová obálka im bude do schránky chodiť až dovtedy, kým neodídu do penzie. Vyplýva to návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý ešte vlani na jeseň prešiel pripomienkovým konaním. Cieľom zmeny je podľa návrhu zabezpečenie lepšej informovanosti o budúcich penziách z povinného dôchodkového systému.


Legislatívu chce meniť ministerstvo práce, podľa ktorého poputuje oranžová obálka už čoskoro na vládu. „Návrh rezortu práce, ktorý upravuje fungovanie oranžovej obálky, je aktuálne súčasťou legislatívneho procesu. Jeho zaradenie do programu rokovania vlády očakávame už v druhej polovici februára tohto roka. Následne bude návrh predložený na prerokovanie do parlamentu,“ povedala hovorkyňa ministerstva práce Kristína Korenková.

Oranžová obálka (len) z dvoch pilierov

Takzvaná oranžová obálka by mala obsahovať informáciu o predpokladanom štátnom dôchodku a dôchodku zo sporenia. Jej zavedenie je jedným z bodov programového vyhlásenia vlády. Ministerstvo práce si za vzor zobralo švédsku verziu oranžovej obálky. „V súčasnosti, aj napriek tomu, že informovanosť obyvateľov o ich budúcich dôchodkových nárokoch z druhého a tretieho piliera je parciálne zabezpečená na primeranej úrovni, informovanosť o budúcich dôchodkových nárokoch z prvého piliera nie je dostatočná,“ píše ministerstvo v návrhu.


Rezort hovorí, že sa chce dopracovať k prognóze, ktorá bude počítať so všetkými poskytovateľmi dôchodkového poistenia či sporenia. „Zavedenie komplexnej informácie je prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa, v ďalších rokoch bude potrebné smerovať aktivity k vytvoreniu aplikácie integrujúcej informácie z I. piliera ako aj informácie od správcov v II. a III. pilieri,“ tvrdí ministerstvo. Súčasťou návrhu je preto aj zmena termínu, počas ktorého už ľudia v súčasnosti dostávajú prognózu z druhého a tretieho piliera. Kým v súčasnosti ju dotávajú v januári, po novom by mala prognóza o II. a III. pilieri prichádzať do konca marca.

Štát bude v oranžovej obálke počítať so základnou a alternatívnou prognózou. Prvá z nich bude definovať základný, optimistický a pesimistický scenár. Tie sa budú odvíjať od predpokladaného vývoja parametrov pri poistencovi a z možných ekonomických scenárov. Alternatívna prognóza bude zohľadňovať zmeny, o ktorých môže do určitej miery rozhodnúť samotný poistenec a z ktorých sa vychádzalo pri určení základnej prognózy starobného dôchodku. Ide napríklad o zvýšenie vymeriavacieho základu pri živnostníkovi.

Oranžová obálka
Budúcim penzistom bude takzvaná oranžová obálka chodiť až do ich päťdetiatky. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Alternatívna prognóza sa tiež bude meniť podľa veku poistenca. „Napríklad v prípade poistenca mladšieho ako 50 rokov sa bude alternatívne prognózovať iba jeho starobný dôchodok a v prípade staršieho poistenca sa od určitého veku v závislosti od ďalších okolností bude ako alternatíva starobného dôchodku prognózovať aj predčasný starobný dôchodok,“ vysvetľuje prognózu podľa veku hovorkyňa ministerstva práce.

Rezort hovorí, že prognóza bude prospešná aj pre mladších ľudí, ktorým do dôchodku zostávajú ešte desiatky rokov. „Dôchodková prognóza bude navrhnutá tak, aby dokázala poistenca informovať nielen o prognóze starobného dôchodku, v prípade mladších poistencov v čase jej zasielania nie veľmi presnú, ale aj o premenných, od ktorých je jeho budúci dôchodok závislý. Poistenec by si mal uvedomiť, že na výšku dôchodku má vplyv aj jeho vlastné rozhodnutie,“ dodalo ministerstvo práce v návrhu.

Elektronicky alebo poštou

O tom, ako často bude oranžová obálka prichádzať, rozhoduje vek poistenca a začiatok jeho pracovného života. Každý, kto už je plnoletý a získal aspoň jeden deň dôchodkového poistenia, bude dôchodkovú prognózu dostávať každých päť rokov až do dovŕšenia päťdesiatky. Keď niekto začne pracovať až od 27. roku veku života, dôchodkovú prognózu dostane za rok od začiatku platenia dôchodkového poistenia. Druhýkrát potom v 33. roku veku.

„Poistenci nad 50 rokov budú dostávať prognózu každoročne a to až dovtedy, kým poistencovi nevznikne nárok na výplatu starobného alebo predčasného starobného dôchodku, alebo v prípade poberateľa invalidného dôchodku do dovŕšenia jeho dôchodkového veku. Cieľom zvýšenej frekvencie zasielania dôchodkovej prognózy je zlepšenie schopnosti poistencov finančne plánovať odchod do dôchodku, nakoľko projekcie starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku, sa s blížiacim dôchodkovým vekom spresňujú,“ spresnila K. Korenková.

Oranžová obálka bude okrem predpokladanej výšky dôchodku obsahovať dôchodkový vek, získané obdobie dôchodkového poistenia a aktuálnu hodnotu priemerného osobného mzdového bodu. Ten sa používa na výpočet dôchodkovej dávky a počíta sa z príjmu za jednotlivé roky. Doslova ide o priemer pomeru mzdy poistenca a priemernej mzdy za jednotlivé odpracované roky. Legislatívci tiež navrhujú, aby dôchodková prognóza obsahovala aj informáciu o vplyve inflácie na výšku budúceho dôchodku.

Pravidelnú prognózu bude posielať Sociálna poisťovňa poštou alebo elektronicky. V druhom prípade ale musí mať poistenec aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Pokiaľ bude chcieť sprístupniť dôchodkovú prognózu výlučne cez elektronický účet poistenca, bude o to musieť požiadať Sociálnu poisťovňu. Oranžová obálka by sa mala posielať vždy do konca mája daného roka.