Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti má chrániť bývanie pred rôznymi rizikami. Finančne kryté sú okrem iného napríklad aj pred povodňami, požiarom či inými prírodnými živlami. V rizikových oblastiach komerčné poisťovne nemusia súhlasiť s uzatvorením poistenia. Rozhoduje o tom takzvaná povodňová mapa.

Keď sa nehnuteľnosť nachádza v oblasti, kde sú záplavy časté, poisťovňa má niekoľko možností. Buď musia klienti počítať s tým, že budú platiť vyššie poistné, alebo poisťovne takýchto klientov síce prijmú do poistenia, ale riziko povodne a záplavy vylúčia z poistného plnenia. Záplavy či povodeň im teda nepoistia.

Povodňová mapa sa v niektorých poisťovniach nemusí uplatňovať. Vtedy sa bez obmedzení poisťuje aj nehnuteľnosť v rizikovej oblasti. Portál Finsider preto oslovil niektoré poisťovne na slovenskom trhu s otázkou, či uplatňujú povodňové mapy v rámci poistenia majetku.

Allianz – Slovenská poisťovňa:

V Allianzi aktuálne neuplatňujeme povodňové mapy v rámci retailu pri dojednaní poistenia. To znamená, že poistíme stavbu v akejkoľvek lokalite. Vychádzame totiž z veľkosti nášho kmeňa a pracovali sme s rôznymi scenármi, ktoré by mohli nastať, no zatiaľ, na rozdiel od menších poisťovní, nemusíme odmietnuť poistiť dom v povodňovej oblasti. Povodňová mapa sa však používa na analýzu portfólia a sledujeme zmeny a vývoj v tejto oblasti.

Uniqa:

V novom produkte Domov & bezpečie zaraďujeme poisťované subjekty do povodňových zón podľa miesta poistenia. Čiže uplatňujeme povodňové mapy. Dôvodom je stanovenie rizikovosti poistenia podľa stupňa povodňovej zón 1 až 4, pričom stupeň 4 nepoisťujeme.

Union:

Povodňové mapy v retailových produktoch momentálne nepoužívame. Pri uzatváraní poistenia sa klienta pýtame na škodový priebeh, špecificky aj na počet škôd spôsobených povodňou alebo záplavou.

povodňová mapa
Povodňová mapa je názov pre mapu povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika (Ilustračné foto: Hasičský a záchranný zbor)

ČSOB:

V poistení bývania Domos Kompakt nevyužívame povodňové mapy. V poistných podmienkach máme vlastnú definíciu povodňovej oblasti a riadime sa podľa nej. V budúcnosti však využívanie povodňových máp nevylučujeme.

Kooperativa:

Spoločnosť Kooperativa v poistení majetku občanov a právnických osôb neuplatňuje povodňové mapy, nerozlišuje vek budovy, ani jej zaradenie v liste vlastníctva. Budovy posudzuje podľa účelu, na aký sa používajú. Poistenie majetku Bezstarostný domov od poisťovne Kooperativa zabezpečí krytie škôd na nehnuteľnosti v prípade nečakanej živelnej pohromy – teda aj povodne a záplavy. Pri tomto type poistenia sa neposudzujú povodňové mapy, čo znamená, že adresa poistenca nemôže byť vylúčená z poistenia z dôvodu vyššieho rizika.

Generali:

S mapami nebezpečenstva riečnej a prívalovej povodne pracujeme. Majú veľký informačný prínos nielen pre poisťovňu, ale aj pre samotného klienta, ktorý tak môže urobiť preventívne opatrenia pre zabezpečenie svojho majetku. K dispozícii máme systém, ktorý vie po zadaní konkrétnej adresy vyhodnotiť mieru rizika povodne a záplavy v danom prípade. Aj keď sa však nehnuteľnosť nachádza v rizikovej oblasti, klientovi jeho majetok vieme poistiť. Miesto poistenia a riziková zóna sú jedným z parametrov vstupujúcich do cenotvorby. Ak sa v danej oblasti povodne a záplavy pravidelne opakujú, pristupujeme k poisteniu nehnuteľnosti obozretne.

Povodňová mapa:

  • Povodňová mapa je podľa ministerstva životného prostredia zjednodušený spoločný názov pre mapu povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika.
  • Povodňová mapa sa vypracúva pre geografické oblasti, v ktorých bola v predbežnom hodnotení identifikovaná existencia potenciálne významného povodňového rizika.
  • Na mape povodňového ohrozenia je zobrazený rozsah záplav, ktoré by spôsobili povodne s priemernou dobou opakovania od za raz 5 rokov až po raz za 1 000 rokov, prípadne iná povodeň s výnimočne nebezpečným priebehom.
  • Na mapách povodňového rizika sú uvedené údaje o odhadovanom počte povodňou potenciálne ohrozených obyvateľov.