Úraz patrí podľa údajov Sociálnej poisťovne medzi tri najčastejšie príčiny pracovnej neschopnosti a je hlavnou príčinou úmrtí ľudí do 44 rokov. Záujem o úrazové poistenie sa v posledných rokoch zvyšuje. Ide o produkt, ktorý býva spravidla súčasťou rizikovej životnej poistky, ale predáva sa aj individuálne. Jeho úlohou je krytie finančných nákladov, ktoré môžu vzniknúť po úrazoch. Toto poistenie môže pomôcť najmä v prípadoch, keď po úraze zostanú trvalé následky a človek nemôže pracovať tam, kde predtým a príde preto o značnú časť svojho príjmu. Úrazové poistenie kryje aj menšie úrazy, poisťovne vtedy preplácajú napríklad hospitalizáciu či denné odškodné.

Úrazová poistka kryje výpadok zárobkov. Poisťovňa môže vyplatiť aj dvojnásobok dohodnutej sumy
Inzercia

Senior analytik zo spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec vysvetľuje, že úrazové poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade akéhokoľvek úrazu, ktorý môže byť aj smrteľný. „Poisťovne kryjú úrazy od rezných rán, cez podvrtnutia a pomliaždeniny, po zlomeniny a vážne komplikované úrazy s trvalými následkami. Vážne úrazy s trvalými následkami majú spravidla vplyv aj na schopnosť klienta zarábať, čo by mal zohľadniť pri stanovovaní poistnej sumy,“ vysvetľuje.

Poisťovne tvrdia, že úrazové poistenie je vhodné najmä pre fyzicky pracujúcich ľudí, ktorí zároveň často cestujú a športujú. Poistka pritom kryje niekoľko základných rizík. Hovorkyňa Komunálnej poisťovne Viera Puškárová hovorí, že ide napríklad o drobné úrazy ako zlomeniny, hospitalizáciu, invaliditu alebo aj smrť. „Je vhodné pre každého až do 74 rokov a vyskladať si ho môžete presne podľa svojich potrieb,“ tvrdí. Na rozdiel od krytia choroby je úrazové poistenie možné uzatvoriť aj vo vyššom veku. Niektoré poisťovne majú vekový limit až na úrovni 80 rokov.

Peniaze až po roku

Poistenie v prípade úrazov bez trvalých následkov má pomôcť pri pobyte v nemocnici či potrebnej operácii. Každý úraz je ohodnotený a podľa toho sa vypláca denné odškodné. Spravidla ide o percento z poistnej sumy. Pri trvalých následkoch úrazu sa vypláca celá poistná suma, ktorá sa nastavuje spravidla na úrovni násobku ročného príjmu.

I. Kahanec ozrejmuje, že poisťovňa plní škodu klientovi až po stabilizovaní stavu po úraze, čo je spravidla rok, odkedy k nemu došlo. „V prípade, že ide o stratové zranenie alebo o zranenie, kde je stav nemenný už skôr, poisťovňa vyplatí plnenie skôr ako po roku. Na zabezpečenie príjmu počas tohto roka môže slúžiť pripoistenie denného odškodného z úrazu. Ide o dennú dávku za dobu liečenia úrazov. Napríklad ak liečba zlomeniny členka trvá 50 dní a klient má poistnú sumu 20 eur, dostane poistné plnenie tisíc eur. Pripoistenie denného odškodnenia pri úraze nie je viazané na výplatu péenky zo Sociálnej poisťovne,“ tvrdí I. Kahanec.

Poistné plnenie pri oboch pripoisteniach je stanovené tabuľkami v poistných podmienkach. V nich je uvedené percento poškodenia pri konkrétnom úraze alebo maximálna doba liečby. „V prípade komplikovanejších úrazov môže poisťovňa po zdokladovaní plniť aj nad rámec tohto limitu. Poisťovne zároveň aplikujú pripodobňovanie úrazov. To znamená, že ak konkrétny úraz, ktorý sa stal klientovi, nie je v tabuľke, poisťovňa v nej nájde taký, ktorý najviac zodpovedá reálnemu úrazu,“ vysvetľuje I. Kahanec.

Poistka kryje aj samotnú smrť, vtedy dostáva poistné plnenie rodina alebo oprávnená osoba zo zmluvy. Úmrtie musí spôsobiť úraz – napríklad pri dopravnej nehode. Pri trvalých následkoch aj smrti môže byť vyplatené poistné plnenie s progresiou. To znamená, že poistenec či rodina môžu získať viac ako sto percent z dojednanej poistnej sumy. Podľa I. Kahanca to môže byť pri smrti aj dvojnásobok. Ak má niekto napríklad nastavenú poistnú sumu na 20-tisíc eur a zomrie na následky dopravnej nehody, pozostalým poisťovňa vyplatí 40-tisíc eur.

Úrazové poistenie
Úrazové poistenie kryje aj hospitalizáciu (Ilustračné foto: Freepik/úrazové poistenie)

Koľko stojí úrazové poistenie

Cena úrazového poistenia sa odvíja od druhu dojednaných krytí, výšky poistných súm, rizikovosti povolania, záujmovej činnosti či úrovne vykonávaného športu. V rámci životnej poistky môže byť úrazové poistenie pomerne lacné. Na rozdiel od krytia chorôb nie je výška poistného závislá na veku.

Riziko smrti úrazom stojí zhruba 1,5 eura mesačne pri poistnej sume 10-tisíc eur. Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením pri rovnakej poistnej sume stoja približne tri eurá mesačne s plnením do desaťnásobku poistnej sumy v závislosti od poisťovne. Pripoistenie denného odškodného z úrazu vychádza pri poistnej sume desať eur za deň liečby na sedem až 9,50 eura mesačne.

V prípade denného odškodného z úrazu poisťovňa posudzuje, či je poistná suma adekvátna výške príjmu, ktorý má nahradiť. Niektoré poisťovne ju posudzujú pri uzatváraní zmluvy, niektoré až pri poistnej udalosti. Poisťovňa sa pred uzatvorením zmluvy pozerá aj na to, či predchádzajúce úrazy nezanechali trvalé následky. Poisťovne a odborníci preto upozorňujú, že je dôležité pravdivo vyplniť zdravotný dotazník.

V. Puškárová pripomína, že v prípade poistnej udalosti je potrebné doložiť lekárske správy od odborného lekára, ktoré dokumentujú kompletný priebeh liečby úrazu. „Následne bude klientovi vyplatené príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy podľa druhu a rozsahu úrazu. Úrazové poistenie zaniká uplynutím poistnej doby, či v prípade úmrtia poisteného,“ vysvetľuje hovorkyňa Komunálnej poisťovne.

Niektoré poisťovne tiež odmietajú poistiť rizikovejšie povolania a profesionálnych športovcov. „Títo klienti by často boli ochotní si aj priplatiť za to, že im bude poisťovňa plniť aj pri úraze, ktorý nastane počas práce alebo vykonávania športu. Poisťovne dokážu poistiť týchto klientov, ale len pre úrazy, ktoré sa stanú mimo práce alebo mimo výkonu športu,“ hovorí I. Kahanec. Nevýhodou úrazovej poistky tiež môže byť menší počet preplácaných dní liečenia pri niektorých úrazoch.

Úrazové poistenie je obľúbené

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka úrazové poistenie v rámci investičného životného poistenie a rizikového životného poistenia. „V oboch produktoch si klient môže pripoistiť trvalé následky úrazu bez progresie, trvalé následky úrazu s progresiou, denné odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu, denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu, smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody a invaliditu následkom úrazu,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Helena Kanderková.

Úraz s trvalými následkami poisťovňa prepláca v plnej výške poistnej sumy a v prípade poistenia s progresiou vypláca plnenie do výšky 500 percent z dojednanej poistnej sumy. Pri trvalých následkoch poisťovňa vypláca percento z poistnej sumy podľa rozsahu trvalých následkov z tabuľky. V závislosti od množstva pripoistení je možné uplatniť si zľavu na poistnom do 40 percent. Poistenie úrazu je podľa hovorkyne Allianzu jedno z najčastejšie uzatváraných pripoistení v rámci životného poistenia.

Komunálna poisťovňa zase ponúka v prípade dojednania minimálne štyroch úrazových rizík bezplatné pripoistenie zlomeniny kostí úrazom. „Okrem samostatných rizík majú klienti na výber aj z troch balíkov poistenia. K úrazovému poisteniu ponúkame možnosť dojednania asistenčných služieb ProDoctor, ktoré zahŕňajú linku zdravia, konzultácie so slovenskými špecialistami, možnosť získať druhý lekársky názor od zahraničného špecialistu, diagnostický test potrebný na stanovenie personalizovanej onkologickej liečby, konzultácie v oblasti duševného zdravia a poradenstvo týkajúce sa covidu,“ hovorí V. Puškárová.

Aj v poisťovni Generali je možné úrazové poistenie uzatvoriť v rámci životného poistenia. Na výber sú úrazové krytia ako napríklad denná dávka nevyhnutného liečenia, hospitalizácia následkom úrazu, trvalé následky, poistenie zlomenín kostí, popálenín a poranení po napadnutí zvieraťom či invalidita následkom úrazu. Hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra tvrdí, že poistenie hospitalizácie následkom úrazu kryje hospitalizáciu na celom svete.

Generali tiež garantuje pri dennej dávke v prípade vážnejších úrazov a za dobu nevyhnutného liečenia vyplatenie poistného plnenia po prvom lekárskom ošetrení do štyroch dní od registrácie poistnej udalosti. Okrem toho ponúka aj krytie pre športovcov, ktoré kryje viac ako 28 adrenalínových aktivít. Špeciálne poistenie zamerané na úrazy ponúka Generali aj pre seniorov. Na výber sú pripoistenia ako napríklad hospitalizácia úrazom, poistenie trvalých následkov úrazu či poistenie prémiovej ochrany. K poisteniu môžu seniori získať príspevok do 300 eur na nákup výživových doplnkov, rehabilitáciu či na zapožičanie zdravotníckych pomôcok v prípade, že si ich úraz vyžiada lekárske ošetrenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: