Od 17. júla nadobudne účinnosť nová vyhláška, ktorá spresňuje postupy pri konkurznom konaní. Právnik Róbert Dobrovodský v článku pre Finsider vysvetľuje, čo všetko sa zmení, kedy nastáva platobná neschopnosť a aké budú nové pravidlá konkurzu.


Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky určilo vyhláškou č. 197/2022 Z.z.  podrobnosti, ktoré sú dôležité pre postupy v konkurznom konaní. Vyhláška nadväzuje na nedávne zmeny v konkurznom práve, ktoré vyvolal zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku.

Zmeny vyvolali potrebou vo vyhláške vymedziť podrobnosti o spôsobe určenia a medzere krytia, ktorú má platobná neschopnosť, o predĺžení, o hroziacom úpadku a o hroziacej platobnej neschopnosti. Rovnako sa dňa 17. júla 2022 ruší vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení neskorších predpisov.

Platobná neschopnosť: z 30 na 90 dní po lehote splatnosti záväzku

Zákonom č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku nastáva zmena dĺžky lehoty splatnosti záväzku z pôvodných 30 dní na 90 dní po lehote splatnosti. V znení zákona účinnom od 17. júla 2022 bude platiť, že platobná neschopnosť právnickej osoby nastáva vtedy, ak nie je schopná plniť 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi.

Predpoklad platobnej schopnosti a medzera krytia

Na druhej strane zákon o riešení hroziaceho úpadku od 17. júla 2022 upravuje predpoklad, kedy je právnická osoba platobne schopná. Na to musia byť splnené dve podmienky. Prvou podmienkou je, že so zreteľom na všetky okolnosti možno odôvodnene predpokladať, že v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku je možné pokračovať.

Druhou podmienkou je rozdiel medzi výškou splatných peňažných záväzkov právnickej osoby a peňažného majetku (medzera krytia). Medzera krytia musí byť menej ako desatina výšky splatných peňažných záväzkov právnickej osoby, alebo v dobe nie dlhšej ako 60 dní musí medzera krytia pod takúto hranicu klesnúť.

Nezohľadňované peňažné záväzky

Vyhláška ministerstva bližšie upravuje dve kategórie peňažných záväzkov, ktoré nevstupujú do posudzovania na účely určenia medzery krytia. Medzi také patria sumy splatných peňažných záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti alebo by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky, ak veriteľ písomne súhlasil s ich dočasným neplnením. Druhou kategóriou sú peňažné záväzky, o ktorých dlžník vedie s veriteľom vzájomné rokovanie o zmene splatnosti alebo o ich zmene a veriteľ má záujem viesť rokovanie, ktorý dlžníkovi aj písomne potvrdil v čase rokovania.

Posudzovanie peňažného majetku

Pri určovaní medzery krytia je dôležité mať presne vymedzený pojem peňažného majetku. Vyhláška ministerstva, ktorá má určiť, kedy nastáva platobná neschopnosť, vymedzuje viacero kategórii peňažného majetku. Sú ním predovšetkým peňažné prostriedky. Rovnako sa za peňažný majetok považujú aj pohľadávky z účtu, vkladu alebo inej formy vkladu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, alebo v zahraničnej banke so sídlom v členskom štáte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. To platí ale len vtedy, ak je výpovedná lehota kratšia ako tri mesiace.

Za peňažný majetok sa považujú aj peňažné pohľadávky, cenné papiere a finančné nástroje, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, ak možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie.

V prípade peňažných pohľadávok, cenných papierov a finančných nástrojov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní musí nastať predpoklad ich riadneho splnenia do 30 dní od uplynutia lehoty ich splatnosti pri dodržaní odbornej starostlivosti.

Poslednou kategóriou peňažného majetku, s ktorou počíta vyhláška, sú peňažné pohľadávky, cenné papiere a finančné nástroje, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie). Pri danej kategórii však musí platiť predpoklad, že možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich splatenie požiadalo nasledujúci deň.

Vyhláška upravuje pravidlo o započítaní peňažného záväzku a peňažného majetku dlžníka. Platí, že sa peňažné záväzky 30 dní po lehote splatnosti a peňažný majetok dlžníka vyjadrený v tej istej cudzej mene v sume, v ktorej sa vzájomne kryjú, započítajú. Vo zvyšnej sume sa prepočítajú na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska referenčný výmenný kurz cudzej meny neurčuje a nevyhlasuje, prepočet na eurá sa urobí s odbornou starostlivosťou.

Platobná neschopnosť
Platobná neschopnosť právnickej osoby má nové lehoty splatnosti záväzkov. (Ilustračné foto: Freepik)

Osobitné posudzovanie mien štátov mimo OECD

Vyhláška nepovažuje za peňažný majetok peňažné prostriedky, pohľadávky ani cenné papiere, ktoré sú vyjadrené v mene štátu, ktorý nie je členským štátom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.

Definícia hroziaceho úpadku

Významnou novinkou, ktorú prináša zákon o riešení hroziaceho úpadku aj do konkurzného zákona, je zmena týkajúca sa hroziaceho úpadku. Zákon definuje hroziaci úpadok a súčasne sa zavádzajú nové povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka. Vymedzenie hroziaceho úpadku nadväzuje na dôvod hroziacej platobnej neschopnosti. Platí, že dlžník je v hroziacom úpadku, najmä ak mu hrozí platobná neschopnosť. Dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť, ak s prihliadnutím na všetky okolnosti možno dôvodne predpokladať, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane jeho platobná neschopnosť.

Povinnosti dlžníka súvisiace s hroziacim úpadkom

Platí všeobecná povinnosť dlžníka predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Ak dlžníkovi hrozí platobná neschopnosť, môže riešiť hroziaci úpadok najmä preventívnym konaním podľa zákona č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku. Dlžník je povinný sústavne sledovať svoju finančnú situáciu, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby sa mohol včas dozvedieť o hroziacom úpadku a bez zbytočného odkladu prijať vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Dlžník je tiež povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť životaschopnosť podniku dlžníka.

Prísna hypotetická povinnosť štatutárneho orgánu

Relatívne prísne sa konštituuje povinnosť štatutárneho orgánu urobiť všetko na prekonanie hroziaceho úpadku. Na povinnosť postačuje, aby sa štatutárny orgán dlžníka dozvedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol dozvedieť, že dlžníkovi hrozí úpadok. Naviac zákon od orgánu očakáva, že bude v súlade s požiadavkami potrebnej starostlivosti robiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení. Zákon tak vychádza z hypotetického postoja konkrétnej osoby k povinnosti, ktorú možno očakávať od iných osôb v iných orgánoch dlžníkov.

platobná neschopnosť
Platobná neschopnosť nastane, ak právnická osoba nie je schopná plniť 90 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi (Ilustračné foto: Unsplash)

Varovný signál: nedoplatok na daniach a poistení

Zákon výslovne upravuje, že jednou zo skutočností signalizujúcich hroziaci úpadok dlžníka je evidovanie dlžníka v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne alebo v zozname fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým Sociálna poisťovňa eviduje pohľadávky. Rovnako to platí aj o zozname daňových dlžníkov. V prípade zistenia existencie takejto evidencie dlžníka je dlžník povinný posúdiť, či mu úpadok hrozí. Existencia iných skutočností, v dôsledku ktorých môže hroziť dlžníkovi úpadok, je samozrejme na posúdení samotného dlžníka v rámci plnenia jeho povinnosti sústavne sledovať svoju finančnú situáciu a povinnosti konať s odbornou starostlivosťou.

Posudzovanie hroziacej neschopnosti na základe projekcie mesačného vývoja

Vyhláška ministerstva upravuje spôsob posudzovania hroziacej platobnej neschopnosti dlžníka. Hrozba sa posudzuje na základe projekcie mesačného vývoja medzery krytia zostavenej na obdobie najbližších 12 mesiacov. Alternatívou je možnosť robiť projekciu na základe iného obdobného dokladu, na základe ktorého je možné porovnateľným spôsobom posudzovať, keď hrozí platobná neschopnosť. Projekcia mesačného vývoja medzery krytia môže byť založená na

  1. projekcii priebežných účtovných závierok,
  2. výpočte peňažných tokov priamou metódou,
  3. výkaze prehľadu peňažných tokov alebo
  4. zjednodušenom formulári projekcie mesačného vývoja medzery krytia. Formulár projekcie zverejní na svojom webovom sídle Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Povinnosť vyhľadať pomoc odborníka

Ak štatutárny orgán dlžníka nemá dostatok odborných vedomostí alebo skúseností, je povinný vyhľadať pomoc odborníka na posúdenie, či dlžníkovi hrozí úpadok a aké opatrenia je potrebné uskutočniť na prekonanie hroziaceho úpadku.

Povinnosť dlžníka počas hroziaceho úpadku

Počas hroziaceho úpadku je štatutárny orgán dlžníka povinný zohľadňovať spoločné záujmy veriteľov vrátane zamestnancov a ich zástupcov, spoločníkov a iných osôb, ktoré môžu byť hroziacim úpadkom dlžníka dotknuté.


Novinky v konkurznom práve. Od 17. júla 2022 ministerstvo určuje podrobnosti pri vymedzení platobnej neschopnosti

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen) je členom Komisie pre európske rodinné právo v Utrechte a členom neformálnej expertnej skupiny Európskej komisie pre práva detí. Študoval na právnických fakultách v zahraničí (vo Viedni, Tübingene, Bazileji, Berlíne). Pôsobí ako odborný asistent na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a vyučuje predmety občianske právo hmotné, rodinné právo a ochranu spotrebiteľa. Od 1. júna 2022 je univerzitný docent. Od roku 2020 je členom Legislatívnej rady vlády SR. Od roku 2021 je členom redakčnej rady prestížneho nemeckého časopisu pre rodinné právo FamRZ – Zeitschrift für das gesamte Familienrecht.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: