Od začiatku januára sa zmenili exekučné zrážky z dôchodku. Niektorým dôchodcom tak už exekútor nezoberie nič, iným bude zase zrážať z penzie menej peňazí. Dôvodom je valorizácia dôchodkov, ale aj zmena rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia z dielne rezortu spravodlivosti, ktorá začala platiť od 1. januára tohto roka.


Exekučné zrážky z dôchodku sa znížia penzistom, ktorým sa zrážajú takzvané neprednostné pohľadávky. Menej zoberie exekútor aj tým, ktorým sa zrážajú pohľadávky výživného na maloleté dieťa, ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu.V predchádzajúcich rokoch sa exekučné zrážky z dôchodku skôr zvyšovali.

Exekučné zrážky z dôchodku

Od januára musí penzistovi pri takzvaných neprednostných pohľadávkach z dôchodku zostať minimálne 305,28 eura. Pôvodne to bola suma 218,06 eura. Ak sa dôchodca ešte o niekoho stará, musí mu zostať ďalších 50 percent zo základnej sumy navyše. Inak povedané, k sume 305,28 eura sa ešte pripočítava 152,64 eura mesačne na každú vyživovanú osobu.


Zmena sa týka aj poberateľov dôchodkov, ktorým exekútor berie peniaze na výživné na maloleté dieťa. Základná suma, ktorá musí penzistovi zostať predstavuje 91,58 eura. Táto úroveň sa od januára oproti minulému roku nezmenila.

Zvyšuje sa však suma, ktorá musí penzistovi zostať, ak sa ešte o niekoho stará a zároveň má exekúciu na výživné. K základnej sume 91,58 eura sa ešte pripočítava 76,32 eura na každú vyživovanú osobu. Pripočítavaná suma stúpla z pôvodných 38,15 eura mesačne.

Ako to môže vyzerať v praxi

Ak niekto napríklad poberá invalidný dôchodok vo výške 480,20 eura mesačne a zároveň vyživuje manželku, musí mu od januára po exekúcii zostať 457,92 eura. Táto suma sa odpočíta od sumy dôchodku a zaokrúhli na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi. V praxi sa na tretiny rozdelí suma 22,26 eura.

Keďže idú zrážky na neprednostnú pohľadávku, suma zrážky bude 7,42 eura mesačne. Dôchodca s exekúciou bude tak mesačne dostávať po zrazení exekučných dávok 472,78 eura mesačne. Ak ide o prednostnú pohľadávku, penzistovi musí od januára mesačne zostať minimálne 218,06 eura mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu dôchodcom sa chránená suma ešte zvyšuje o 109,03 eura mesačne.

Dôchodcov, ktorých sa zmeny v exekúciách budú týkať, bude o tom Sociálna poisťovňa písomne informovať ešte v januári tohto roka.

Exekučné zrážky z dôchodku
Exekučné zrážky z dôchodku sa v roku 2022 menia. (Ilustračný obrázok: Freepik)

Dôchodky a exekúcia (otázky a odpovede):

Prečo sa na dôchodok vzťahuje exekúcia?

Dôchodok je v podstate príjem, ktorý nahrádza odmenu za prácu a v prípade exekúcie sa z neho vykonávajú zrážky. Platí to pre dôchodcov, voči ktorým už bola začatá exekúcia. Penzista tomu môže predísť napríklad žiadosťou o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy. S takou žiadosťou sa ale musí obrátiť na inštitúciu či osobu, voči ktorej má dlh alebo dlhy.

Kedy začne Sociálna poisťovňa vykonávať zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná začať vykonávať exekučné zrážky z dôchodku po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Sociálna poisťovňa o tom sama nerozhoduje, len plní legislatívnu povinnosť ako platiteľ dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí posielať oprávnenému alebo exekútorovi. Zrážky sa netýkajú len samotnej výšky dlhu, ale napríklad aj náhrady trov exekučného konania. Poisťovňa to dôchodcovi písomne oznámi aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Potom o zrážkach informuje vždy, keď sa ich výška zmení.

Aké sú to prednostné pohľadávky?

Prednostné pohľadávky sú napríklad výživné, náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, ďalej sú to dane, poplatky a clá, dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, ďalej pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti či pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Čo je to základná suma?

Základná suma je suma, ktorá musí penzistovi zostať z dôchodkovej dávky po mesačnej zrážke. Od 1. januára tohto roka sa dôchodcovi pri neprednostnej pohľadávke nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma na úrovni 305,28 eura mesačne. Základná suma sa ešte zvyšuje na každú ďalšiu vyživovanú osobu o 152,64 eura mesačne.

Ako sa počítajú exekučné zrážky z dôchodku?

Exekučné zrážky z dôchodku sa určia tak, že z penzie sa odpočíta základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti. Prvá tretina je určená na všetky pohľadávky. Druhá tretina je určená na prednostné pohľadávky. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o neprednostnú pohľadávku, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak o prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

Kedy sa exekúcia končí a ako sa menia zrážky?

Sociálna poisťovňa prepočítava exekučné zrážky z dôchodku vždy na začiatku roka. Dôvodom je pravidelná valorizácia dôchodkov. Inak povedané, keďže sa zvyšujú penzie, zvyšujú sa aj exekučné zrážky z dôchodku. Rok 2022 je v tomto smere výnimkou, keďže sa menili podmienky exekúcie a zvyšovala sa základná suma. Sociálna poisťovňa ale nemôže exekučné zrážky z dôchodku meniť na základe žiadosti dlžníka. Zrážky môže prestať vykonávať iba vtedy, keď je dlh splatený alebo bola exekúcia zastavená z iného dôvodu.