Náhradné výživné dostupné pre viac detí, viac peňazí pre siroty s najnižšími sirotskými dôchodkami či obmedzenie výpadkov vo výživnom pri exekúcii. To je niekoľko noviniek v poskytovaní náhradného výživného, ktoré by mali priniesť legislatívne zmeny platné od začiatku tohto roka. Upozorňuje na to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Náhradné výživné od januára

Do praxe ich úrady premietnu v podobe prvých výplat už vo februári tohto roka v štandardnom termíne ako iné štátne sociálne dávky. Výživné poskytované ako náhrada za absentujúci či prinízky sirotský dôchodok sa od začiatku januára zvýšila zo sumy 29,87 eura na sumu 69,69 eura. Nárok na náhradu výživného za sirotský dôchodok vzniká dňom úmrtia rodiča a nie od mesiaca podania žiadosti.

Legislatíva zmenila aj iné podmienky. Ešte vlani platilo, že oprávnená osoba musela po podaní návrhu na exekúciu čakať dva mesiace, kým mohla požiadať o náhradu výživného. Po novom je žiadosť o náhradne výživné možné podať hneď po podaní návrhu na exekúciu, alebo postúpenia návrhu na vymáhanie výživného do cudziny. Čakanie na náhradné výživné sa vďaka tomu môže skrátiť až o dva mesiace.

Náhradné výživné
Od 1. januára sa v rámci náhradného výživného zmenila legislatíva. (ilustračná foto: Pixabay)

Pribudla aj nová povinnosť

Popri rýchlosti sa náhradné výživné stalo dostupným pre oprávnené osoby bez ohľadu na ich príjem. Okrem podmienky príjmovej hranice sa zrušila aj maximálna výška poskytovaného náhradného výživného, ktoré sa poskytovalo do výšky 368 eur a náhradné výživné sa bude poskytovať v plnej výške určenej súdom.

Úprava legislatívy prináša aj novú povinnosť pre oprávnenú osobu bez zbytočného odkladu oznámiť príslušnému úradu meno, priezvisko a adresu súdneho exekútora, ktorému bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie. Nakoľko v čase podania návrhu na výkon exekúcie a v čase podania žiadosti o náhradu výživného oprávnená osoba ešte nedisponuje touto informáciou.