Práca v štátnej službe je v podstate práca pre štát. Štátna služba sa vykonáva napríklad na ministerstvách, iných orgánoch štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo na miestnych orgánoch štátnej správy. Ten, kto vykonáva štátnu službu, je štátny zamestnanec. Činnosť štátneho zamestnanca môže zahŕňať odborné úlohy spojené napríklad s rozhodovaním v správnom konaní, prípravou návrhov právnych predpisov, prípravou koncepčných alebo strategických dokumentov.

Práca v štátnej službe: Aké sú druhy štátnej služby?

 • Práca v štátnej službe sa delí na stálu štátnu službu alebo dočasnú štátnu službu.
 • Stála štátna služba:
  • štátna služba na neurčitý čas,
  • prijatie – na základe výberového konania,
  • skúšobná doba 3 mesiace.
 • Dočasná štátna služba:
  • štátna služba na určitý čas,
  • prijatie – aj bez výberového konania,
  • využíva sa napr. na zastupovanie počas materskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti,
  • skúšobná doba 3 mesiace.

Práca v štátnej službe: Kto sa môže uchádzať o miesto?

 • Právo uchádzať sa o štátnu službu má fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, alebo občanom iného členského štátu Európskej únie, občanom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ako aj občan Švajčiarskej konfederácie.
 • Štátnozamestnanecké miesto štátneho zamestnanca sa obsadzuje najskôr na základe vnútorného výberového konania. Ak nie je možné obsadiť miesto na základe vnútorného výberového konania, môže ho služobný úrad obsadiť na základe vonkajšieho výberového konania.
 • Medzi podmienky prijatia do štátnej služby patrí:
  • vek aspoň 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • bezúhonnosť,
  • kvalifikačné predpoklady,
  • nalosť štátneho jazyka,
  • úspešné absolvovanie výberového konania,
  • výber uchádzača vo výberovom konaní.
 • Na prijatie uchádzača môžu byť ustanovené aj ďalšie predpoklady ako napríklad zdravotnú spôsobilosť. Špecifické podmienky sú ustanovené zákonom o štátnej službe alebo v osobitnom predpise.
práca v štátnej službe
Práca v štátnej službe je v podstate práca pre štát (ilustračné foto: Freepik)

Práca v štátnej službe: Aký je služobný plat?

 • Štátnemu zamestnancovi patrí za výkon štátnej služby funkčný plat.
 • Funkčný plat tvorí súčet tarifného platu a príplatkov napríklad za riadenie, za zastupovanie či osobný príplatok.
 • Tarifný plat tvorí platová tarifa v príslušnej platovej triede a zvýšenie platovej tarify za služobnú prax za každý rok o 1 %.
 • Mimoriadny plat patrí štátnemu zamestnancovi na mieste mimoriadnej významnosti, určuje ho vláda.
 • Osobný plat možno poskytnúť štátnemu zamestnancovi počas vykonávania osobitne významných úloh alebo mimoriadne náročných úloh.
 • Štátny zamestnanec ale nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť, byť členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov právnických osôb okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.
 • Štátny zamestnanec ale môže vykonávať lektorskú, pedagogickú, literárnu alebo vedeckú činnosť zárobkovú činnosť či byť členom v orgánoch právnických osôb.

Práca v štátnej službe: Ako prebieha výberové konanie?

 • Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad prostredníctvom registra výberových konaní na portáli slovensko.sk najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.
 • Služobný úrad môže vyhlásiť výberové konanie aj v tlači alebo v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie.
 • Podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je možné podať buď v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní, alebo v listinnej podobe.
 • Vo vyhlásení výberového konania je uvedená adresa, na ktorú je možné doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania v listinnej podobe.
 • Uchádzač vyhľadá vyhlásené výberové konanie, o ktoré má záujem a podá žiadosť aj s ďalšími požadovanými dokumentmi.
 • Samotné výberové konanie pozostáva z písomnej časti a ústnej časti, alebo len ústnej časti.
 • Služobný úrad vyhlási výsledok výberového konania prostredníctvom registra výberových konaní na portáli slovensko.sk do desiatich dní od jeho skončenia. Vybranému úspešnému uchádzačovi oznámi služobný úrad výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia.
 • Služobný úrad doručuje všetky písomnosti spravidla v takej podobe, ktorú si uchádzač zvolil v žiadosti o zaradenie. Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie v listinnej podobe, služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti v listinnej podobe.
 • Každý uchádzač má v rámci konkrétneho výberového konania pridelený jedinečný identifikátor. Podľa neho si vie skontrolovať, či bol alebo nebol vo výberovom konaní úspešný.