Exekúcia je proces vymáhania dlhov a pohľadávok. Môže ísť o nedoplatok na sociálnom poistení, dlh na daniach, nesplácanie úverov a podobne. Zastavenie exekúcie pritom nie je jednoduchou úlohou. Exekúciou sa totiž rozumie nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktorú vykonáva exekútor ako štátom určená a splnomocnená osoba s postavením verejného činiteľa.


Najjednoduchší spôsob, ako exekúcii predísť, je spolupráca s veriteľom. Ak dlh niekto nemôže vyplatiť v plnej výške, môže sa s veriteľom dohodnúť na splátkovom kalendári alebo ho požiadať o odklad splatnosti. Ak k dohode nedospejú a exekúcia začne reálne hroziť, povinnostiam by sa dlžník úmyselne nemal vyhýbať, neuvádzať nepravdivé údaje a nezatajovať sa.

Ešte niekoľko rokov spätne mohol dlžník podať námietky. Takéto zastavenie exekúcie vo forme námietky povinného boli ako spôsob obrany zrušené v apríli 2017. Nová legislatíva tento postup už nepozná.

Zastavenie exekúcie po dohode dlžníka a veriteľa

 • Aj po začatí exekúcie je možné sa s osobou, ktorá požičala dlžníkovi peniaze, dohodnúť na ďalšom postupe alebo zastavení exekúcie.
 • Exekútor môže s dlžníkom uzavrieť dohodu o splátkach, ktorú musí veriteľ odsúhlasiť. Veriteľov súhlas sa nevyžaduje, ak sú splnené všetky špecifické podmienky.
 • Súhlas sa nevyžaduje, ak je dlžník fyzickou osobou, vymáhanú sumu nespochybňuje či nežiada o dohodu v splátkach opakovane.
 • Ďalej musí byť splnená podmienka pri sumách. Vymáhaná suma musí byť vyššia ako minimálna mzda, ale nie je vyššia ako 2 000 eur a bude zaplatená najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré budú okrem prvej a poslednej splátky rovnomerne rozvrhnuté.
 • Prvú splátku vo výške 50 eur zaplatí dlžník do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne.

Zastavenie exekúcie môže nastať aj po podaní návrhu

 • Dlžník tiež môže do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie podať odôvodnený návrh na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok. Exekúcia teda nezačne až do momentu rozhodnutia o návrhu.
 • Návrh na zastavenie exekúcie je prípustné podať aj neskôr, ale nemá odkladný účinok a môžu sa namietať len skutočnosti, ktoré nastali až po podaní predchádzajúceho návrhu.
 • Exekúcia sa môže zastaviť v celom rozsahu alebo len čiastočne. Zastavením exekúcie sa trvalo upustí od jej vykonania.
 • Ak dlžník zaplatí dlh v lehote do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, odmena a náhrada výdavkov exekútora sa znižuje na polovicu.
 • Zastavenie exekúcie je rozhodnutím procesnej povahy, čo v praxi znamená, že nebráni v možnosti podania návrhu aj opätovne.
zastavenie exekúcie
Zastavenie exekúcie nie je jednoduchou úlohou (Ilustračné foto: Depositphotos)

Zastavenie exekúcie pomocou vylúčenia vecí alebo odkladu

 • Pri exekúcii dochádza aj k tomu, že veci, ktoré chce exekútor zabaviť, nepatria len dlžníkovi. V prípade, že tretia osoba tvrdí, že má k veci patriacej vlastnícke alebo iné právo, môže u exekútora namietnuť neprípustnosť exekúcie.
 • Ak s tým veriteľ súhlasí alebo sa v lehote do 15 dní od upovedomenia nevyjadrí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie týkajúce sa iba dotknutej veci.
 • Ak veriteľ na exekúcii predmetnej veci naďalej trvá, dotknutá osoba má do 30 dní od doručenia výzvy čas na podanie žaloby o vylúčenie veci z exekúcie na súde. Ak sa žaloba nepodá včas alebo ju súd zamietne, v exekúcii sa pokračuje.
 • Ďalšou možnosťou, ktorou na určitý čas dlžník zabráni exekúcii, je požiadať o jej odklad.
 • Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie zo sociálnych dôvodov, ak je dlžník fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky.
 • Exekútor odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti dlžníka najdlhšie na tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom veriteľa.

Zastavenie exekúcie, ak spravil exekútor chybu

 • Ak si dlžník myslí, že exekútor nepostupoval podľa zákona, môže na neho podať písomne alebo ústne do zápisnice sťažnosť, ktorú prešetrí Slovenská komora exekútorov.
 • Sťažnosť sa môže podať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, ktorú je potrebné do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť podpisom.
 • Komora je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne a najneskôr v lehote 2 mesiacov od jej doručenia.
 • Sťažnosť nesmie byť podaná anonymne, pretože v takom prípade sa ňou komora zaoberať nebude.
 • O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.
 • Ak sa už niekto dostal do exekúcie a potrebuje poradiť, môže využiť bezplatné konzultácie určené pre občanov v exekúcii, ktoré poskytuje Slovenská komora exekútorov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: